Skip to main content Skip to search

Archives for Счетоводна функционалност

Счетоводна отчетност от разстояние

счетоводна отчетност от разстояниеКогато взаимодействието в счетоводството се извършва без физическото присъствие на една от двете страни, тогава то се определя като счетоводна отчетност от разстояние.

Фирма Счетоводни услуги Русе ЕООД, има работа за редица клиенти от страната, от различни населени места. Опитът ни в счетоводството от дистанция е показателен с това, че отдалечените локации в страната не водят до деградация в качеството на услугите. Счетоводството в Русе, осигурява способи за надеждна защита на чувствителна фирмена информация, избягват се конфликтни отношения с органите по приходите, служители от социалното осигуряване и други местни за лицето служби.

Отдалечената счетоводната отчетност е удобство, прилагано от малко счетоводни предприятия, но със сериозен потенциал в бъдеще. Тя е най-подходяща за далечни управления на фирми, техни обекти чрез които се осъществява стопанска дейност или места където се е стационирал възложителят на счетоводната услуга – домашен или командировъчен адрес. Всякакви алтернативни варианти също са достатъчно ефикасни, когато има стратегия и ясен план – тогава единствено изискваме предварително съгласуване.

Когато става дума за вирусни зарази разстоянието е плюс – дистанцирането и ограничаването на физическите контакти силно намалява риска от пренасяне и разболяване. Счетоводни услуги Русе ЕООД извършва озониране на входящата и изходяща физическа документация и преносими електронни носители.

Специфичното за счетоводната отчетност от разстояние е, че тя може да се ползва както от електронни методи за обмен, така и от такива базирани на куриерски принцип. Несъмнено, наличието на оригинали, необходими в някои случаи, изискват тяхното изпращане в хартиен вид, а не по електронен начин чрез файлове които впоследствие биват разпечатвани. Данъчните органи предпочитат да работят с оригинални документи, поради най-автентичното състояние на съдържанието. За оформянето на трудовите книжки, разполагаме с подходящи, лесноизпълними правила.

Счетоводството от разстояние на фирма Счетоводни услуги Русе ЕООД, осигурява:

– контрол и съгласуваност на данните и информацията, управлявани чрез интегрирани процеси, в които всяка задача е поверена на хора със специфични компетенции, координирани от един мениджър;
– систематичен административен контрол и отчитане;
– гарантиране на достъп и директен контрол върху данни и документи от името на клиента, както и за тези процеси които са управлявани чрез аутсорсинг;
– интегриране на счетоводен софтуер и разработване на заплати с други приложения, за да отговарят на специфичните изисквания за управление и контрол;
– намаляване на отпечатването на твърди копия, като се използват системи за управление и съхранение на документи в цифрова форма;
– специализирани съвети относно конкретни данъчни, корпоративни и трудови аспекти;
– квалифицирани външни ресурси, способни да изпълняват извънредни или временни задачи в рамките на една компания;
– аутсорсинг услуги за непрофилни бизнес процеси – фирмена счетоводна отчетност, задължения и вземания, ведомости за заплати, осигуровки, данъци, регистър на дълготрайните активи, текущо осчетоводяване и изготвяне на финансови отчети, фирмен адрес и фирмен секретар;
– ноу-хау за вътрешен контрол – документиране и оценка на вътрешния контрол, подобряване на счетоводните и бизнес процесите;
– временни специалисти със съответен опит и компетенции (краткосрочни или дългосрочни) с експертни познания за различни варианти на ангажираност и командированост.

Фирма Счетоводни услуги Русе ЕООД предоставя възможности за ежедневно, седмично, месечно, тримесечно, шестмесечно и годишно счетоводно отчитане, посредством което всичката необходима информация пристига без никакво забавяне, в прегледен и разбираем вид. Различията в разстоянията не оказват влияние както на качеството, така и на цената – имате на разположение всичко което е необходимо без да ни посещавате в счетоводния ни офис.

Read more

Счетоводство на фирми с румънска собственост на капитала

счетоводство на фирми с румънска собственост на капиталаВоденето на счетоводство е задължение произлизащо от националното счетоводно законодателство, засягащо регистрираните в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ фирми, без значение дали капитала им е притежание на чужденци, физически или/и юридически лица. Бизнес обменът между България и Румъния е с трайни нива и въпреки вариациите, за счетоводство в нашата страна клиентите винаги ще имат интерес.

Счетоводният процес при фирми с румънска собственост на капитала е същият,  както и при фирми с българска собственост на капитала. Има обаче някои дребни, но съществени различия, даващи изявена работна индивидуалност на счетоводните взаимоотношения.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, са профилирани в счетоводните, данъчни и трз услуги, включително двустранно счетоводство, съставяне на трз ведомост и изчисление на осигурителни и данъчни вноски, финансов контрол, пресмятане на печалбите и загубите.

Всички наши услуги, успешно се фокусират върху малки и средни предприятия, притежавани от чужденци. Тази концентрация в комбинация със свързани области от нашата дейност (като бизнес планиране, включване, разрешителни за пребиваване и работа) дава уникален набор от знания и опит, с който малко доставчици на счетоводни услуги в България могат да се справят. Работейки в екип от профилирани експерти, и когато е необходимо – външни специалисти като експерти по ДДС или митница, ние сме в състояние да покрием всички счетоводни и съпътстващи бизнес потребности на едно място.

Предвид нашите услуги, ние презентираме някои, които са по-популярни в бизнеса на чужденци – фирми с румънска собственост на капитала:

1. Експертна експозиция на всяка входяща или изходяща фактура в счетоводния месец – данъчно и счетоводно обработване.

2. Сдвояване на всяка фактура с банковите транзакции – клиенти и доставчици. Сдвояване на цялата транзакция с фактурите – проформа, авансова, кредитно и дебитно известия.       

3. Счетоводно регистриране на транзакциите от банковите сметки.

4. ДДС записи и декларации, отчетни регистри /дневници/:

 • изчисляване на дължимия или възстановим ДДС до 10 -то число на всеки месец за предходния период, при съответното навременно представяне на фактурите и съпътстващите ги документи;
 • изпращане на изчислението на обслужвания клиен, съгласуване за потвърждение преди изпращане на декларацията за ДДС на властите;
 • подаване на декларация за ДДС на данъчните власти.

5. Пълно администриране на човешки ресурси, престиращи труд:

 • регистриране на служители в системата за заплати (въз основа на броя на служителите);
 • отчитане на нови служители пред данъчната служба – уведомления по Кодекса на труда;
 • изчисляване на заплати, дължими данъци и вноски месечно, като се взимат предвид отпуските платени и неплатени, отсъствията по болест и други;
 • предоставяне на месечен отчет за заплати и данъци;
 • изпращане на ведомости за заплати до представителя на компанията всеки месец за съотватния предходния месец;
 • подаване на персонални отчети за заплатите пред данъчната служба – декларации образци 1 и 6;
 • изготвяне на документи за напускане в случай на прекратяване и докладване на края на трудовата дейност пред данъчния орган с уведомление.

6. Представителство на дружеството пред данъчни и/или местни власти:

 • представяне на компанията чрез пълномощно при рутинни или цялостни контролни действия на държавата, в случай на проверки и ревизии на данните и обстоятелства, събиране на писменни обяснения и тяхното представяне.

7. Часове за консултации

 • консултантски часове и ангажимент за индивидуално събеседване в удобно време.

8. Виртуален офис – счетоводен и/или несчетоводен.

 • услуги по представителство в гр.Русе, България, свързани и несвързани със счетоводния процес.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, дългогодишно предоставя своите знания както и непрекъснато увеличава практическите си умения насочени към фирми с румънска собственост на капитала. Румъния е страна, която граничи с гр.Русе, нашите комуникации са с изгладена метода и следват последните достижения на електронната и хартиената кореспонденция. Счетоводството на фирми с румънска собственост на капитала, може да е с ясно документално обезпечение и законови срокове, така че и двете страни да са спокойни в работния обмен.

Read more

Озониране на счетоводен офис

озониране на счетоводен офисПатогенни агенти. Защо е важно да ги няма в работната среда на счетоводителя?

Счетоводството е професионален процес, който използва огромен обем от информация, а осъществяващият го е с редица умения и трудов опит добити за немалко време. Пренасянето на патогени в счетоводния офис, е риск от заболяване на ключови работещи, нарушаващо нормалния ритъм на работния процес. Затова, дезинфекцията и стерилизацията на работното място и помещението с осъществяване на счетоводни услуги, са значими мероприятия поради все по-сериозните изяви на вирусни и бактериални агенти.

Всяка вирусна заболеваемост с масов характер води до значими сътресения в реализирането на счетоводните задания, поради невъзможност за тяхното изпълнение вследствие на карантини, приемане в болнично заведение, недостатъчна кондиция и други. „Работата от вкъщи” е компромисен вариант, който коства намаление в качеството, независимо от здравното състояние на счетоводителя.

За елиминиране на патогенни съставки в помещенията са разработени разнообразни методи, но само един е достатъчно подходящ. Това е озонирането. Липсата на достатъчно информация, кара мнозина да подхождат с предубеждения спрямо употребата на озон, въпреки че метода е незаменим и безалтернативен. Често погрешно се счита, че UV лъчите от изкуствен източник са напълно ефективни за цялостно третиране на помещения. Сами по себе си, те са достатъчни за пълна обработка единствено на близкостоящи повърхности, както и дезинфекция на въздушните потоци циркулиращи принудително или по естествен начин в границите на наситеното UV лъчение. Озонирането е улеснение, което не е безопасно, но при изпълнение нормите за работа целите се постигнат без рискове за здравето. Бактерицидният ефект на озона е 50 пъти по-ефективен и 3000 пъти по-бърз от хлора. Вирусите като цяло са по-податливи на озон, отколкото бактериите, а обработката може да се дефинира като студена стерилизация.

Образуване и разпространение на озона в атмосферата

Озонът е газ, който се състои от три кислородни атома (O3), с остра миризма и бледосин цвят при значителна концентрация. В природни условия, интерес представлява неговото разпространение в тропосферата и стратосферата.

1. Тропосферата е най-ниският слой на нашата атмосфера, който започва от нивото на земята, простирайки се нагоре до около 10 километра. Чест природен източник на озон са мълниите. Озонът се образува в тропосферата и от азотни оксиди, които реагират с летливи органични съединения в топли и слънчеви дни. Азотните оксиди се отделят в атмосферата като страничен продукт при всяко горене. Например, азотните оксиди се отделят от изгарянето на растителността по време на пожар. Въпреки това, двигателите с вътрешно горене (особено автомобилите) и въглищните централи са основните източници на азотни оксиди в промишлените и градски центрове. Озонът в резултат на човешката дейност дейност, може да превиши пределните норми, предимно през летните месеци, когато топлината и слънчевата светлина са по-интензивни. Освен това озонът, образуван в градовете, или азотните окиси с произход от градовете могат да бъдат транспортирани на дълги разстояния до селските райони – известен е като смогов озон.

2. Следващият слой, който се нарича стратосфера, се простира от върха на тропосферата до около 50 километра над земята. Така известния „озонов слой” или озоносфера се намира в стратосферата с озон вариращ от 10 до 20 ppm (части на милион), най-изявен на височина от 17 до 36 км. с пикова концентрация на около 23 км.. Поглъщайки високоенергийната ултравиолетова светлина от Слънцето, неизтънелия „озонов слой” действа като щит за широк спектър UV лъчи, като по този начин защитава живота на Земята. Образува се от поразяването чрез високоенергийни слънчеви ултравиолетови лъчи на обикновените кислородни молекули (O2). Ултравиолетовите лъчи разделят молекулата на два единични кислородни атома, известни като атомен кислород. Впоследствие освободеният кислороден атом се комбинира с друга кислородна молекула, за да образува молекула озон.

В далечното минало озонът, като съставка на въздуха е бил с огромни концентрации, а тънкият озонов слой позволявал на живота да съществува само в океана. Времето, когато е достигната настоящата приземна концентрация на озон, почти съвпада с това време, когато животът на земята започва движение от водата към сушата. С други думи концентрацията на озона вероятно е изиграла важна роля за колонизацията на сушата. Казано по-просто, животът или организмите, които преди са съществували само в океана, за да се предпазват от вредното UV лъчение, са били в състояние да мигрират на брега благодарение изменението в концентрация на озон.

Концентрации на озон

В тропосферата, близо до земната повърхност естествено генерирания озон е от около 0,02 до 0,06 ppm, затова тези нива се считат за безвредни за човека, макар поносимостта да е индивидуална. Максималната разрешена обемна концентрация на озон ( на FDA) във въздуха за жилищни райони е 0,05 ppm. При краткотрайни екзспозиции в промишлеността са допустими по-високи норми, вероятно това е причина Китайската национална здравна комисия да определя по-висок праг за безопасност на озона от 0,1 ppm, според www.china.org.cn.

Повишаването на концентрацията:

 • от 0,5 ppm до 1.0 ppm, може да причини главоболие, дразнене на очите и дихателната система, затруднено дишане със затруднение в усвояването на кислорода и суха кашлица.
 • от 1.0 ppm до 10 ppm причинява силно раздразнение на дихателната система, възможна е тежка пневмония и кома.
 • над 10 ppm сериозно застрашава живота и здравето и води до смърт.

Човек има праг на осезаемост за мириса на озон от 0,01 mg/m3. В съответствие с Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, 8-часовото гранично ниво на озон е 0,2 mg/m3, а за 15 минути е 0,6 mg/m3.

Измерването на концентрации се извършва чрез анализатор за озон. 1 ppm (части на милион) е равен на 2,14 mg/m3 (милиграми на кубичен метър) озон, според www.ozonesolutions.com.

Високите концентрации на озон са канцерогенни, а в реакция с холестерина се образуват неразтворими съединения, причиняващи атеросклероза.

С нарастването на нивата от газообразен озон той става взривоопасен, а в течно състояние се самовзривява.

Приложение на озонирането и ултравиолетовото облъчване

Извършването на счетоводство в затворени помещения, създава известна несигурност относно качественото му изпълнение, поради голямата вероятност от разпространяване на вирусни зарази в резултат от честите ежедневни контакти. Чрез метода на озониране счетоводния офис се дезинфекцира, при строго спазване на мерките за безопасност. Неблагоприятно въздействие може да има върху железни, медни, някои алуминиеви и каучукови предмети. Материи с органичен произход е възможно да проявят чувствителност, някои декоративни растения могат да пострадат. В плюс е, че за хлебарките офиса ще стане твърде непривлекателен.

За пречистването на изделия от хартия и картон, материали често употребими в битието на счетоводителя, озонирането е единствен начин. Не е подходящо да бъдат измити с вода и сапун, белина, спирт и т.н., защото ще се повредят. Употребата на UV (ултравиолетови) лъчи от изкуствен източник е ефикасна само за страната, от която са осветени.

Самостоятелно, облъчването с ултравиолетова светлина е ефективно при дължина на вълната от 254 nm и интезитет, който се получава в близост до лампата. Тук също трябва да се спазват мерки за безопасност – облъчването е изключително вредно за незащитени очи и по-малко за кожата, но за сметка на това, например, мълниеносно мори вируса причиняващ Ебола. За безопасна употреба лампата се настройва да работи в отсъствие на хора, животни и растения.

Санитарна употреба на озона

Озонът в подходящо ниска концентрация е не само мощен унищожител на патогенните вредители, но и поддръжник на екологичното равновесие в микроскопичния свят на бактерии, вируси и други миниатюрни създания. Тъй като анализаторите на озон са скъпи и труднодостъпни, както и по много други причини, ние не можем да ползваме озона в неговата балансираща, а само в неговата унищожаваща роля. Компромисен вариант е дълговременната му употреба в съвсем ниска концентрация, която според японски учени, все още е в състояние да убие вредоносни бактерии, вируси и плесени, ако се получи достатъчно дълго третиране.

В зависимост от видовете и нивата на заразеност, излъчватели с нива от 0,5 до 2,5 ppm (1.1 до 5.3 g/m3) на час, са напълно подходящи за ударна дезинфекция (10 – 15 мин) на счетоводния офис. По-ниски концентрации, приложени за продължително време са с аналогично действие, като се отчита че озонът е нетраен и бързо се саморазпада до кислород. Най-ефикасно е да не се бърза да с проветряването след изключване на устройството, а до се изчака още половин до един час.

Счетоводният офис – технически способи на озониране

1. Чрез озонови генератори. Това са електрически генератори, където чрез иницииран от високо напрежение газов разряд (коронен разряд) се отделя газообразен озон. За неговото равномерно сместване с въздушната среда в помещението е необходим вентилатор. Ако не е включен вентилатор възникват области където има прекомерно натрупване на газ, за сметка на други с недостатъчно където дезинфекцията няма да е пълна. Без циркулация  озонирането е особено ефективно за кратък период от време в малки обеми, например затворени кутии и шкафове съхраняващи документи.

2. Чрез комбинирани UV лампи. Светлинните източници с фотометрична характеристика покриваща обхвата от 100 nm – 280 nm се определят като бактерицидни. Този лъчеви диапазон си нарича UV-C. В него попадат и ултравиолетовите емисии, които образуват озон.

Комбинирани са такива лампи, чиито бактерициден ефект се състои от два пика в спектралната характеристика – един с дължина на вълната около 185 nm преобразуващ кислорода с озон и друг на около 254 nm където светлината е с най-изявена дезинфекционна сила, а озониращия ефект е слаб. Кварцовите горелки в т.нар.кварцови лампи са неподходящи, заради изключително бързото нагряване постигано за около 10 -15 мин. след което трябва да се изключат за да се охладят. Напоследък се счита, че UV-C лампите е достътъчно само „да светят” –  по тази причина са разработени специални стъкла, които не позволяват образуване на озон. Безозоновите UV лампи, могат да се намерят в много модели домашни пречистватели на въздух, където ултравиолетовото лъчение не се вижда, а лампата се обдухва чрез вентилатор с постъпващ от помещението филтриран въздух. В тези прeчистватели можем да намерим и мини озонови генератори – това са електростатичните (йонизиращи) филтри.

Планово и извънредно озониране на счетоводен офис

С цел хигиенизиране на работното място Счетоводни услуги Русе ЕООД извършва планово и извънпланово (извънредно) озониране на счетоводния офис. Плановото е на две части – в работно и в извънработно време. Прилага се 200-500 mg/h озонониране за 20 мин, последвано от 20 мин. остатъчно действие и 20 мин. проветряване по време на обедната почивка. След изтичане на работното време, озонирането се извършва още няколко пъти за 30 мин. посред нощ, чрез предварително зададено задействане на фиксирани интервали от време. Извън плана озонирането се извършва при клиентопоток, значително отличаващ се от обичайния с по-високи дози за кратко време. Нестабилността на озона, определя неговия къс живот, който при нашите условия и концентрации е 30 до 40 мин. във въздушната среда на затворен обем. Присъствието на хора по време на озонирането и остатъчното му действие е абсолютно забранено! Не е необходимо излъчването на високи концентрации – те ускоряват стареенето на материалите, а при желязото например избива ръжда. Ниските и умерените концентрации, за продължително време, намаляват силно или премахват напълно:

– пестициди, фунгициди, нитрати, плесени и гъбички;
– миризма на цигарен дим и други органични и неорганични миризми;
– миризми – не ги маскира, а ги премахва;
– гъбичките образуващи мухъл, например по стените;
– гъбичните спори – с дълготраен ефект;
– прахови акари , включително причинители на алергии, пристъпи на астма;
– всякакви микроорганизми, които причиняват бактериална инфекция, възпаление, бактериално заболяване, гниене и други.

Микроорганизмите, включително тези които са патогенни, са навсякъде около нас. Вирусите, бактериите и другите микроорганизми са невидими за окото и се намират практически навсякъде: по всекидневните предмети, в санитарните помещения и дори във въздуха който дишаме. Трябва, разбира се, да се започне с основна дезинфекция, т.е. измиване на ръцете със сапун. Обработката с озон ще осигури обеззаразяване, т.е. почистване на всички повърхности, както и отстраняване и неутрализиране на вещества, потенциално токсични и опасни за здравето. Третирането с правилната концентрация на озон е най-ефективният и сравнително безопасен метод, чрез които можете да се отървете от много вредности наведнъж.

В Счетоводни услуги Русе ЕООД  харесваме чистотата. Ние предоставяме един хигиенизиран счетоводен офис, където всеки посетител се чувства удобно.

Read more

Усложнена данъчна ревизия

двустранна счетоводна форма-отчетностСпецификите на данъчно-ревизионното производство, определят своеобразни по своя обхват и действие процедури, засягащи всевъзможни факти и обстоятелства.

Обосновката на данъчните власти, повод за проверовъчна процедура, се състои от достатъчно сериозни мотиви, произлизащи от аргументирани обследвания на данъчно задълженото лице. Търговците с рисков профил са обект на специално внимание, но само до там, основателните предпоставки са едни и същи.

Всяко предприятие за счетоводно обслужване трябва да има изградени критерии, според които да дефинира като усложнена една ревизия от данъчните органи и да запознае с тях предварително своите клиенти. Счетоводни услуги Русе ЕООД разглежда обстоятелствата по два начина, като обичайни и необичайни – така усложнената ревизия стъпва върху базови параметри, значително улесняващи заключителната и част.

Ревизията за данъци, започва със Заповед за възлагане на ревизия, във връзка с която на ревизираното лице се връчва Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице. По-нататък, данъчната ревизия на физическо лице или фирма, има за цел установяване на отклонения от данъчните норми формиращи задължения към бюджета и дали лицето има право за прихващане и връщане на платени недължимо данъци. Констатациите на ревизиращите органи се отразяват в Ревизионен доклад. След определено време се издава Ревизионен акт, финализиращ ревизията.

Приемаме за обичайно, когато една фирма има еднократно ревизиран период, като в този период е действал договора за счетоводно обслужване, с абонаментна цена  включваща данъчно обслужване съобразена с обхванатата от него ревизия.

Отклоненията наричани от нас необичайни са предпоставка за усложнена данъчна ревизия. Те се основават на следните събития:

1. Друга ревизия, една или повече, независимо от данъчната тематика, със засягане на вече ревизиран период.

2. Удължаване на срока за извършване на ревизия, изискващ представяне на допълнителна информация от данъчно задълженото лице, натоварваща  текущата счетоводна работа. Случаите за удължаване при недостатъчно време за насрещни проверки не са включени.

3. Проверовъчните действия са за период, през който договорът с предходен счетоводител е прекратен. Утежнение е, че съдействието от него често е незначително, дори липсва напълно.

Когато са налице необичайни отклонения, най-ниската цена е ½ от минималната работна заплата за страната. Тази цена се прилага и когато се окаже, че:

1. Обслужваната счетоводно фирма е имала някаква дейност, дори минимална, но не е представяла информация в счетоводството за ревизирания период и в резултат на недействителните обстоятелства е определена цена за „фирма без дейност”. При установяване на умисъл в тези действия от насрещната страна, договорът за счетоводното обслужване се прекратява.

2. Счетоводно обслужване е на средномесечна цена под ¼  от минималната работна заплата за страната за периода на ревизията.

Ситуацията при усложнена данъчна ревизия е такава, че Счетоводни услуги Русе ЕООД трябва да ангажира „ударно” значителен времеви и интелектуален ресурс, по такъв начин, че да не пострада обслужването на различни от ревизираното лице клиенти. Възможни са и други неупоменати случаи, с изявена необичайност при данъчните ревизии, към които Счетоводни услуги Русе ЕООД ще подходи с отговорност и ценообразува във взаимен интерес.

Read more

Отчетност в двустранна счетоводна форма

двустранна счетоводна форма-отчетностСтопанският живот на фирмите се характеризира с разнообразни процеси, които трябва да се представят в разбираем понятийно и цифрово вид. Въз основа на такава информационна експозиция се структурира система на отчитане, съществуваща под различни наименования още от най-древни времена. Непрекъснатото усъвършенстване на техническите способи е довело до възникване на двустранното записване, план от счетоводни сметки и метод за функциониране на счетоводната система. Първо изложение на системата е направено от Бенедикт Котрул през 1458 г, в Неапол, където счетоводната отчетност се е водела в в три книги – главна, дневник и мемориална, а през 1494 г. Лука Пачиоли издава книга в която има отделен раздел наречен „Трактат за счетоводните записвания.”

Изражението на отчетност в двустранна счетоводна форма е класическият счетоводен баланс, такъв какъвто го срещаме при фирмите в търговския регистър. Той е финализиран продукт от оперативно-техническата работа в счетоводството за текущ период съвпадащ с календарната година. Счетоводната отчетност, допринесла за този завършек, се нарича двустранно счетоводство, а нормирането се извършва според Закона за счетоводството и приложимите Счетоводни стандарти.

Отчетността не е задължително да е само счетоводна. Познати са някои извънсчетоводни видове, като оперативно-техническа и статистическа отчетност, боравещи със собствен начин за отразяване, специални форми, обработка и представяне на крайните резултати. Обаче, съществува частично препокриване и обмен, като счетоводната отчетност е възможно да използва някои документи от другите две отчетности – оперативно-техническата и статистическата, а пък те да използват документите на счетоводната отчетност.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, прилага двустранна счетоводна отчетност при осъществяване на външното счетоводното обслужване. Методологичната обосновка стъпва на определени способи, даващи висококачествени резултати. Те са:

 • способ на документирането и инвентаризацията – комбиниран способ чрез който хем се получават нужните първични сведения, хем се следят отклоненията спрямо действителните параметри и се отстраняват чрез проверовъчни способи какъвто е инвентаризацията.
 • способ на счетоводните сметки и двустранното счетоводно записване – първичното документално отразяване придобива втора своя обобщаваща същност, която се постига чрез прилагане на система от счетоводни сметки, постига се сериозна групировка и систематизация на средствата в предприятието и настъпващите изменения.
 • способ на оценките и калкулацията – прилага се при определяне на доставна стойност на материални активи, производствена и търговска себестойност на продукцията.
 • способ на балансова обобщеност – това са счетоводни данни обобщени за определен период. Възможностите са за междинно или годишно обобщаване, т.н. цялостното обхващане чрез счетоводно приключване, със счетоводна отчетност представена в синтезиран вид към определен момент.

Съвкупността от приложими счетоводни методи в съчетание с опита и теоретичната подготвеност на Счетоводни услуги Русе ЕООД, решават успешно задачите на счетоводната отчетност специфични за всяко предприятие, дават съответствие между фактическото състояние и неговото отчетно изразяване в двустранна счетоводна форма.

Read more

Виртуален офис

онлайн счетоводство без загуба на качествотоФункционалната пригодност на работно пространство с фиксиран адрес, в което се извършват заместващи услуги, се нарича виртуален офис. Във връзка с дейностите е възможно да се разграничат два типа – виртуален счетоводен офис и виртуален бизнес офис.

Когато става дума за виртуален счетоводен офис, заместването се осъществява главно в представителните функции пряко свързани със счетоводното обслужване. Срещите със служители от данъчни, трудови и осигурителни институции, цялата кореспонденция с тях чрез хартиени и електронни документи са изместени в нашия офис. Управителят на фирмата няма ангажименти, а счетоводителят има грижата да го замести.

Виртуален бизнес офис – в този случай се поемат ангажименти пряко свързани с дейността, която се съдейства/замества. Принципно, изпълняваните от Счетоводни услуги Русе ЕООД дейности, се характеризират като аутосорсинг. Тази част, която обхваща счетоводството, данъците, трз и някои административни услуги, са обичаен предмет на дейност от самото предприятие. Така че, онзи  предмет на дейност, който не характеризира счетоводния профил на Счетоводни услуги Русе ЕООД, може да се нарече виртуален бизнес офис. Обхватът му е само в съпътстващи счетоводното обслужване или самостоятелни дейности, например куриерско, телекомуникационно и друго подобно изпълнение от нас касаещо Ваши клиенти и доставчици.

Цената на виртуален счетоводен офис е включена в цената за абонаментно счетоводно обслужване. Единичната услуга е на цена 60 лв. за месец

Цената на виртуален бизнес офис не е включена в цената за абонаментно счетоводно обслужване. Минималната цена за услугата е 80 лв. за месец.

С какво е изгоден един виртуален офис месторазположен в град Русе, чрез адреса на Счетоводни услуги Русе ЕООД ?

1. Обществен, търговски и данъчен адрес на престижна локация в граничен град и напълно оборудван офис.

2. Квалифицирани служители, чуждоезикова комуникация.

3. Спестяване наем и консумативни разходи.

4. Ползва се адрес, с който можете да разполагате за всякакви законни цели и по всяко време.

5. Бърз отговор на всякакви електронни и хартиени писма. Бързо уведомяване на възложителя, при случаи изискващи моментална реакция.

Примерни положения, при които има нужда от виртуален офис – фирмена дейност извършвана вкъщи, нуждаеща се от престижна локация; започващ бизнес, желаещ бърз старт с минимални средства; фирми с представителство в град Русе, необходимост от адрес за кореспонденция с НАП, поради разнообразни причини; разносна търговия, нуждаеща се от стационирано представителство; нужда от дискретност вкл.опазване на конкурентна информация, чрез т.нар. изнесен офис и необходимост от лице с нотариално заверено пълномощно, представляващо възложителя на адрес, където може да бъде открито – за целите на ЗДДС, избягване на риска от ддс дерегистрация.

Офисът на Счетоводни услуги Русе ЕООД е достатъчно обезпечен за динамична работа и има пълна възможност да служи на Вашата дейност по същия високоефективен начин, както служи на счетоводната фирма.

Read more

Онлайн счетоводство без загуба на качество

онлайн счетоводство без загуба на качествотоДистанционно ползване на счетоводство, без загуба на качество, от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД. Предлагаме и изпълняваме виртуален способ за обмен на данни, изцяло изключващ преки физически действия между контрагентите и с високо ниво на сигурност. Спазваме нормите за защита от коронавирус при обмен на материални носители.

В последно време, счетоводителите масово предлагат онлайн счетоводство. Дали, обаче, те могат да са достатъчно изчерпателни в изпълнението, без да пострада качеството?

В повечето случаи, счетоводството в България е съчетание от дистанционни и приоритетно недистанционни счетоводни услуги, каквото всъщност е традиционното счетоводство от петнадесет години насам. Такова счетоводство е базирано онлайн само чрез електронните услуги към НАП и НОИ, а документацията бива вземана и предоставяна на хартиен носител в мястото където се извършва осчетоводяването. Клиентът няма достъп до документацията му, освен в случаите когато поиска данни да му бъдат предоставени на имейл адрес или да отиде в счетоводния офис.

Онлайн платформи предлагат усъвършенствано интернет счетоводство с напълно достатъчна функционалност и разбираем интерфейс, които обаче не могат да ги направят успешни без качествен „човешки фактор.” Автоматичното осчетоводяване от онлайн системата е улеснение за простите счетоводни операции, но за по-сложните без ръчна намеса на счетоводител няма как да стане, освен ако системата Ви подкани сами да се осчетоводите документите. Други, занимаващи се със счетоводство по интернет, предлагат приоритетно онлайн фактуриране и частични счетоводни услуги без онлайн модул – като с това считат, че задълженията им за качествено счетоводно обслужване онлайн са изчерпани.

Въобще, отдалеченото счетоводство изисква съвкупност от първокласни счетоводни умения, организираност и базова техническа грамотност, които са много повече от посоченото в длъжностната характеристика на оперативен счетоводител. От друга страна, дори в счетоводното обслужване с назначен специалист по организацията и управлението на отдалеченото счетоводство, неговите задачи няма да се изпълняват напълно, без да има съдействие от счетоводителите.

Опазването на фирмената тайна и конфиденциалност е по-трудно, когато има повече начини за обмен на информация – така вероятностите за теч нарастват, независимо от най-високите нива на сигурност. Обаче, при подходящи мерки, могат да се стопират напълно някои уязвимости, например тези от изпращането на важни сведения до счетоводството по email.

Задачите, произтичащи от неразпространение на заразни заболявания изискват познания в сферата на бактериологията и вирусологията. Пример за това са разработените методи за избягване на зарази при изпращане на информация на материални носители, чрез пощенски или куриерски начин.

Излиза, че онлайн счетоводството не е елементарно занятие постижимо „от всеки”.

Нашите съвети при избора на счетоводство с отдалечен обмен на данни са да подхождате с отговорност и да сте внимателни много повече отколкото когато си търсите счетоводител за „офлайн” работа.

Какво представлява онлайн счетоводството? Това е документация, която се сканира и изпраща по електронен начин до обработващия счетоводството, а обработените данни се предоставят по същия начин на клиента и на разнообразни външни ползватели с негово съгласие. Най-общото при онлайн счетоводството е, че не се изисква физическото присъствие на представляващия, а цялата информация се изпраща и получава от него по дистанционен начин при високи мерки за конфиденциалност. Допустимо е ползването на пощенски (куриерски) услуги, в случаите когато се изискват оригинални документи.

Онлайн счетоводство без загуба на качество, означава пълнофункционален обмен на данни между обслужващия счетоводител и клиента и между обслужващия счетоводител и всички институции работещи онлайн, вкл. всички партньори на клиента където счетоводителят има делегирани права, с достатъчна индивидуална грижа за да може клиента да се чувства спокоен и съсредоточен върху неговия бизнес, също и осигурен достъп до аналитични данни за целите на управленското счетоводство, което е в подкрепа на правилните бизнес планове, реализацията им и контрола върху тяхното изпълнение. Ако все пак пострада качеството, да са налице необходимите счетоводни гаранции, с които счетоводителят би обезщетил клиента.

Механизмът на онлайн системата ни е базиран на основно месечно подаване на данни от клиента. Текущият обмен е непрекъснат, като достъп може да се осъществява без ограничения. Потребителският интерфейс е опростен и разбираем и всеки клиент зарежда сведения със защитена интернет връзка до всички електронни документи. Достъпът е директен, до сървър намираш се на работен компютър в счетоводния офис и индиректен до нает външен сървър – избор по желание на клиента.

Ако сте се ориентирали към онлайн счетоводство, чрез което ще се извършва счетоводното обслужване, потърсете ни за да получите пълна информация за начина на работа прилаган от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД.

Read more

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД и технология на работа с клиенти

Счетоводна технология – клиенти. Воденето на счетоводство на ЕООД (ООД), АД, ДЗЗД, НПО и ЕТ е преобладаващо както за района на Русе, така и за страната. Технологията на работа е изградена посредством опита, свързан със счетоводно обслужване на такива фирми.

Основополагащо за технологията на работа със счетоводна документация на клиенти от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, е спецификата на документооборота, вкл. този генериран от дейността на самото счетоводно предприятие. Документите могат да са хартиени и електронни. Подробности за движението на документи може да намерите тук.

Представянето на счетоводната документация от клиентите се извършва наведнъж в месеца, следващ месеца през който са издадени счетоводните документи. При клиенти с по-натоварено счетоводство, документите се предават на два, максимум на три пъти в месеца.

Принципно, документите свързани с данък добавена стойност се предават наведнъж, а всички останали документи – банкови извлечения, касови бележки, платежни и други документи  най-много до още два пъти в месеца, последващ месеца за който се отнасят. Препоръчително е, всички документи, отразявани в регистри и дневници по  данък добавена стойност, да бъдат предадени в счетоводството до 7-мо число на месеца последващ отчетният период. Взаимният интерес диктува, всички предавани документи в счетоводството да са придружени от опис, който може да е с ниска степен на детайлност, но да дава недвусмислена информация какво точно е предаденото за счетоводна обработка.

Изискваме задължително, документите да са четими, да носят всичката изискуема информация по силата на законовите изисквания и да са свързани с дейността на фирмата. Документи отразяващи нефирмени (лични) операции са допустими, само ако носят вторична(спомагателна) информация за делата на фирмата – такива документи не се отразяват по счетоводен начин и служат само като доказателствено средство.

След предаването на документите в счетоводството на  „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, следва сортировка, отделяща документите по специфичен признак и след това тяхното отделяне в максимално съответствие с групирането им в съответната счетоводна форма приложима за обслужваното предприятие. Счетоводните форми се попълват преимуществено по електронен път. Обобщеното счетоводно състояние на обслужваното лице се представя чрез електронни документи – носители на систематизирана информация от обработена клиентска документация. Хартиените документи представящи това състояние се генерират от софтуера на счетоводството, само тогава когато е наложително.

Гаранциите свързани с изпълнение на възложената от клиента работа се спазват, при положение, че са изпълнени следните общи условия:
1. Счетоводната документация е предадена до посочения в договора срок.
2. Няма неистински документи или документи несвързани с дейностите на фирмата.
3. Има опис на всеки предаден документ в счетоводството (с минимална степен на детайлност).
4. Няма неплатени задължения към счетоводното предприятие.

Всички условия са съобразени до максимална степен с индивидуалните предпочитания на клиента и се посочват в договора за счетоводни услуги (счетоводно обслужване). Веднъж договорени, условията може да се променят по всяко време по взаимна писменна договорка между страните.

При нежелание за спазване на технологията на работа, възприета за висококачествено изпълнение на счетоводните услуги от счетоводното предприятие, гаранцииите не се прилагат, а заплащането независимо от обема на работата се извършва преди изпълнение на счетоводните задачи, както е при възлагането на еднократните услуги.

Read more

Клиенти и договорни отношения

Предмет на договора с клиенти, видове престации, изпълнение и неизпълнение. Двете страни в облигационното правоотношение се обвързват с взаимни задължения с оглед постигане на определен правен резултат, който представлява предметът на договора мeжду тях. Престацията може да бъде представена по следните начини/видове/ делими и неделими задължения, солидарни и съвместни задължения, задължения за индивидуално и родово определена престация, парични задължения и алтернативни и факултативни задължения.

При двустранния договор, облигационното право прилага принципа на едновременното изпълнение, т.е. задължението следва да бъде изпълнено срещу изпълнение на насрещното задължение, освен ако от естеството на договора не произтича, че една от страните трябва да изпълни по напред своето задължение. Основавайки се на този принцип всяка страна може да задържи задължението си дотогава, докато другата страна не предложи изпълнение на нейното задължение.По принцип при изпълнението длъжникът е възможно да поиска от кредитора разписка, квитанция или друг документ, представляващ писмено признание на кредитора и потвърждаващ изпълнението. В случай, че за вземането е бил издаден особен документ от длъжника, той може да поиска връщането или унищожаването му.

Кредиторът, който е приел изпълнението, но отказва да издаде на длъжника разписка, изпада в забава и дължи обезщетение. Общо правило е, че кредиторът не може да бъде задължен (принуден) да приеме в изпълнение нещо, различно от дължимото и също така длъжникът не може да изпълни на части, макар задължението да е делимо – в случаите когато дължи родово определени вещи, тогава трябва да даде вещ поне от средно качество.

За да е налице неизпълнение по договор, според гражданското законодателство, е необходимо да се установят три предпоставки: вина на длъжника за неизпълнение на задължението; вреди, настъпили за кредитора вследствие на неизпълнението; причинна връзка, която взаимно да обуславя двете обстоятелства. Когато тези предпоставки са налице, за длъжника възниква имуществена отговорност, която се прилага под формата на мерки за прнуждаването му да изпълни реално. Когато това е невъзможно или кредиторът е загубил правен интерес от това, длъжникът заплаща парична компенсация вместо изпълнението.

Гражданско-правен принцип е, че длъжникът е виновен за неизпълнението на своето задължение, освен ако се докаже, че то се дължи на причини, за които не отговаря(оборима презумпция) Съществува и невиновна невъзможност за изпълнение на договор. Това е такава невъзможност, която е настъпила след сключването на договора, като може да бъде както обективна, така и субективна невъзможност. Виновното неизпълнение на задълженията от длъжника, пораждат имуществена отговорност за него, при което кредиторът има право да иска от длъжника реално изпълнение и обезщетение на вредите настъпили поради забава в изпълнението на договора, да развали договора и откаже да приеме изпълнението и да поиска обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, когато има лихвоносно парично задължение – да се извърши заплащане на лихви от момента на падежа.

Договорът за услуга не е законово регламентиран, от правна гледна точка се приема, че този договор е с предмет „да се извърши определена услуга или да се осъществи пакет от услуги, за което да бъде заплатено възнаграждение”.

Договорът за услуга, поради основната престация, най-често може да се определи като договор за изработка по Закона за задълженията и договорите (препращащата норма на чл.288 от ТЗ урежда договореностите съобразно гражданското законодателство), тъй като при договора за изработка, изпълнителят може да иска заплащане на възнаграждението което е уговорено, само ако е престирал уговорения резултат. Различието между договора за изработка и договора за услуги, произлиза от това дали изпълнителят носи отговорност, ако не бъде постигнат уговореният резултат, т.е.при договора за услуги възнаграждението се явява функция на извършената уговорена работа като вид, характер и продължителност, независимо дали е постигнат целеният краен резултат за тази дейност.

Read more

Движение на счетоводни документи

Движение на документите в счетоводството. Всяка фирма в България е заинтерсована да има организация на движение на документите за счетоводно отчитане. Счетоводството работи с различни документи които се утвръждават чрез Албум на първичните счетоводни документи. Този албум за счетоводните документи вече не е задължителен по закон в България, но е уместно да се състави.

Чрез способа на документирането като елемент на счетоводната отчетност, принцип е документите да се съставят тогава, когато се извършва стопанската операция – това действие е продиктувано от необходимостта за контрол и предотвратяване на евентуални грешки, които могат да бъдат допуснати.Голяма част от счетоводните документи се създават вън от счетоводната къща(счетоводното предприятие) а тяхното основно използване-за осъществяване на счетоводно контиране на стопанските операции се осъществява именно там където е счетоводството на фирмата. Следователно, почти във всички случаи счетоводният документ е необходимо да бъде придвижен от мястото на неговото съставяне до мястото където ще бъде осчетоводен.Движението, което документите извършват, от мастото на съставянето им до мястото на осчетоводяването им и следващи движения, като архивиране, предаване за ревизии и т.н. до крайното им унищожаване като носител на счетоводна информация се нарича документооборот.

Движението на документите се определя чрез утвръждаване на Правилник за вътрешния документооборот. Чрез този правилник се регламентира вътрешната организация за използваните първични(счетоводни документи) в предприятието.

Правилника също определя задълженията на лицата по отношение съставянето, предаването и приемането на документите. Счетоводството на фирмата е заинтерсовано от адекватни на дейността  Правилник и Албум за счетоводни документи.  Например чрез вътрешна регламентация на приемо-предавателен протокол за предадени документи в счетоводството на фирмата,  може да се спестят усложнения свързани със загубени документи.

За правилното съхранение на документите в счетоводството, е необходимо спазването на две условия:
1.Създаване и подържане на благоприятен микроклимат в архивното помещение.
2.Създаване и подържане на пожарна и всякаква друга безопасност по отношение на съхраняваните документи.
Счетоводните документи, за които няма нормативно изискване да се съхраняват от предприятието, може да се унищожат, както и да се предадат за рециклиране.

Счетоводството на фирмата(предприятието) утвръждават Правилник за вътрешният документооборот и Албум за първичните счетоводни документи, съставени след консутации с обслужващият счетоводната дейност.При нежелание да бъдат съставени тези организационни документи, от страна на представляващият предприятието, при своята работа счетоводителят се съобразява с общите правила на закона.

Read more