Skip to main content Skip to search

Archives for Счетоводна функционалност

Счетоводство на общопроизводствените разходи

счетоводство на общопроизводствените разходиРазходите, които са свързани с организацията, управлението, обслужването и контрола на производствената дейност в нейната цялост се наричат общопроизводствени разходи. За да няма произволно тълкуване, те са нормирани посредством счетоводни стандарти.

Най-често в българските счетоводства се прилага нашето нормиране, макар че е допустимо и международното. Какви счетоводни стандарти в цялост ще се предпочетат от предприятието, зависи от счетоводната му политика. Ние извършваме счетоводни консултации и съставяне на такива политики.

По-надолу ще разгледаме положения съобразно българския счетоводен стандарт №2, наричан още НСС 2. Този стандарт определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по историческа цена (доставна стойност).

Специфичното за този вид разходи, е невъзможността те да се отнесат пряко към конкретно дейност или производствен процес още при възникването им. По тази причина, при тяхното възникване за предприятието, те се отчитат като непреки разходи, а впоследствие се разпределят спрямо определени критерии.

Тези косвени разходи са на различни нива и често имат характер на разходи за извършване на допълнителни дейности по обслужването на разнообразни единици в тяхната цялост. Според счетоводното им групиране, те могат да се подразделят по стопански звена. Задължително трябва да се анализират всички такива разходи, защото някои от тях не отговарят на критериите за общопроизводствените разходи, а се отнасят към допълнителните разходи.

Общопроизводствените разходи не са от най-желаните, защото често изкривяват планираните показатели, тяхното разпределение е трудно и невинаги съвсем точно. Затова стремежът на фирмите е да намаляват техният размер. Периодично, най-често в края на годината общопроизводствените разходи се разпределят по счетоводен начин. Съществено значение за правилното разпределение, играе базата въз основа на която те се разпределят.

счетоводство на общопроизводствените разходи книгаОбщопроизводствените разходи се подразделят на:

– постоянни – такива, които не се изменят съществено, под влияние обема на производството;

– променливи –  това са разходите, които се влияят пряко или почти пряко от обема на производството.

Общопроизводствените разходи се разпределят по следния начин:

постоянните общопроизводствени разходи за всеки произвеждан продукт – се извършва на базата на нормалния капацитет на производствените мощности. Нормален капацитет е този, който е определен за няколко периода или сезона. При планирани поддръжки възниква загуба на капацитет – допустимо е той да се взема предвид при изчисленията;

променливите общопроизводствени разходи за всеки произведен продукт – се извършва на базата на реалното използване на производствените мощности.

Обемът на производство оказва влияние върху постоянните общопроизводствени разходи. Влиянието се отразява в изчисленията по следния начин:

– нисък обем на производство – тогава размерът на постоянните общопроизводствени разходи за единица продукция не се увеличава, за да не се увеличи себестойността им в резултат на ниска производителност или престой. При това положение неразпределените общопроизводствени разходи се отчитат като други текущи разходи за периода извън разходите за преработка;

– висок обем на производство – тогава размерът на постоянните общопроизводствени разходи за единица продукция се намалява така, че стоково-материалните запаси да не се оценяват над фактическата им стойност, т.е. постоянните общопроизводствени разходи се разпределят върху фактически произведените бройки.

При производство на взаимосвързана продукция, разпределянето на общопроизводствените разходи се извършва между основните продукти съотнесено на база относителен дял на справедлива (продажна) стойност на единица изделие (продукт) към общата справедлива (продажна) стойност на всичката продукция. Счетоводният стандарт дава възможност за ползване на коефиценти, които се разработват предварително. Ако се получи странична продукция, тя се оценява по нетна реализуема стойност, в отчисление от стойността на основния продукт.

В счетоводната политика на предприятието се описва как трябва да протича счетоводството на общопроизводствените разходи. Някои обстоятелства, счетоводната политика и нейните методи подлежат на оповестяване в годишния финансов отчет на предприятията.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД, извършва счетоводство на общопроизводствените разходи по професионален начин, онлайн, съобразно изготвената от него счетоводна политика на обслужваното предприятие.

Read more

Видове счетоводни консултации

видове счетоводни консултацииСчетоводни консултации

За да се получи качествена счетоводна консултация е необходим можещ счетоводен консултант, който да е силен в две направления – опит и подготвеност в материята. Да притежава достатъчна адаптивност с възможност да конкретизира недостатъчно уместните въпроси на клиента.

Обичайно се представят следните счетоводни консултации:

– консултиране при отваряне на фирма;

– консултиране при прием на клиент, желаещ счетоводно обслужване, с готова фирма;

– консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси;

– консултация по по избор на счетоводна политика и/или по приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия; (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), счетоводни принципи и положения;

– консултация, комуникация и представляване пред органите по приходите (съпровождане на лицето до данъчната служба и консултации за счетоводна и данъчна защита (консултация при данъчни проверки и ревизии);

– консултация по време на одит, събеседване с одитора;

– консултация при годишното счетоводно приключване;

– консултация при ликвидация, несъстоятелност и закриване на фирма;

– консултации по избора на подходящ счетоводен софтуер спрямо предпочитания на клиента.

Видове счетоводни консултации

1.Според заплащането

Неплатени – неплатени или така наречените безплатни счетоводни консултации могат да са встъпителните счетоводни консултации при прием на клиент за счетоводство. Те нямат обвързване с нататъшни решения за започване на счетоводно обслужване от “Счетоводни Услуги Русе” ЕООД. Това се частични счетоводни консултации, които имат общ запознавателен характер, ориентиращи клиента в основните моменти за водене на счетоводно обслужване от счетоводната фирма. Други неплатени счетоводни консултации са тези извършвани по време на счетоводното обслужване. Счетоводния договор предвижда всички консултации по време на неговото времетраене, да са с цена която е включена в цялостното обслужване, без значение дали са пълни счетоводни консултации или частични счетоводни консултации.

Платени – прието е всички консултации, включени в счетоводния договор за обслужване по абонаментен начин, да не се заплащат, тъй като участват в цената. Платените счетоводни консултации са тези, предоставени без абонамент, с изключение на встъпителните счетоводни консултации.

2. Според обхвата

Пълни – изчерпателно представяне по заданието на консултацията. Пълните счетоводни консултации са най-скъпи, защото засягат разнообразни случаи, при които има специфична трактовка.

Частични – неизчерпателно представяне – само основни моменти. Въпреки че на са пълни, частичните счетоводни консултации са достатъчно полезни за справяне със стандартни ситуации.

3. Според начина на изразяване (излъчване, изпращане)

писмени счетоводни консултацииПисмени – обичайно по електронна поща, по-рядко на хартия предоставени на място в офиса или изпратени на посочен от клиента адрес. Писмените счетоводни консултации се предават на клиента и той винаги може да ги ползва за сверка, в рамките на определящите ги нормативно действащите правила и практика. При необходимост, те се актуализират при всяко изменение.

Устни – на запис, онлайн, събеседване в счетоводен офис или избрано място от клиента. Счетоводните консултанти рутинно предоставят устни консултации на клиентите. Докато професионалните стандарти обикновено не изискват такива съвети да бъдат документирани, опитът ни показва, че недокументираните от “Счетоводни Услуги Русе” ЕООД устни консултации отслабват защитата пред иск за професионална отговорност.

Научете за цените на счетоводни консултации, както и за другите цени.

Предприятието “Счетоводни Услуги Русе” ЕООД е провело значителен брой счетоводни консултации, предвид професионалния опит на консултиращото лице. Всички консултации на счетоводна тематика към консултираното лице са обосновани с детайлна обосновка, включваща препратки към нормативни актове и свидетелства за практическо проявление. Счетоводните ефекти имат въздействие върху разнообразни несчетоводни величини, затова където е от значение те биват споменавани, според въздействащите на бизнеса специфики.

Read more
фирми счетоводно обслужване видове

Видове дистанционно счетоводно обслужване на фирми

 фирми дистанционно счетоводно обслужване видовеДистанционното счетоводно обслужване на Счетоводни Услуги Русе ЕООД, е съвкупност от изчистени практики, синтезиращи прецизни счетоводни услуги. Качествен счетоводен продукт с обслужване независимо от естеството на фирмената дейност и разстоянието до отдалечения обект.

Цялостното обслужване от счетоводна фирма се третира като сбор от всички потребни услуги. При такава работа, изискванията към счетоводителя са повече, отколкото осигурява неговата специализация. Необходими са разнообразни технически умения за прилагане на всички услуги, както и познания по чужд език. За да е дистанционно едно счетоводство на фирми, първият белег е безприсъственото положение на двете страни при движението на документите. Основно по важност е предварителното премахване на всяко препятствие, което би спъвало дистанционното счетоводно обслужване.

Като непълно дистанционно обслужване, но много подходящо за близкоразположените фирми, е вземането и носенето на хартиени документи от счетоводителя, без физически да се предават от клиента в счетоводния офис.

Според начинът по който се прехвърля счетоводната документация, видовете дистанционно счетоводно обслужване са два:

1. Онлайн дистанционно счетоводно обслужване на фирми. При този вид няма физическо движение на документи. Тяхното придвижване се извършва посредством електронното им изражение обменяно според специфичните особености на интернет.

Такъв тип обслужване се отличава с редица предимства, които улесняват бизнеса:

 1. 1 Не е необходим счетоводител на трудов договор или счетоводен отдел, както и персонал за престация на трз и данъчен труд.
 1. 2 Предоставя обобщени справки, анализи и коментари до които има достъп от всяко място с интернет. Не се налага съобразяване с работното време от клиента, при получаване на качествена информация за неговите счетоводно – финансовите, трз и данъчни показатели – практически 24 часа всичко е на разположение онлайн.
 1. 3 Всеки документ е възможно да се обработи по счетоводен начин на датата когато е издаден, а не когато е предоставен – примерно наведнъж с останалите документи в началото на следващия месец. Обичайна практика е всички документи за месеца да се предоставят на счетоводителя в началото на следващия месец – така обаче не може да се осъществи ефикасен текущ анализ, защото той винаги ще отразява не моментното, а едно минало състояние на фирмата.

В крайна сметка клиента има повече опции за оптимизиране на работните му планове, защото най-малкото пести време от излишни имейли и телефонни разговори. Както се казва – времето е пари.

2. Офлайн дистанционно счетоводно обслужване на фирми. При този вид движението на документи е физическо, на хартия или друг материален носител. Това се явява допълнение към онлайн дистанционното счетоводно обслужване, примерно ако клиента се нуждае от работа с оригинали за които обработката е невъзможна чрез интернет. Прехвърлянето става посредством пощенски начин или чрез услугата на Счетоводни Услуги Русе ЕООД за вземане и носене на документи във връзка със счетоводното обслужване. Когато онлайн обемът е с приоритетен дял от двата вида, дистанционното счетоводство се счита за онлайн и обратно.

Най-сполучлив е вариантът с комбинирана употреба на двата вида дистанционно счетоводно обслужване. Важно е къде ще се помещават оригиналните фактури, банкови извлечения и други, за да могат да бъдат представени при евентуална данъчна проверка на място. За съхранението на тези документи има разнопосочни мнения, но най-добре е те да се намират на адреса за кореспонденция с НАП.

Счетоводни Услуги Русе ЕООД осъществява дистанционно счетоводно обслужване в съответствие с правилата за защита на личните данни при високо ниво на мерките за сигурност на клиентската информация.

Read more

Спекулативно ниски цени за счетоводно обслужване

 вземане и носене на документи във връзка със счетоводното обслужване
Кога ниските цени предлагани от счетоводна къща са спекулативни и защо те могат да срутят фирменият бизнес?

Когато става дума за злоупотреби с евтини цени за счетоводни услуги, следва да се разбират най-вече такива афиширани от счетоводни къщи. Спецификата с която се отличава организацията на счетоводния процес в една счетоводна къща от тази на счетоводител нает на граждански договор или близък познат/роднина работещ на „символични” цени, ни дава основание да визираме само един тип отношения изпълнител – клиент.

Разпределението на работата в счетоводните къщи не е еднакво. Счетоводителите на едни от тях извършват изцяло обслужването, докато при други счетоводни къщи сегментирането се извършва по специфични критерии за клиента – трз, осигуряване, данъци и други. Различието не бива да заблуждава – за определянето на цените е водеща нормата на печалбата, изчислена чрез изваждане на всички разходи за счетоводител от общия обем на приходите постъпващи от клиенти. Мотивирани от свръхамбиции, на преден план в интернет са самохвалебствия и недоказуеми препоръки, гарнирани с „качество на най-ниска“ цена.

По наблюдения от постъпващи клиенти, при определянето на една цена дали е спекулативна или не, важат две основни запитвания:

1. Дали ниската цена е реална, важи ли до укрит предел на изпълнение? или

2. Дали ниската цена е привидно крайна, определя ли се след доуточняване, в това число промоции и отстъпки?

Когато цената е реална, какъвто е случаят с повечето наблюдавани от нас крайно ниски цени за счетоводно обслужване, счетоводната работа не се изпълнява изчерпателно, а се ограничава до определено часово времетраене. В този случай спекулацията е, че клиента не узнава за окастреното му обслужване, а когато все пак се усети че нещо не е наред, от обслужващия счетоводството се прави опит за излизане от положението с оправданието „така правят всички”. Счетоводството се натиква, наблъсква в определен времеви интервал, но така че само привидно да е надежно. Няма как да е по друг начин, защото евтиният счетоводен труд не може да донесе постъпления на счетоводната къща, а да се работи дълго време на загуба е сериозен повод за размисъл от данъчните органи. Промоционалните предложения и отбивът в цената са добър избор за клиента, когато не намират своето скрито изражение посредством компенсиращи изравнения.

Относителни/неконкретни цени, нямат място в счетоводното ценообразуване. Всяка примерна таблица за цени на счетоводни услуги или обслужване може да се игнорира като невярна, след като в уточнение към нея е прибавено изискването за запитване от което да се уточни същинската цена. След като има невъзможност или неспособност за глобално определяне на цена за цялостно счетоводно обслужване, е напълно коректно да се посочат само цени за еднократни счетоводни услуги. Тук спекулативното е, че се определят едни допълнителни цени, които зависят от всевъзможни фактори, дори от метеорологична обстановка, надвишаващи „ниските” цени във всевъзможните таблички и калкулации в интернет. Тези цени се предлагат както на начален етап, така и при последващи случаи, без за клиента да има предварителна яснота. Възможно е счетоводството да е на високо ниво, но ценообразуването да не е коректно.

Например, в таблиците за счетоводни услуги не са описани цени за данъчна защита, подреждане и изпращане на документи, съвети за писмени обяснения и осигуряване на всички справки при данъчни и осигурителни проверки и ревизии. Рядко може да се срещне конкретизиране на такива цени, макар че техния размер достига до една месечна такса за счетоводно обслужване на проверка/ревизия. Срещат се и спекулации свързани с авансово заплащане за тези контролни действия, стиковани от счетоводителя – например като мотив произлизащ от обема на търговския оборот, определящ предварително събиране на пари за евентуална бъдеща работа, които не се връщат при нейното отсъствие.

Фирменият бизнес може да се срути най-вече в началните етапи, когато все още не е набрал скорост за да може да посреща негативи. Ако в резултат на спекулативни счетоводни цени заради икономия на време или привидно ниски цени оказващи се високи впоследствие се ударят финансите на фирмата, нейното възстановяване може да не настъпи. Неблагоприятните последствия при икономията на време в счетоводството са санкции, глоби, доначисляване на данъчни и осигурителни задължения и свързани с тях лихви, а от привидно ниските цени за обслужване – непредвидимият паричен разход.

Според действащите си правила, Счетоводни Услуги Русе ЕООД оферира и предлага конкретни счетоводни цени, дори с риска да се окаже извън счетоводният пейзаж в страната. Надяваме се, че в интерес на правилното ценообразуване в счетоводството ще се случват все по-взаимоизгодни договорки със зачитане интересите на двете страни. Тъй като предлагането е елемент на търсенето, силно разчитаме клиента да е наясно с ролята си в двустранния процес, а не да са осланя само и единствено на счетоводителя. Евтиното счетоводно обслужване от счетоводна къща не носи полза никому, независимо от двустранните „надежди”. Списъкът от фирми, приходящи за ремонт или допълване на счетоводството при нас е дълъг и ясно показва резултатите от спекулативно ниските цени за счетоводно обслужване.

Read more

Как да направим най-правилния избор на счетоводна къща?

счетоводна-къщаВажните параметри за избор на най-подходящата счетоводна къща не са много. Ние сме професионално счетоводно предприятие, чиито проучвания в бранша очертаха някои насоки, 9 извода чрез които всеки нуждаещ се от водене на счетоводство може да получи вярно заключение при търсенето на счетоводна къща.

В най-общи линии, правилният избор, би трябвало да е синтез на цена и качество, който удволетворява в значителна степен изискванията на клиента. Обаче, мнозина не си правят сметка, че в счетоводството няма първо, второ и трето или каквото да е степенуване по качество. Изискванията, поставяни от нормативните документи в тази сфера са строги и рядко може да се разчита на компромис. Затова, счетоводството и взаимосвързаните услуги трябва да се водят на високо ниво. Свидетели сме на доста недостатъци в счетоводството на постъпили при нас фирми, водено на най-ниски цени. Без изчерпателност в изпълнението, все някъде ще се получи „дефект”, който ще рефлектира някой ден като санкция при контрол от институциите, както и в неистински данъчни и осигурителни задължения. Следователно първият извод за избор на счетоводна къща е, че не бива да  избирате счетоводна къща, която предлага най-ниските цени на пазара. Ако все пак се спрете на този вариант, а цените не са същите впоследствие, тогава ще се окаже че са Ви излъгали, което е много вероятно предвид крайно ниските нива на най-евтините цени за счетоводно обслужване. Принципно, резултатите от калкулациите за цени на счетоводни къщи във фирмените сайтове не са тези при които ще постъпите на счетоводно обслужване – някъде в страниците е посочено, че е възможно да се прилагат различни цени. Сравнително точни предварителни цени могат да се получат след уточняващо запитване.

Препоръките са нещо, което върши работа, но съветите от приятел дори да са съвсем добронамерени, най-вероятно не са направени от външен специалист, който да разбира от счетоводство. Най-често леснотата на комуникацията със счетоводната къща е основата, около която се гради общата представа на клиента. Освен нея, участва и ниската цена, а нивото на изпълнение на същинското счетоводно обслужване е на заден план, защото много малко клиенти разбират от счетоводство (логично, защото ако го можеха счетоводството, щяха да си го водят сами). Ето защо вторият извод е, че препоръките са субективни, независимо колко ни е близък препоръчващия, освен ако той разбира от счетоводство.

Безкомпромисно качество е възможно само при съдействието на клиента. Ако счетоводната къща установи, че клиента възпрепятства счетоводната работа, тя трябва да го предупреди за пропуските, а ако клиента бездейства като продължава по същия начин, отношенията с него трябва да се преустановят. Третият извод е, че правилното отношение към пропуските на клиента е важно за качеството на счетоводството. В крайна сметка, клиенти които са немарливи по отношение на бизнес делата си могат да навредят и на имиджа на счетоводството, ако пропуските продължават прекалено дълго време.

Липсата на санкции в резултат от обслужването на счетоводната къща е критерий, само ако клиента е преминал успешно контролни действия на проверяващите институции. Всека счетоводна фирма  може да твърди че е велика и незаменима, но в действителност да е направила камари от счетоводни, данъчни и т.н. грешки, които да се таят и да чакат да бъдат открити. В повечето случаи, при фирми с нисък оборот те не стават известни нито за представляващия нито за проверяващия, защото контролните действия от страна на държавата не могат да обхванат всички регистрирани лица. Четвъртият извод за избор на счетоводна къща е, че липсата на санкции при клиентите, невинаги е фактор определящ избора на обслужваща счетоводна къща.

Не са редки случаите, в които има неправомерни действия на местните данъчни власти, поради разнообразни личностни противоречия и други предпоставки, водещи до конфликтни ситуации на фирмено равнище. Това е един от случаите, когато счетоводството може да се премести там където е друга данъчна служба, а новата счетоводната къща да оперира с тази данъчна служба чрез смяна на адреса на фирмата, който се оповестява чрез публикация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Тук, петият извод е, че понякога промяната на данъчната служба и адреса на фирмата заедно със счетоводната къща е едно удачно действие за правилен избор на счетоводна къща. Локацията на счетоводната къща има все по-малко значение, когато се взема решение за избор, но ако настоящото обслужване не води до местни проблеми, то е най-добре да се запази без да се мигрира на друго място. Счетоводни услуги Русе ЕООД Ви уверява, че може да се работи с всяка данъчна служба от страната, както например чрез офиса ни в Русе, без да се влоши качеството на счетоводното обслужване. Дългите години през които усъвършенствахме изпълнението на задачите, допринесоха за изгладени практики, водещи до желаните от всички резултати.

Самостоятелно наблюдение от клиента може да се извърши на база няколкомесечно пълно счетоводно обслужване, на вече постъпилата му фирма на счетоводство в счетоводната къща. Дали той разбира от счетоводство не от значение, за да усети недостатъци в комуникацията, навременната обработка на документи и отлагането на важни за изпълнение задачи. Конвейеризацията в счетоводството не и трябва дълго време за да бъде забелязана – тя често се среща при големите счетоводни къщи, където индивидуалния подход е заменен с едно общо и често пренебрежително отношение. Шестият извод за избор на счетоводна къща е, че недостатъчното внимание ще доведе най-малкото до некомфортни отношения – няма смисъл да правите компромис, защото има достатъчно възможности да попаднете там където да се чувствате комфортно.

Малко са счетоводните къщи, които са специализирани за всякакво счетоводство. Макар да има доста общи неща, счетоводството на различните дейности има специфики, с детайли които са особено важни. Повече различия има в счетоводството на фирмите на търговците и нетърговците наричани обобщено ЮЛНЦ – сдружения фондации и други. Възможно е да се окаже, че Вашето счетоводство ще е първото, върху което ще се учат и трупат практически опит – повечето счетоводни къщи се справят трудно с такива мащабни предизвикателства, защото не им достига време и организираност за да наместят цялостно всички аспекти на фирмената дейност. Седмият извод за избор на счетоводна къща е, че в търсенето на счетоводна къща е подходящо да акцентирате върху дейностите които обслужва.

Измамни счетоводни къщи. Понятието счетоводна къща не кореспондира с нито едно легитимно определение, а в превод на чужд език е смешно и антирекламно. Неговото налагане се случва, поради грандоманските напъни на счетоводните организации в началото на прехода, породени от техните стремежи за завладяване на счетоводния пазар. Тогава немалко такива обединения от счетоводители са работели нелегално и са измамили доста клиенти. Понастоящем все още има подобни некоректни практики, затова осмия извод е, че винаги трябва да се проверява съществуването на фирмата, която евентуално ще води счетоводството, както и дали тя има право да съставя годишни финансови отчети.

Най-близката счетоводна къща. Примамливо изглежда, счетоводната къща да е съвсем близко до офиса на фирмата. Сякаш обстоятелството счетоводната къща „да е подръка” дава сигурност и спокойствие, но при липса на качеството в счетоводните занимания  то е невъзможно. Едно местно обгрижване все пак е плюс, който не бива да се оставя на заден план. Счетоводни услуги Русе ЕООД взема документи и носи документи до офис на клиента, но е напълно наясно, че една куриерска услуга по посещение на място повишава комфорта на счетоводството, но сама по себе си не е значим критерий – девети извод.

Счетоводни услуги Русе ЕООД е на мнение, че най-сигурният начин за правилен избор на счетоводна къща е експертната оценка на счетоводството, чрез произволно избрана фирма (разбира се с нейно съгласие) от клиентите които тя трайно обслужва. Не бива да се взема предвид разстоянието, дори счетоводната къща която харесвате да е „на другия край на България” – всичко от което се нуждаете е напълно възможно да се направи отдалечено или т.нар.онлайн.

Read more

Опис за предаването на счетоводните документи

опис-предаване на счетоводни документиЗа да се извърши коректно предаване на счетоводните документи, най-напред е необходимо тяхното правилно дефиниране. Намирането на тяхното легално определение не е трудно – то е посочено в Закона за счетоводството.

Счетоводният документ е хартиен документ или документ представен като съдържание чрез технически носител.

Класифицирането на счетоводния документ се извършва според свойствата и момента на представяната в него счетоводна информация. Първичният счетоводен документ носи изначалната счетоводна информация. Вторичният счетоводен документ обобщава, но и разграничава и отделя информацията получена от първичните счетоводни документи. Първичните и вторичните документи се издават в определен хронологичен порядък, който се отчита чрез счетоводни регистри.

Съществуват множество извънсчетоводни документи, които нямат място в описа за предаването на счетоводни документи. Документ, който няма изискуемите по Закона за счетоводството параметри/съдържание, реквизити/ не следва да се третира като счетоводен документ, дори формата му/външен вид с някои всеизвестни надписи като фактура, разходен/приходен/ ордер да изглежда познато, както и други документи които в стандартния си вид не покриват всички нормативни изисквания. Издадени чрез дефектни счетоводни системи вторични счетоводни документи, също трябва да се причислят към извънсчетоводната документация и да не намерят място в описа. От друга страна, ако при изискванията на документалната обоснованост, в дефектният първичен счетоводен документ има частично липсваща информация, но съществуват документи които я удостоверяват, те се комплектоват и участват заедно в предаването на документите.

Описът се нарича Приемо-предавателен протокол на счетоводни документи, който обичайно се съставя в два екземпляра – по един за двете страни. В него се вписва дата и място на предаване и накрая се подписва от лицата, участници в процедурата, които може да се повече от две, като се посочва кой е фактическият получател.

За извънсчетоводните документи се съставя отделен опис.

Съхранението на приетите документи се извършва на специално пригодени за целта места, гарантиращи опазване на счетоводната информация – при счетоводните регистри срокът за съхранение е 10 години, /включително финансови отчети – годишни и междинни, както и документи които биха изисквали данъчните органи, документи свързани с одит и последващи финансови инспекции/ броящ се от първия ден на януари на този отчетен период, който следва отчетният период за който те се отнасят, а всички други носители на счетоводна информация се съхраняват 3 години, със срок броящ се по същия начин както при счетоводните регистри.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, може да съдейства чрез контрол при приемо-предавателните етапи свързани със счетоводна документация. Добре е да се знае, че често има пропуски, за които незапознатите представляващи на фирми не разбират, а впоследствие вече не е възможно да се компенсират. Най-често, счетоводителят предава документи в началото на годината, следваща годината за която се отнасят – така сроковете може да се прецизират. Документи е възможно да останат на съхранение в счетоводството, но най-подходящо е всеки клиент на счетоводно обслужване да си прибира хартиените носители след годишното приключване на всеки отчетен период.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, съветва, да не бързате с унищожаването на документите /тези неподлежащи на предаване в Националния архивен фонд или в Националния осигурителен институт/ след изтичане на сроковете, ако не сте сигурни, дали могат да Ви бъдат полезни дори в минимална степен.

Read more

Счетоводна отчетност от разстояние

счетоводна отчетност от разстояниеКогато взаимодействието в счетоводството се извършва без физическото присъствие на една от двете страни, тогава то се определя като счетоводна отчетност от разстояние.

Фирма Счетоводни услуги Русе ЕООД, има работа за редица клиенти от страната, от различни населени места. Опитът ни в счетоводството от дистанция е показателен с това, че отдалечените локации в страната не водят до деградация в качеството на услугите. Счетоводството в Русе, осигурява способи за надеждна защита на чувствителна фирмена информация, избягват се конфликтни отношения с органите по приходите, служители от социалното осигуряване и други местни за лицето служби.

Отдалечената счетоводната отчетност е удобство, прилагано от малко счетоводни предприятия, но със сериозен потенциал в бъдеще. Тя е най-подходяща за далечни управления на фирми, техни обекти чрез които се осъществява стопанска дейност или места където се е стационирал възложителят на счетоводната услуга – домашен или командировъчен адрес. Всякакви алтернативни варианти също са достатъчно ефикасни, когато има стратегия и ясен план – тогава единствено изискваме предварително съгласуване.

Когато става дума за вирусни зарази разстоянието е плюс – дистанцирането и ограничаването на физическите контакти силно намалява риска от пренасяне и разболяване. Счетоводни услуги Русе ЕООД извършва озониране на входящата и изходяща физическа документация и преносими електронни носители.

Специфичното за счетоводната отчетност от разстояние е, че тя може да се ползва както от електронни методи за обмен, така и от такива базирани на куриерски принцип. Несъмнено, наличието на оригинали, необходими в някои случаи, изискват тяхното изпращане в хартиен вид, а не по електронен начин чрез файлове които впоследствие биват разпечатвани. Данъчните органи предпочитат да работят с оригинални документи, поради най-автентичното състояние на съдържанието. За оформянето на трудовите книжки, разполагаме с подходящи, лесноизпълними правила.

Счетоводството от разстояние на фирма Счетоводни услуги Русе ЕООД, осигурява:

– контрол и съгласуваност на данните и информацията, управлявани чрез интегрирани процеси, в които всяка задача е поверена на хора със специфични компетенции, координирани от един мениджър;
– систематичен административен контрол и отчитане;
– гарантиране на достъп и директен контрол върху данни и документи от името на клиента, както и за тези процеси които са управлявани чрез аутсорсинг;
– интегриране на счетоводен софтуер и разработване на заплати с други приложения, за да отговарят на специфичните изисквания за управление и контрол;
– намаляване на отпечатването на твърди копия, като се използват системи за управление и съхранение на документи в цифрова форма;
– специализирани съвети относно конкретни данъчни, корпоративни и трудови аспекти;
– квалифицирани външни ресурси, способни да изпълняват извънредни или временни задачи в рамките на една компания;
– аутсорсинг услуги за непрофилни бизнес процеси – фирмена счетоводна отчетност, задължения и вземания, ведомости за заплати, осигуровки, данъци, регистър на дълготрайните активи, текущо осчетоводяване и изготвяне на финансови отчети, фирмен адрес и фирмен секретар;
– ноу-хау за вътрешен контрол – документиране и оценка на вътрешния контрол, подобряване на счетоводните и бизнес процесите;
– временни специалисти със съответен опит и компетенции (краткосрочни или дългосрочни) с експертни познания за различни варианти на ангажираност и командированост.

Фирма Счетоводни услуги Русе ЕООД предоставя възможности за ежедневно, седмично, месечно, тримесечно, шестмесечно и годишно счетоводно отчитане, посредством което всичката необходима информация пристига без никакво забавяне, в прегледен и разбираем вид. Различията в разстоянията не оказват влияние както на качеството, така и на цената – имате на разположение всичко което е необходимо без да ни посещавате в счетоводния ни офис.

Read more

Счетоводство на фирми с румънска собственост на капитала

счетоводство на фирми с румънска собственост на капиталаВоденето на счетоводство е задължение произлизащо от националното счетоводно законодателство, засягащо регистрираните в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ фирми, без значение дали капитала им е притежание на чужденци, физически или/и юридически лица. Бизнес обменът между България и Румъния е с трайни нива и въпреки вариациите, за счетоводство в нашата страна клиентите винаги ще имат интерес.

Счетоводният процес при фирми с румънска собственост на капитала е същият,  както и при фирми с българска собственост на капитала. Има обаче някои дребни, но съществени различия, даващи изявена работна индивидуалност на счетоводните взаимоотношения.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, са профилирани в счетоводните, данъчни и трз услуги, включително двустранно счетоводство, съставяне на трз ведомост и изчисление на осигурителни и данъчни вноски, финансов контрол, пресмятане на печалбите и загубите.

Всички наши услуги, успешно се фокусират върху малки и средни предприятия, притежавани от чужденци. Тази концентрация в комбинация със свързани области от нашата дейност (като бизнес планиране, включване, разрешителни за пребиваване и работа) дава уникален набор от знания и опит, с който малко доставчици на счетоводни услуги в България могат да се справят. Работейки в екип от профилирани експерти, и когато е необходимо – външни специалисти като експерти по ДДС или митница, ние сме в състояние да покрием всички счетоводни и съпътстващи бизнес потребности на едно място.

Предвид нашите услуги, ние презентираме някои, които са по-популярни в бизнеса на чужденци – фирми с румънска собственост на капитала:

1. Експертна експозиция на всяка входяща или изходяща фактура в счетоводния месец – данъчно и счетоводно обработване.

2. Сдвояване на всяка фактура с банковите транзакции – клиенти и доставчици. Сдвояване на цялата транзакция с фактурите – проформа, авансова, кредитно и дебитно известия.       

3. Счетоводно регистриране на транзакциите от банковите сметки.

4. ДДС записи и декларации, отчетни регистри /дневници/:

 • изчисляване на дължимия или възстановим ДДС до 10 -то число на всеки месец за предходния период, при съответното навременно представяне на фактурите и съпътстващите ги документи;
 • изпращане на изчислението на обслужвания клиен, съгласуване за потвърждение преди изпращане на декларацията за ДДС на властите;
 • подаване на декларация за ДДС на данъчните власти.

5. Пълно администриране на човешки ресурси, престиращи труд:

 • регистриране на служители в системата за заплати (въз основа на броя на служителите);
 • отчитане на нови служители пред данъчната служба – уведомления по Кодекса на труда;
 • изчисляване на заплати, дължими данъци и вноски месечно, като се взимат предвид отпуските платени и неплатени, отсъствията по болест и други;
 • предоставяне на месечен отчет за заплати и данъци;
 • изпращане на ведомости за заплати до представителя на компанията всеки месец за съотватния предходния месец;
 • подаване на персонални отчети за заплатите пред данъчната служба – декларации образци 1 и 6;
 • изготвяне на документи за напускане в случай на прекратяване и докладване на края на трудовата дейност пред данъчния орган с уведомление.

6. Представителство на дружеството пред данъчни и/или местни власти:

 • представяне на компанията чрез пълномощно при рутинни или цялостни контролни действия на държавата, в случай на проверки и ревизии на данните и обстоятелства, събиране на писменни обяснения и тяхното представяне.

7. Часове за консултации

 • консултантски часове и ангажимент за индивидуално събеседване в удобно време.

8. Виртуален офис – счетоводен и/или несчетоводен.

 • услуги по представителство в гр.Русе, България, свързани и несвързани със счетоводния процес.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, дългогодишно предоставя своите знания както и непрекъснато увеличава практическите си умения насочени към фирми с румънска собственост на капитала. Румъния е страна, която граничи с гр.Русе, нашите комуникации са с изгладена метода и следват последните достижения на електронната и хартиената кореспонденция. Счетоводството на фирми с румънска собственост на капитала, може да е с ясно документално обезпечение и законови срокове, така че и двете страни да са спокойни в работния обмен.

Read more

Озониране на счетоводен офис

озониране на счетоводен офисПатогенни агенти. Защо е важно да ги няма в работната среда на счетоводителя?

Счетоводството е професионален процес, който използва огромен обем от информация, а осъществяващият го е с редица умения и трудов опит добити за немалко време. Пренасянето на патогени в счетоводния офис, е риск от заболяване на ключови работещи, нарушаващо нормалния ритъм на работния процес. Затова, дезинфекцията и стерилизацията на работното място и помещението с осъществяване на счетоводни услуги, са значими мероприятия поради все по-сериозните изяви на вирусни и бактериални агенти.

Всяка вирусна заболеваемост с масов характер води до значими сътресения в реализирането на счетоводните задания, поради невъзможност за тяхното изпълнение вследствие на карантини, приемане в болнично заведение, недостатъчна кондиция и други. „Работата от вкъщи” е компромисен вариант, който коства намаление в качеството, независимо от здравното състояние на счетоводителя.

За елиминиране на патогенни съставки в помещенията са разработени разнообразни методи, но само един е достатъчно подходящ. Това е озонирането. Липсата на достатъчно информация, кара мнозина да подхождат с предубеждения спрямо употребата на озона, въпреки че метода е незаменим и безалтернативен. Често погрешно се счита, че UV лъчите от изкуствен източник са напълно ефективни за цялостно третиране на помещения. Сами по себе си, те са достатъчни за пълна обработка единствено на близкостоящи повърхности, както и дезинфекция на въздушните потоци циркулиращи принудително или по естествен начин в границите на наситеното UV лъчение. Озонирането е улеснение, което не е безопасно, но при изпълнение нормите за работа целите се постигнат без рискове за здравето. Бактерицидният ефект на озона е 50 пъти по-ефективен и 3000 пъти по-бърз от хлора. Вирусите като цяло са по-податливи на озон, отколкото бактериите, а обработката може да се дефинира като студена стерилизация.

Образуване и разпространение на озона в атмосферата

Озонът е газ, който се състои от три кислородни атома (O3), с остра миризма и бледосин цвят при значителна концентрация. В природни условия, интерес представлява неговото разпространение в тропосферата и стратосферата.

1. Тропосферата е най-ниският слой на нашата атмосфера, който започва от нивото на земята, простирайки се нагоре до около 10 километра. Чест природен източник на озон са мълниите. Озонът се образува в тропосферата и от азотни оксиди, които реагират с летливи органични съединения в топли и слънчеви дни. Азотните оксиди се отделят в атмосферата като страничен продукт при всяко горене. Например, азотните оксиди се отделят от изгарянето на растителността по време на пожар. Въпреки това, двигателите с вътрешно горене (особено автомобилите) и въглищните централи са основните източници на азотни оксиди в промишлените и градски центрове. Озонът в резултат на човешката дейност дейност, може да превиши пределните норми, предимно през летните месеци, когато топлината и слънчевата светлина са по-интензивни. Освен това озонът, образуван в градовете, или азотните окиси с произход от градовете могат да бъдат транспортирани на дълги разстояния до селските райони – известен е като смогов озон.

2. Следващият слой, който се нарича стратосфера, се простира от върха на тропосферата до около 50 километра над земята. Така известния „озонов слой” или озоносфера се намира в стратосферата с озон вариращ от 10 до 20 ppm (части на милион), най-изявен на височина от 17 до 36 км. с пикова концентрация на около 23 км.. Поглъщайки високоенергийната ултравиолетова светлина от Слънцето, неизтънелия „озонов слой” действа като щит за широк спектър UV лъчи, като по този начин защитава живота на Земята. Образува се от поразяването чрез високоенергийни слънчеви ултравиолетови лъчи на обикновените кислородни молекули (O2). Ултравиолетовите лъчи разделят молекулата на два единични кислородни атома, известни като атомен кислород. Впоследствие освободеният кислороден атом се комбинира с друга кислородна молекула, за да образува молекула озон.

В далечното минало озонът, като съставка на въздуха е бил с огромни концентрации, а тънкият озонов слой позволявал на живота да съществува само в океана. Времето, когато е достигната настоящата приземна концентрация на озон, почти съвпада с това време, когато животът на земята започва движение от водата към сушата. С други думи концентрацията на озона вероятно е изиграла важна роля за колонизацията на сушата. Казано по-просто, животът или организмите, които преди са съществували само в океана, за да се предпазват от вредното UV лъчение, са били в състояние да мигрират на брега благодарение изменението в концентрация на озон.

Концентрации на озон

В тропосферата, близо до земната повърхност естествено генерирания озон е от около 0,02 до 0,06 ppm, затова тези нива се считат за безвредни за човека, макар поносимостта да е индивидуална. Максималната разрешена обемна концентрация на озон ( на FDA) във въздуха за жилищни райони е 0,05 ppm. При краткотрайни екзспозиции в промишлеността са допустими по-високи норми, вероятно това е причина Китайската национална здравна комисия да определя по-висок праг за безопасност на озона от 0,1 ppm, според www.china.org.cn.

Повишаването на концентрацията:

 • от 0,5 ppm до 1.0 ppm, може да причини главоболие, дразнене на очите и дихателната система, затруднено дишане със затруднение в усвояването на кислорода и суха кашлица.
 • от 1.0 ppm до 10 ppm причинява силно раздразнение на дихателната система, възможна е тежка пневмония и кома.
 • над 10 ppm сериозно застрашава живота и здравето и води до смърт.

Човек има праг на осезаемост за мириса на озон от 0,01 mg/m3. В съответствие с Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, 8-часовото гранично ниво на озон е 0,2 mg/m3, а за 15 минути е 0,6 mg/m3.

Измерването на концентрации се извършва чрез анализатор за озон. 1 ppm (части на милион) е равен на 2,14 mg/m3 (милиграми на кубичен метър) озон, според www.ozonesolutions.com.

Високите концентрации на озон са канцерогенни, а в реакция с холестерина се образуват неразтворими съединения, причиняващи атеросклероза.

С нарастването на нивата от газообразен озон той става взривоопасен, а в течно състояние се самовзривява.

Приложение на озонирането и ултравиолетовото облъчване

Извършването на счетоводство в затворени помещения, създава известна несигурност относно качественото му изпълнение, поради голямата вероятност от разпространяване на вирусни зарази в резултат от честите ежедневни контакти. Чрез метода на озониране счетоводния офис се дезинфекцира, при строго спазване на мерките за безопасност. Неблагоприятно въздействие може да има върху железни, медни, някои алуминиеви и каучукови предмети. Материи с органичен произход е възможно да проявят чувствителност, някои декоративни растения могат да пострадат. В плюс е, че за хлебарките офиса ще стане твърде непривлекателен.

За пречистването на изделия от хартия и картон, материали често употребими в битието на счетоводителя, озонирането е единствен начин. Не е подходящо да бъдат измити с вода и сапун, белина, спирт и т.н., защото ще се повредят. Употребата на UV (ултравиолетови) лъчи от изкуствен източник е ефикасна само за страната, от която са осветени.

Самостоятелно, облъчването с ултравиолетова светлина е ефективно при дължина на вълната от 254 nm и интезитет, който се получава в близост до лампата. Тук също трябва да се спазват мерки за безопасност – облъчването е изключително вредно за незащитени очи и по-малко за кожата, но за сметка на това, например, мълниеносно мори вируса причиняващ Ебола. За безопасна употреба лампата се настройва да работи в отсъствие на хора, животни и растения.

Санитарна употреба на озона

Озонът в подходящо ниска концентрация е не само мощен унищожител на патогенните вредители, но и поддръжник на екологичното равновесие в микроскопичния свят на бактерии, вируси и други миниатюрни създания. Тъй като анализаторите на озон са скъпи и труднодостъпни, както и по много други причини, ние не можем да ползваме озона в неговата балансираща, а само в неговата унищожаваща роля. Компромисен вариант е дълговременната му употреба в съвсем ниска концентрация, която според японски учени, все още е в състояние да убие вредоносни бактерии, вируси и плесени, ако се получи достатъчно дълго третиране.

В зависимост от видовете и нивата на заразеност, излъчватели с нива от 0,5 до 2,5 ppm (1.1 до 5.3 g/m3) на час, са напълно подходящи за ударна дезинфекция (10 – 15 мин) на счетоводния офис. По-ниски концентрации, приложени за продължително време са с аналогично действие, като се отчита че озонът е нетраен и бързо се саморазпада до кислород. Най-ефикасно е да не се бърза да с проветряването след изключване на устройството, а до се изчака още половин до един час.

Счетоводният офис – технически способи на озониране

1. Чрез озонови генератори. Това са електрически генератори, където чрез иницииран от високо напрежение газов разряд (коронен разряд) се отделя газообразен озон. За неговото равномерно сместване с въздушната среда в помещението е необходим вентилатор. Ако не е включен вентилатор възникват области където има прекомерно натрупване на газ, за сметка на други с недостатъчно където дезинфекцията няма да е пълна. Без циркулация  озонирането е особено ефективно за кратък период от време в малки обеми, например затворени кутии и шкафове съхраняващи документи.

2. Чрез комбинирани UV лампи. Светлинните източници с фотометрична характеристика покриваща обхвата от 100 nm – 280 nm се определят като бактерицидни. Този лъчеви диапазон си нарича UV-C. В него попадат и ултравиолетовите емисии, които образуват озон.

Комбинирани са такива лампи, чиито бактерициден ефект се състои от два пика в спектралната характеристика – един с дължина на вълната около 185 nm преобразуващ кислорода с озон и друг на около 254 nm където светлината е с най-изявена дезинфекционна сила, а озониращия ефект е слаб. Кварцовите горелки в т.нар.кварцови лампи са неподходящи, заради изключително бързото нагряване постигано за около 10 -15 мин. след което трябва да се изключат за да се охладят. Напоследък се счита, че UV-C лампите е достътъчно само „да светят” –  по тази причина са разработени специални стъкла, които не позволяват образуване на озон. Безозоновите UV лампи, могат да се намерят в много модели домашни пречистватели на въздух, където ултравиолетовото лъчение не се вижда, а лампата се обдухва чрез вентилатор с постъпващ от помещението филтриран въздух. В тези прeчистватели можем да намерим и мини озонови генератори – това са електростатичните (йонизиращи) филтри.

Планово и извънредно озониране на счетоводен офис

С цел хигиенизиране на работното място, Счетоводни услуги Русе ЕООД извършва планово и извънпланово (извънредно) озониране на счетоводния офис. Плановото е на две части – в работно и в извънработно време. Прилага се 200-500 mg/h озонониране за 20 мин, последвано от 20 мин. остатъчно действие и 20 мин. проветряване по време на обедната почивка. След изтичане на работното време, озонирането се извършва още няколко пъти за 30 мин. посред нощ, чрез предварително зададено задействане на фиксирани интервали от време. Извън плана озонирането се извършва при клиентопоток, значително отличаващ се от обичайния с по-високи дози за кратко време. Нестабилността на озона, определя неговия къс живот, който при нашите условия и концентрации е 30 до 40 мин. във въздушната среда на затворен обем. Присъствието на хора по време на озонирането и остатъчното му действие е абсолютно забранено! Не е необходимо излъчването на високи концентрации – те ускоряват стареенето на материалите, а при желязото например избива ръжда. Ниските и умерените концентрации, за продължително време, намаляват силно или премахват напълно:

– пестициди, фунгициди, нитрати, плесени и гъбички;
– миризма на цигарен дим и други органични и неорганични миризми;
– миризми – не ги маскира, а ги премахва;
– гъбичките образуващи мухъл, например по стените;
– гъбичните спори – с дълготраен ефект;
– прахови акари , включително причинители на алергии, пристъпи на астма;
– всякакви микроорганизми, които причиняват бактериална инфекция, възпаление, бактериално заболяване, гниене и други.

Микроорганизмите, включително тези които са патогенни, са навсякъде около нас. Вирусите, бактериите и другите микроорганизми са невидими за окото и се намират практически навсякъде: по всекидневните предмети, в санитарните помещения и дори във въздуха който дишаме. Трябва, разбира се, да се започне с основна дезинфекция, т.е. измиване на ръцете със сапун. Обработката с озон ще осигури обеззаразяване, т.е. почистване на всички повърхности, както и отстраняване и неутрализиране на вещества, потенциално токсични и опасни за здравето. Третирането с правилната концентрация на озон е най-ефективният и сравнително безопасен метод, чрез които можете да се отървете от много вредности наведнъж.

В Счетоводни услуги Русе ЕООД харесваме чистотата. Ние предоставяме един хигиенизиран счетоводен офис, където всеки посетител се чувства удобно.

Ако клиентите или други лица желаят третиране с озон на всякакъв тип помещения, услугата се реализира чрез специализираната фирма Озониране ЕООД. Обработката е предплатена, извършва се във време удобно за възложителя и в рамките на два дни след получаване на плащането за услугата.

Read more

Отчетност в двустранна счетоводна форма

двустранна счетоводна форма-отчетностСтопанският живот на фирмите се характеризира с разнообразни процеси, които трябва да се представят в разбираем понятийно и цифрово вид. Въз основа на такава информационна експозиция се структурира система на отчитане, съществуваща под различни наименования още от най-древни времена. Непрекъснатото усъвършенстване на техническите способи е довело до възникване на двустранното записване, план от счетоводни сметки и метод за функциониране на счетоводната система. Първо изложение на системата е направено от Бенедикт Котрул през 1458 г, в Неапол, където счетоводната отчетност се е водела в в три книги – главна, дневник и мемориална, а през 1494 г. Лука Пачиоли издава книга в която има отделен раздел наречен „Трактат за счетоводните записвания.”

Изражението на отчетност в двустранна счетоводна форма е класическият счетоводен баланс, такъв какъвто го срещаме при фирмите в търговския регистър. Той е финализиран продукт от оперативно-техническата работа в счетоводството за текущ период съвпадащ с календарната година. Счетоводната отчетност, допринесла за този завършек, се нарича двустранно счетоводство, а нормирането се извършва според Закона за счетоводството и приложимите Счетоводни стандарти.

Отчетността не е задължително да е само счетоводна. Познати са някои извънсчетоводни видове, като оперативно-техническа и статистическа отчетност, боравещи със собствен начин за отразяване, специални форми, обработка и представяне на крайните резултати. Обаче, съществува частично препокриване и обмен, като счетоводната отчетност е възможно да използва някои документи от другите две отчетности – оперативно-техническата и статистическата, а пък те да използват документите на счетоводната отчетност.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, прилага двустранна счетоводна отчетност при осъществяване на външното счетоводното обслужване. Методологичната обосновка стъпва на определени способи, даващи висококачествени резултати. Те са:

 • способ на документирането и инвентаризацията – комбиниран способ чрез който хем се получават нужните първични сведения, хем се следят отклоненията спрямо действителните параметри и се отстраняват чрез проверовъчни способи какъвто е инвентаризацията.
 • способ на счетоводните сметки и двустранното счетоводно записване – първичното документално отразяване придобива втора своя обобщаваща същност, която се постига чрез прилагане на система от счетоводни сметки, постига се сериозна групировка и систематизация на средствата в предприятието и настъпващите изменения.
 • способ на оценките и калкулацията – прилага се при определяне на доставна стойност на материални активи, производствена и търговска себестойност на продукцията.
 • способ на балансова обобщеност – това са счетоводни данни обобщени за определен период. Възможностите са за междинно или годишно обобщаване, т.н. цялостното обхващане чрез счетоводно приключване, със счетоводна отчетност представена в синтезиран вид към определен момент.

Прилагаме една фотография на Банско/Bansko Official, откъдето е видно, че поне от 1798 г. по българските земи се е практикувала двустранната счетоводна форма. Счетоводната книга може да се види в читалищно дружество „Развитие“ гр. Банско.

двустранна счетоводна форма-отчетност-1798

Счетоводното отчитане е започнато на 14 март 1798 г. и завършено на 4 януари 1805г.

Съвкупността от приложими счетоводни методи в съчетание с опита и теоретичната подготвеност на Счетоводни услуги Русе ЕООД, решават успешно задачите на счетоводната отчетност специфични за всяко предприятие, дават съответствие между фактическото състояние и неговото цифрово изразяване в двустранна счетоводна форма.

Read more