Skip to main content Skip to search

Archives for Счетоводна функционалност

Усложнена данъчна ревизия

двустранна счетоводна форма-отчетностСпецификите на данъчно-ревизионното производство, определят своеобразни по своя обхват и действие процедури, засягащи всевъзможни факти и обстоятелства.

Обосновката на данъчните власти, повод за проверовъчна процедура, се състои от достатъчно сериозни мотиви, произлизащи от аргументирани обследвания на данъчно задълженото лице. Търговците с рисков профил са обект на специално внимание, но само до там, основателните предпоставки са едни и същи.

Всяко предприятие за счетоводно обслужване трябва да има изградени критерии, според които да дефинира като усложнена една ревизия от данъчните органи и да запознае с тях предварително своите клиенти. Счетоводни услуги Русе ЕООД разглежда обстоятелствата по два начина, като обичайни и необичайни – така усложнената ревизия стъпва върху базови параметри, значително улесняващи заключителната и част.

Ревизията за данъци, започва със Заповед за възлагане на ревизия, във връзка с която на ревизираното лице се връчва Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице. По-нататък, данъчната ревизия на физическо лице или фирма, има за цел установяване на отклонения от данъчните норми формиращи задължения към бюджета и дали лицето има право за прихващане и връщане на платени недължимо данъци. Констатациите на ревизиращите органи се отразяват в Ревизионен доклад. След определено време се издава Ревизионен акт, финализиращ ревизията.

Приемаме за обичайно, когато една фирма има еднократно ревизиран период, като в този период е действал договора за счетоводно обслужване, с абонаментна цена  включваща данъчно обслужване съобразена с обхванатата от него ревизия.

Отклоненията наричани от нас необичайни са предпоставка за усложнена данъчна ревизия. Те се основават на следните събития:

1. Друга ревизия, една или повече, независимо от данъчната тематика, със засягане на вече ревизиран период.

2. Удължаване на срока за извършване на ревизия, изискващ представяне на допълнителна информация от данъчно задълженото лице, натоварваща  текущата счетоводна работа. Случаите за удължаване при недостатъчно време за насрещни проверки не са включени.

3. Проверовъчните действия са за период, през който договорът с предходен счетоводител е прекратен. Утежнение е, че съдействието от него често е незначително, дори липсва напълно.

Когато са налице необичайни отклонения, най-ниската цена е ½ от минималната работна заплата за страната. Тази цена се прилага и когато се окаже, че:

1. Обслужваната счетоводно фирма е имала някаква дейност, дори минимална, но не е представяла информация в счетоводството за ревизирания период и в резултат на недействителните обстоятелства е определена цена за „фирма без дейност”. При установяване на умисъл в тези действия от насрещната страна, договорът за счетоводното обслужване се прекратява.

2. Счетоводно обслужване е на средномесечна цена под ¼  от минималната работна заплата за страната за периода на ревизията.

Ситуацията при усложнена данъчна ревизия е такава, че Счетоводни услуги Русе ЕООД трябва да ангажира „ударно” значителен времеви и интелектуален ресурс, по такъв начин, че да не пострада обслужването на различни от ревизираното лице клиенти. Възможни са и други неупоменати случаи, с изявена необичайност при данъчните ревизии, към които Счетоводни услуги Русе ЕООД ще подходи с отговорност и ценообразува във взаимен интерес.

Read more

Отчетност в двустранна счетоводна форма

двустранна счетоводна форма-отчетностСтопанският живот на фирмите се характеризира с разнообразни процеси, които трябва да се представят в разбираем понятийно и цифрово вид. Въз основа на такава информационна експозиция се структурира система на отчитане, съществуваща под различни наименования още от най-древни времена. Непрекъснатото усъвършенстване на техническите способи е довело до възникване на двустранното записване, план от счетоводни сметки и метод за функциониране на счетоводната система. Първо изложение на системата е направено от Бенедикт Котрул през 1458 г, в Неапол, където счетоводната отчетност се е водела в в три книги – главна, дневник и мемориална, а през 1494 г. Лука Пачиоли издава книга в която има отделен раздел наречен „Трактат за счетоводните записвания.”

Изражението на отчетност в двустранна счетоводна форма е класическият счетоводен баланс, такъв какъвто го срещаме при фирмите в търговския регистър. Той е финализиран продукт от оперативно-техническата работа в счетоводството за текущ период съвпадащ с календарната година. Счетоводната отчетност, допринесла за този завършек, се нарича двустранно счетоводство, а нормирането се извършва според Закона за счетоводството и приложимите Счетоводни стандарти.

Отчетността не е задължително да е само счетоводна. Познати са някои извънсчетоводни видове, като оперативно-техническа и статистическа отчетност, боравещи със собствен начин за отразяване, специални форми, обработка и представяне на крайните резултати. Обаче, съществува частично препокриване и обмен, като счетоводната отчетност е възможно да използва някои документи от другите две отчетности – оперативно-техническата и статистическата, а пък те да използват документите на счетоводната отчетност.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, прилага двустранна счетоводна отчетност при осъществяване на външното счетоводното обслужване. Методологичната обосновка стъпва на определени способи, даващи висококачествени резултати. Те са:

  • способ на документирането и инвентаризацията – комбиниран способ чрез който хем се получават нужните първични сведения, хем се следят отклоненията спрямо действителните параметри и се отстраняват чрез проверовъчни способи какъвто е инвентаризацията.
  • способ на счетоводните сметки и двустранното счетоводно записване – първичното документално отразяване придобива втора своя обобщаваща същност, която се постига чрез прилагане на система от счетоводни сметки, постига се сериозна групировка и систематизация на средствата в предприятието и настъпващите изменения.
  • способ на оценките и калкулацията – прилага се при определяне на доставна стойност на материални активи, производствена и търговска себестойност на продукцията.
  • способ на балансова обобщеност – това са счетоводни данни обобщени за определен период. Възможностите са за междинно или годишно обобщаване, т.н. цялостното обхващане чрез счетоводно приключване, със счетоводна отчетност представена в синтезиран вид към определен момент.

Съвкупността от приложими счетоводни методи в съчетание с опита и теоретичната подготвеност на Счетоводни услуги Русе ЕООД, решават успешно задачите на счетоводната отчетност специфични за всяко предприятие, дават съответствие между фактическото състояние и неговото отчетно изразяване в двустранна счетоводна форма.

Read more

Виртуален офис

онлайн счетоводство без загуба на качествотоФункционалната пригодност на работно пространство с фиксиран адрес, в което се извършват заместващи услуги, се нарича виртуален офис. Във връзка с дейностите е възможно да се разграничат два типа – виртуален счетоводен офис и виртуален бизнес офис.

Когато става дума за виртуален счетоводен офис, заместването се осъществява главно в представителните функции пряко свързани със счетоводното обслужване. Срещите със служители от данъчни, трудови и осигурителни институции, цялата кореспонденция с тях чрез хартиени и електронни документи са изместени в нашия офис. Управителят на фирмата няма ангажименти, а счетоводителят има грижата да го замести.

Виртуален бизнес офис – в този случай се поемат ангажименти пряко свързани с дейността, която се съдейства/замества. Принципно, изпълняваните от Счетоводни услуги Русе ЕООД дейности, се характеризират като аутосорсинг. Тази част, която обхваща счетоводството, данъците, трз и някои административни услуги, са обичаен предмет на дейност от самото предприятие. Така че, онзи  предмет на дейност, който не характеризира счетоводния профил на Счетоводни услуги Русе ЕООД, може да се нарече виртуален бизнес офис. Обхватът му е само в съпътстващи счетоводното обслужване или самостоятелни дейности, например куриерско, телекомуникационно и друго подобно изпълнение от нас касаещо Ваши клиенти и доставчици.

Цената на виртуален счетоводен офис е включена в цената за абонаментно счетоводно обслужване. Единичната услуга е на цена 60 лв. за месец

Цената на виртуален бизнес офис не е включена в цената за абонаментно счетоводно обслужване. Минималната цена за услугата е 80 лв. за месец.

С какво е изгоден един виртуален офис месторазположен в град Русе, чрез адреса на Счетоводни услуги Русе ЕООД ?

1. Обществен, търговски и данъчен адрес на престижна локация в граничен град и напълно оборудван офис.

2. Квалифицирани служители, чуждоезикова комуникация.

3. Спестяване наем и консумативни разходи.

4. Ползва се адрес, с който можете да разполагате за всякакви законни цели и по всяко време.

5. Бърз отговор на всякакви електронни и хартиени писма. Бързо уведомяване на възложителя, при случаи изискващи моментална реакция.

Примерни положения, при които има нужда от виртуален офис – фирмена дейност извършвана вкъщи, нуждаеща се от престижна локация; започващ бизнес, желаещ бърз старт с минимални средства; фирми с представителство в град Русе, необходимост от адрес за кореспонденция с НАП, поради разнообразни причини; разносна търговия, нуждаеща се от стационирано представителство; нужда от дискретност вкл.опазване на конкурентна информация, чрез т.нар. изнесен офис и необходимост от лице с нотариално заверено пълномощно, представляващо възложителя на адрес, където може да бъде открито – за целите на ЗДДС, избягване на риска от ддс дерегистрация.

Офисът на Счетоводни услуги Русе ЕООД е достатъчно обезпечен за динамична работа и има пълна възможност да служи на Вашата дейност по същия високоефективен начин, както служи на счетоводната фирма.

Read more

Онлайн счетоводство без загуба на качество

онлайн счетоводство без загуба на качествотоДистанционно ползване на счетоводство, без загуба на качество, от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД. Предлагаме и изпълняваме виртуален способ за обмен на данни, изцяло изключващ преки физически действия между контрагентите и с високо ниво на сигурност. Спазваме нормите за защита от коронавирус при обмен на материални носители.

В последно време, счетоводителите масово предлагат онлайн счетоводство. Дали, обаче, те могат да са достатъчно изчерпателни в изпълнението, без да пострада качеството?

В повечето случаи, счетоводството в България е съчетание от дистанционни и приоритетно недистанционни счетоводни услуги, каквото всъщност е традиционното счетоводство от петнадесет години насам. Такова счетоводство е базирано онлайн само чрез електронните услуги към НАП и НОИ, а документацията бива вземана и предоставяна на хартиен носител в мястото където се извършва осчетоводяването. Клиентът няма достъп до документацията му, освен в случаите когато поиска данни да му бъдат предоставени на имейл адрес или да отиде в счетоводния офис.

Онлайн платформи предлагат усъвършенствано интернет счетоводство с напълно достатъчна функционалност и разбираем интерфейс, които обаче не могат да ги направят успешни без качествен „човешки фактор.” Автоматичното осчетоводяване от онлайн системата е улеснение за простите счетоводни операции, но за по-сложните без ръчна намеса на счетоводител няма как да стане, освен ако системата Ви подкани сами да се осчетоводите документите. Други, занимаващи се със счетоводство по интернет, предлагат приоритетно онлайн фактуриране и частични счетоводни услуги без онлайн модул – като с това считат, че задълженията им за качествено счетоводно обслужване онлайн са изчерпани.

Въобще, отдалеченото счетоводство изисква съвкупност от първокласни счетоводни умения, организираност и базова техническа грамотност, които са много повече от посоченото в длъжностната характеристика на оперативен счетоводител. От друга страна, дори в счетоводното обслужване с назначен специалист по организацията и управлението на отдалеченото счетоводство, неговите задачи няма да се изпълняват напълно, без да има съдействие от счетоводителите.

Опазването на фирмената тайна и конфиденциалност е по-трудно, когато има повече начини за обмен на информация – така вероятностите за теч нарастват, независимо от най-високите нива на сигурност. Обаче, при подходящи мерки, могат да се стопират напълно някои уязвимости, например тези от изпращането на важни сведения до счетоводството по email.

Задачите, произтичащи от неразпространение на заразни заболявания изискват познания в сферата на бактериологията и вирусологията. Пример за това са разработените методи за избягване на зарази при изпращане на информация на материални носители, чрез пощенски или куриерски начин.

Излиза, че онлайн счетоводството не е елементарно занятие постижимо „от всеки”.

Нашите съвети при избора на счетоводство с отдалечен обмен на данни са да подхождате с отговорност и да сте внимателни много повече отколкото когато си търсите счетоводител за „офлайн” работа.

Какво представлява онлайн счетоводството? Това е документация, която се сканира и изпраща по електронен начин до обработващия счетоводството, а обработените данни се предоставят по същия начин на клиента и на разнообразни външни ползватели с негово съгласие. Най-общото при онлайн счетоводството е, че не се изисква физическото присъствие на представляващия, а цялата информация се изпраща и получава от него по дистанционен начин при високи мерки за конфиденциалност. Допустимо е ползването на пощенски (куриерски) услуги, в случаите когато се изискват оригинални документи.

Онлайн счетоводство без загуба на качество, означава пълнофункционален обмен на данни между обслужващия счетоводител и клиента и между обслужващия счетоводител и всички институции работещи онлайн, вкл. всички партньори на клиента където счетоводителят има делегирани права, с достатъчна индивидуална грижа за да може клиента да се чувства спокоен и съсредоточен върху неговия бизнес, също и осигурен достъп до аналитични данни за целите на управленското счетоводство, което е в подкрепа на правилните бизнес планове, реализацията им и контрола върху тяхното изпълнение. Ако все пак пострада качеството, да са налице необходимите счетоводни гаранции, с които счетоводителят би обезщетил клиента.

Механизмът на онлайн системата ни е базиран на основно месечно подаване на данни от клиента. Текущият обмен е непрекъснат, като достъп може да се осъществява без ограничения. Потребителският интерфейс е опростен и разбираем и всеки клиент зарежда сведения със защитена интернет връзка до всички електронни документи. Достъпът е директен, до сървър намираш се на работен компютър в счетоводния офис и индиректен до нает външен сървър – избор по желание на клиента.

Ако сте се ориентирали към онлайн счетоводство, чрез което ще се извършва счетоводното обслужване, потърсете ни за да получите пълна информация за начина на работа прилаган от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД.

Read more

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД и технология на работа с клиенти

Счетоводна технология – клиенти. Воденето на счетоводство на ЕООД (ООД), АД, ДЗЗД, НПО и ЕТ е преобладаващо както за района на Русе, така и за страната. Технологията на работа е изградена посредством опита, свързан със счетоводно обслужване на такива фирми.

Основополагащо за технологията на работа със счетоводна документация на клиенти от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, е спецификата на документооборота, вкл. този генериран от дейността на самото счетоводно предприятие. Документите могат да са хартиени и електронни. Подробности за движението на документи може да намерите тук.

Представянето на счетоводната документация от клиентите се извършва наведнъж в месеца, следващ месеца през който са издадени счетоводните документи. При клиенти с по-натоварено счетоводство, документите се предават на два, максимум на три пъти в месеца.

Принципно, документите свързани с данък добавена стойност се предават наведнъж, а всички останали документи – банкови извлечения, касови бележки, платежни и други документи  най-много до още два пъти в месеца, последващ месеца за който се отнасят. Препоръчително е, всички документи, отразявани в регистри и дневници по  данък добавена стойност, да бъдат предадени в счетоводството до 7-мо число на месеца последващ отчетният период. Взаимният интерес диктува, всички предавани документи в счетоводството да са придружени от опис, който може да е с ниска степен на детайлност, но да дава недвусмислена информация какво точно е предаденото за счетоводна обработка.

Изискваме задължително, документите да са четими, да носят всичката изискуема информация по силата на законовите изисквания и да са свързани с дейността на фирмата. Документи отразяващи нефирмени (лични) операции са допустими, само ако носят вторична(спомагателна) информация за делата на фирмата – такива документи не се отразяват по счетоводен начин и служат само като доказателствено средство.

След предаването на документите в счетоводството на  „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, следва сортировка, отделяща документите по специфичен признак и след това тяхното отделяне в максимално съответствие с групирането им в съответната счетоводна форма приложима за обслужваното предприятие. Счетоводните форми се попълват преимуществено по електронен път. Обобщеното счетоводно състояние на обслужваното лице се представя чрез електронни документи – носители на систематизирана информация от обработена клиентска документация. Хартиените документи представящи това състояние се генерират от софтуера на счетоводството, само тогава когато е наложително.

Гаранциите свързани с изпълнение на възложената от клиента работа се спазват, при положение, че са изпълнени следните общи условия:
1. Счетоводната документация е предадена до посочения в договора срок.
2. Няма неистински документи или документи несвързани с дейностите на фирмата.
3. Има опис на всеки предаден документ в счетоводството (с минимална степен на детайлност).
4. Няма неплатени задължения към счетоводното предприятие.

Всички условия са съобразени до максимална степен с индивидуалните предпочитания на клиента и се посочват в договора за счетоводни услуги (счетоводно обслужване). Веднъж договорени, условията може да се променят по всяко време по взаимна писменна договорка между страните.

При нежелание за спазване на технологията на работа, възприета за висококачествено изпълнение на счетоводните услуги от счетоводното предприятие, гаранцииите не се прилагат, а заплащането независимо от обема на работата се извършва преди изпълнение на счетоводните задачи, както е при възлагането на еднократните услуги.

Read more

Клиенти и договорни отношения

Предмет на договора с клиенти, видове престации, изпълнение и неизпълнение. Двете страни в облигационното правоотношение се обвързват с взаимни задължения с оглед постигане на определен правен резултат, който представлява предметът на договора мeжду тях. Престацията може да бъде представена по следните начини/видове/ делими и неделими задължения, солидарни и съвместни задължения, задължения за индивидуално и родово определена престация, парични задължения и алтернативни и факултативни задължения.

При двустранния договор, облигационното право прилага принципа на едновременното изпълнение, т.е. задължението следва да бъде изпълнено срещу изпълнение на насрещното задължение, освен ако от естеството на договора не произтича, че една от страните трябва да изпълни по напред своето задължение. Основавайки се на този принцип всяка страна може да задържи задължението си дотогава, докато другата страна не предложи изпълнение на нейното задължение.По принцип при изпълнението длъжникът е възможно да поиска от кредитора разписка, квитанция или друг документ, представляващ писмено признание на кредитора и потвърждаващ изпълнението. В случай, че за вземането е бил издаден особен документ от длъжника, той може да поиска връщането или унищожаването му.

Кредиторът, който е приел изпълнението, но отказва да издаде на длъжника разписка, изпада в забава и дължи обезщетение. Общо правило е, че кредиторът не може да бъде задължен (принуден) да приеме в изпълнение нещо, различно от дължимото и също така длъжникът не може да изпълни на части, макар задължението да е делимо – в случаите когато дължи родово определени вещи, тогава трябва да даде вещ поне от средно качество.

За да е налице неизпълнение по договор, според гражданското законодателство, е необходимо да се установят три предпоставки: вина на длъжника за неизпълнение на задължението; вреди, настъпили за кредитора вследствие на неизпълнението; причинна връзка, която взаимно да обуславя двете обстоятелства. Когато тези предпоставки са налице, за длъжника възниква имуществена отговорност, която се прилага под формата на мерки за прнуждаването му да изпълни реално. Когато това е невъзможно или кредиторът е загубил правен интерес от това, длъжникът заплаща парична компенсация вместо изпълнението.

Гражданско-правен принцип е, че длъжникът е виновен за неизпълнението на своето задължение, освен ако се докаже, че то се дължи на причини, за които не отговаря(оборима презумпция) Съществува и невиновна невъзможност за изпълнение на договор. Това е такава невъзможност, която е настъпила след сключването на договора, като може да бъде както обективна, така и субективна невъзможност. Виновното неизпълнение на задълженията от длъжника, пораждат имуществена отговорност за него, при което кредиторът има право да иска от длъжника реално изпълнение и обезщетение на вредите настъпили поради забава в изпълнението на договора, да развали договора и откаже да приеме изпълнението и да поиска обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, когато има лихвоносно парично задължение – да се извърши заплащане на лихви от момента на падежа.

Договорът за услуга не е законово регламентиран, от правна гледна точка се приема, че този договор е с предмет „да се извърши определена услуга или да се осъществи пакет от услуги, за което да бъде заплатено възнаграждение”.

Договорът за услуга, поради основната престация, най-често може да се определи като договор за изработка по Закона за задълженията и договорите (препращащата норма на чл.288 от ТЗ урежда договореностите съобразно гражданското законодателство), тъй като при договора за изработка, изпълнителят може да иска заплащане на възнаграждението което е уговорено, само ако е престирал уговорения резултат. Различието между договора за изработка и договора за услуги, произлиза от това дали изпълнителят носи отговорност, ако не бъде постигнат уговореният резултат, т.е.при договора за услуги възнаграждението се явява функция на извършената уговорена работа като вид, характер и продължителност, независимо дали е постигнат целеният краен резултат за тази дейност.

Read more

Движение на счетоводни документи

Движение на документите в счетоводството. Всяка фирма в България е заинтерсована да има организация на движение на документите за счетоводно отчитане. Счетоводството работи с различни документи които се утвръждават чрез Албум на първичните счетоводни документи. Този албум за счетоводните документи вече не е задължителен по закон в България, но е уместно да се състави.

Чрез способа на документирането като елемент на счетоводната отчетност, принцип е документите да се съставят тогава, когато се извършва стопанската операция – това действие е продиктувано от необходимостта за контрол и предотвратяване на евентуални грешки, които могат да бъдат допуснати.Голяма част от счетоводните документи се създават вън от счетоводната къща(счетоводното предприятие) а тяхното основно използване-за осъществяване на счетоводно контиране на стопанските операции се осъществява именно там където е счетоводството на фирмата. Следователно, почти във всички случаи счетоводният документ е необходимо да бъде придвижен от мястото на неговото съставяне до мястото където ще бъде осчетоводен.Движението, което документите извършват, от мастото на съставянето им до мястото на осчетоводяването им и следващи движения, като архивиране, предаване за ревизии и т.н. до крайното им унищожаване като носител на счетоводна информация се нарича документооборот.

Движението на документите се определя чрез утвръждаване на Правилник за вътрешния документооборот. Чрез този правилник се регламентира вътрешната организация за използваните първични(счетоводни документи) в предприятието.

Правилника също определя задълженията на лицата по отношение съставянето, предаването и приемането на документите. Счетоводството на фирмата е заинтерсовано от адекватни на дейността  Правилник и Албум за счетоводни документи.  Например чрез вътрешна регламентация на приемо-предавателен протокол за предадени документи в счетоводството на фирмата,  може да се спестят усложнения свързани със загубени документи.

За правилното съхранение на документите в счетоводството, е необходимо спазването на две условия:
1.Създаване и подържане на благоприятен микроклимат в архивното помещение.
2.Създаване и подържане на пожарна и всякаква друга безопасност по отношение на съхраняваните документи.
Счетоводните документи, за които няма нормативно изискване да се съхраняват от предприятието, може да се унищожат, както и да се предадат за рециклиране.

Счетоводството на фирмата(предприятието) утвръждават Правилник за вътрешният документооборот и Албум за първичните счетоводни документи, съставени след консутации с обслужващият счетоводната дейност.При нежелание да бъдат съставени тези организационни документи, от страна на представляващият предприятието, при своята работа счетоводителят се съобразява с общите правила на закона.

Read more