видове счетоводни консултацииСчетоводни консултации

За да се получи качествена счетоводна консултация е необходим можещ счетоводен консултант, който да е силен в две направления – опит и подготвеност в материята. Да притежава достатъчна адаптивност с възможност да конкретизира недостатъчно уместните въпроси на клиента.

Обичайно се представят следните счетоводни консултации:

– консултиране при отваряне на фирма;

– консултиране при прием на клиент, желаещ счетоводно обслужване, с готова фирма;

– консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси;

– консултация по по избор на счетоводна политика и/или по приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия; (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), счетоводни принципи и положения;

– консултация, комуникация и представляване пред органите по приходите (съпровождане на лицето до данъчната служба и консултации за счетоводна и данъчна защита (консултация при данъчни проверки и ревизии);

– консултация по време на одит, събеседване с одитора;

– консултация при годишното счетоводно приключване;

– консултация при ликвидация, несъстоятелност и закриване на фирма;

– консултации по избора на подходящ счетоводен софтуер спрямо предпочитания на клиента.

Видове счетоводни консултации

1.Според заплащането

Неплатени – неплатени или така наречените безплатни счетоводни консултации могат да са встъпителните счетоводни консултации при прием на клиент за счетоводство. Те нямат обвързване с нататъшни решения за започване на счетоводно обслужване от “Счетоводни Услуги Русе” ЕООД. Това се частични счетоводни консултации, които имат общ запознавателен характер, ориентиращи клиента в основните моменти за водене на счетоводно обслужване от счетоводната фирма. Други неплатени счетоводни консултации са тези извършвани по време на счетоводното обслужване. Счетоводния договор предвижда всички консултации по време на неговото времетраене, да са с цена която е включена в цялостното обслужване, без значение дали са пълни счетоводни консултации или частични счетоводни консултации.

Платени – прието е всички консултации, включени в счетоводния договор за обслужване по абонаментен начин, да не се заплащат, тъй като участват в цената. Платените счетоводни консултации са тези, предоставени без абонамент, с изключение на встъпителните счетоводни консултации.

2. Според обхвата

Пълни – изчерпателно представяне по заданието на консултацията. Пълните счетоводни консултации са най-скъпи, защото засягат разнообразни случаи, при които има специфична трактовка.

Частични – неизчерпателно представяне – само основни моменти. Въпреки че на са пълни, частичните счетоводни консултации са достатъчно полезни за справяне със стандартни ситуации.

3. Според начина на изразяване (излъчване, изпращане)

писмени счетоводни консултацииПисмени – обичайно по електронна поща, по-рядко на хартия предоставени на място в офиса или изпратени на посочен от клиента адрес. Писмените счетоводни консултации се предават на клиента и той винаги може да ги ползва за сверка, в рамките на определящите ги нормативно действащите правила и практика. При необходимост, те се актуализират при всяко изменение.

Устни – на запис, онлайн, събеседване в счетоводен офис или избрано място от клиента. Счетоводните консултанти рутинно предоставят устни консултации на клиентите. Докато професионалните стандарти обикновено не изискват такива съвети да бъдат документирани, опитът ни показва, че недокументираните от “Счетоводни Услуги Русе” ЕООД устни консултации отслабват защитата пред иск за професионална отговорност.

Научете за цените на счетоводни консултации, както и за другите цени.

Предприятието “Счетоводни Услуги Русе” ЕООД е провело значителен брой счетоводни консултации, предвид професионалния опит на консултиращото лице. Всички консултации на счетоводна тематика към консултираното лице са обосновани с детайлна обосновка, включваща препратки към нормативни актове и свидетелства за практическо проявление. Счетоводните ефекти имат въздействие върху разнообразни несчетоводни величини, затова където е от значение те биват споменавани, според въздействащите на бизнеса специфики.