Skip to main content Skip to search

Archives for февруари 2022

Цени на Интрастат

цени на интрастатКакви са Вашите цени на услуги за подаване на Интрастат декларации? Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване има ли значение за цената?

От началото на 2022 г. има промени при подаване на информация в Модул Събиращ орган (МСО) на системата Интрастат.

Сменени са имената на Интрастат декларациите  – Вътресъюзен внос и Вътресъюзен износ. Това са старите Пристигания и Изпращания. Декларациите обобщават данни за входящи и изходящи потоци от стоки спрямо границата на България, по отношение на останалите страни членки на Европейския съюз. Съществуват два срока за подаване в месеца следващ референтния период – за нетекущо задължение с Интрастат декларация до 14-то число на месеца и до 20-то число за текущо възникнало задължение.

В модул Вътресъюзен износ е добавена клетка, в която трябва да се вписва VIN номера на лицето за което се подава информация, независимо от кода на стоката, т.е. ако имаме еднородна стока, но с различни VIN номера на клиента, се подава информация за всеки клиент поотделно. VIN –  това е номерът за идентификацията по ддс на лицето получател по вътресъюзен внос. Заради изискването за вписване на номер, се налага съставяне на нови цени за услугите.

Месечните цени за Интрастат обработка и подаване по електронен път са следните:

1. Един нулев търговски поток (Вътресъюзен внос или Вътресъюзен износ) е 15 евро, двата търговски потока нулеви са 25 евро.

2. Ненулеви търговски потоци, независимо дали е само един или са двата за месеца, общ брой записи:

  • до два записа                                   30 евро;
  • от три до четири записа                   35 евро;
  • от пет до девет записа                     50 евро;
  • от десет до четиринадесет записа   65 евро;
  • над четиринадесет записа – добавят се по 2 евро на запис.

Един нулев и един ненулев потоци – нулевият не се брои, цената се формира само от ненулевия.

Изброените цени се отнасят за еднократна услуга, без да се води счетоводство на фирмата. Фактурират се по левовата им равностойност. Това не са цени за подаване на Интрастат декларации на място в офис на НАП.

Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване редуцира цените посочени по-горе с 20%.

Цените не са твърди, те могат да се променят под влияние на разнообразни ценови подходи. Най-точното значение на тези цени е, че те са максимални цени, т.е. по-големи суми от тях няма да се прилагат. Промоциите са периодични, като е възможна и пълна отстъпка от цялата стойност, ако договорът за счетоводно обслужване е на сравнително висока абонаментна цена.

Подаването на данни за Интрастат, е услуга свързана със статистическия тип отчетност, но тя се различава от другите видове отчетост, като тези за целите на НСИ и на БНБ.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД , обработва и подава всякакви видове Интрастат декларации с данни предоставени от клиента, по електронен път с квалифициран електронен подпис, 100% онлайн, с пълна гаранция за изпълнението. При проблемни ситуации подаваме на място интрастат данни на електронен носител и придружително писмо – в компетентната за лицето служба на НАП.

Read more

Етапи при ревизия от НАП

етапи при ревизия от напПредстои ни ревизия от НАП. Как се провежда ревизията и какво трябва да направи лицето ако не е съгласно с резултатите и желае да обжалва?

Ще посочим основните етапи при протичане на данъчната ревизия, включително тези при нейното обжалване.

1. Начало

Ревизията от НАП започва с издаване на заповед за възлагане на ревизията.

В този документ се посочват идентификационни данни на лицето което се ревизира; основание на ревизията; органите по ревизията; задължения, които са предмет на ревизията; период/и/ на ревизията по задължение/ния и срок за извършване.

Измененията на тази заповед стават със съставянето на нова заповед, като промените може да прави само органа по приходите който е възложил ревизията.

При получаване на документа от пълнолетен член на семейството, той е длъжен да го предаде на лицето или негов пълномощник. Самата заповед за възлагане на ревизията не се обжалва.

2. Връчване

На този етап органът по приходите на НАП връчва на ревизираното лице заповедта за възлагане на ревизията, като за набавяне на сведения за контролното производство се връчва и искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице. В 14 дневен срок, от приемането на данъчното искане, ревизираното лице следва да представи упоменатите в него документи, да състави справки, декларации и обяснения, освен ако те са представени пред органи на НАП във връзка с друго производство. Органи по приходите са: изпълнителен и териториални директори включително заместниците им, директорите на дирекции, началници на отдели и сектори, главни и старши експерти по приходите, главни инспектори и инспектори по приходите.

3. Финализиране

До 14 дни, след изтичане срока на ревизията от НАП, се съставя ревизионен доклад. Ревизионният доклад се съпровожда от събраните доказателства, които се посочват като приложение към него. Той се връчва до 3 дни от неговото изготвяне. След неговото получаване от ревизираното лице, текат 14 дни през които може да се изрази несъгласие с констатациите в него, като за целта се подават писмено възражение и съответните доказателства.

Ревизионен акт. В 14 дневен срок от подаване на възражението към ревизионния доклад или изтичане срока за неговото подаване се издава ревизионен акт или производството бива прекратено със заповед, и се връчват на лицето. Констатациите в ревизионния доклад най-често се прехвърлят в ревизионния акт, независимо от възражението, но има случаи в които се установяват нови констатации без да са били включени в ревизионния доклад.

Посредством ревизионния акт се установяват, прихващат и/или изменят данъчни и осигурителни задължения. Това не означава, че във всеки случай ревизията приключва с такива резултати.

4. Обжалване

Обжалване по административен ред

Административното обжалване се извършва в 14 дневен срок от приемането на връчения ревизионен акт. Жаленето не е основание за спиране на изпълнението на ревизионния акт – всички задължения, например, стоят и трупат лихва. Изпълнение може да се спре само срещу обезпечение. Жалбата се подава чрез териториалната дирекция, като решаващ орган е съответния директор на „Обжалване и управление на изпълнението” при централното управление на НАП. В 45 дневен срок от представянето на жалбата, решаващият орган я разглежда и се произнася с мотивирано решение.

Обжалване чрез съда

Ревизионния акт се обжалва съдебно при окръжния съд по местонахождение, чрез решаващия орган, в 14 дневен срок от получаване на решението. Съдебното обжалване също не спира изпълнението на ревизионния акт – приложимо е обезпечение, както при жаленето по административен ред. Решението на съда може да потвърди констатациите, отмени изцяло или частично ревизионния акт, като то подлежи на касационно обжалване.

Посочени са най-важните моменти, не се включени разни прийоми, примерно за продължаване на срок, определен от орган по приходите във връзка с извършвана ревизия/проверка при наличие на обективни причини и други подобни. Всяка ревизия от НАП е специфична и сериозно аргументирана. Етапите, за които са установени причини за обжалване, не е задължително да се преминат всички – възможен е благоприятен завършек още по време на самата ревизия. Важно е, как ще изберете с какъв счетоводител/данъчен и осигурителен съветник да работите, за да преодолеете още в зародиш неблагоприятните ефекти при ревизия от НАП.

Read more

НОИ Русе болнични

Представяте ли болнични в НОИ Русе, без да водите счетоводство на фирмата?

нои русе болничниБолнични изпращаме с електронен подпис на упълномощено лице.

Болничните към НОИ Русе се подават само по електронен път. Това се дължи на влезлите в сила още през август 2020 г.  изменения и допълнения на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), чрез които подаването на всички документи, нужни за изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване е само по електронен път, посредством квалифициран електронен подпис (КЕП).

Подаването на болнични се извършва чрез документи за деклариране на обстоятелства, които се наричат удостоверения. Тези документи се прилагат по отношение на осигурителите и самоосигуряващите се лица, които декларират данни в съответните приложения №9, 10 и 11 от наредбата, необходими за изплащане на паричните обезщетения при болест, майчинство и осиновяване на дете.

За да се ангажираме с тази услуга, е необходимо да се подаде Заявление за упълномощаване на упълномощаването за представяне на горепосочените документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис собственост на упълномощено лице. Така лицето, на което е издаден болничен не е необходимо да си изважда електронен подпис и да работи със съответното софтуерно приложение на НОИ, чрез което се подават болнични.

Заявлението се подава от упълномощителя (физическо лице или фирма) до Директора на Териториалното поделение на НОИ по местожителство на лицето. След максимум два работни дни, упълномощеното лице има необходимите възможности, предоставени от НОИ, за да подаде по електронен път болничния на упълномощителя или на лице работещо за него, с право на парично обезщетение при временна неработоспособност (възможни са случаи при които болнични се подават при липса на такова право).

При оттегляне на упълномощаването, лицето заявител трябва да подаде ново заявление в НОИ, не по-късно от три работни дни преди датата на оттеглянето.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД извършва цялостна услуга по подаване на болнични, вкл. всякакви корекции и други изменения. Тя е елемент от онлайн счетоводството, така че имате на разположение най-облегчения начин за обмен на документи – по електронен път. Болничният изпращате към нас, като копие на email или влагате в интернет базирано приложение. Ние извличаме от него необходимата информация, която изпращаме към НОИ, откъдето получаваме потвърждение за обработените данни. Обратно, към Вас връщаме потвърждението и фактура за услугата по електронен начин или чрез пощенска/куриерска услуга за наша сметка. Счетоводни Услуги Русе ЕООД, има възможностите и достатъчна практика за да подава болнични по електронен път, обслужвайки клиенти от цялата страна.

Read more