Skip to main content Skip to search

ТРЗ услуги

трз услуги русеТРЗ услугите представляват трудово-осигурителни услуги, които са част от абонаментното счетоводно обслужване на „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, или се изпълняват самостоятелно като еднократна услуга. Нашите ТРЗ услуги отговарят на сериозните предизвикателства, продиктувани от завишените изисквания на работодателите, свързани с непрекъснато увеличаващите се разпоредби в трудово-осигурителната сфера.
Обобщено, ТРЗ услугите могат да се представят като обслужване по Кодекса на труда, тъй като са свързани с подготовката, сключването, последствията и прекратяването на трудовия договор, вкл. всички осигурителни отношения. Работните заплати са едно от последствията при сключен трудов договор, тъй като работещият трябва да получи трудова рекапитулация за месечен период, за които има специфична събитийност диктувана от разнообразни фактори. Ако става дума за услуги по ЗЗБУТ, следва да се съобразите, че те имат допирни точки с трз услугите, но като цяло са съвсем различни. Така както при счетоводните и данъчните услуги най-важната контролираща институция е НАП, при ТРЗ услугите това са НОИ и Инспекция по труда. При изпълнение на трудово-осигурителните услуги, боравенето с лични данни е в синхрон с общия регламент за защита на личните данни (GDPR).


ТРЗ консултации

Многообразието в трудово-правните отношения, дори за най-опитните специалисти, ги прави особено обременяващи в някои моменти. Възникват ситуации, които не могат да се решат еднозначно. Тогава, най-добрият трз специалист изявява своята ерудираност и трудната задача се решава по най-правилния възможен начин. Усилията на „Счетоводни услуги Русе” ЕООД са да е този ТРЗ сътрудник, за който дори най-заплетените казуси да не представляват какъвто и да е проблем. Ние нямаме изоставени клиенти в предварително неустановени теоретически и практически ситуации, винаги сме давали съвети с безрискови или нискорискови отговори на заплетената ситуация. Не приветстваме трудните и най-вече противоречиви случаи в ТРЗ услугите, но знаем че те са едно от изпитанията, което ни държи на високо ниво. Услугите по ЗЗБУТ са в друга категория и не са предмет на настоящото представяне. От тези услуги е възможно да се нуждаете при проверка от Инспекцията по труда. Има съществено неразбиране за това какво точно обслужват службите по трудова медицина, но не бива да има безпокойство по тази неизясненост – ние сме насреща да решим ЗЗБУТ заданията.


ТРЗ услуги
За да придадем яснота на ТРЗ услугите, които извършваме за клиентите, по-долу ще изредим най-популярните от тях:
1. Цялостно фирмено съгласуване с разпоредбите действащи в трудовото законодателство.
2. Подготовка за сключване на трудов договор, регистрацията му в НАП и други всички други необходими действия.
3. Юридически издържано съставяне на трудови договори и приложения към тях.
4. Работа с болнични листи, други документи за временна неработоспособност и трудови книжки.
5. Работа с видове и разновидности на отпуски – платени и неплатени.
6. Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, рекапитулации, осигуровки и данъци в тази връзка, подаване на персонална и обобщена осигурителна и данъчна информация да НАП и изготвяне бюджетни платежни нареждания, включително подаването им чрез онлайн банкиране.
7. Подготовка за прекратяване на трудов договор.
8. Юридически издържано съставяне на заповеди за прекратяване на трудови договори и приложения към тях, вкл. регистрация в НАП за прекратяването.
9. Всякакви консултации по трудово и осигурителното законодателство свързани с работниците/служителите на клиента.
10. Изчерпателно сътрудничество и цялостна защита при проверки от НАП, НОИ и Регионалната Испекция по труда.
11. Извличане на осигурителна информация от данъчно – осигурителната сметка.

Съхранение на разплащателните ведомости. За разлика от счетоводните документи, срока за съхранение при ведомостите за заплати е увеличен 5 пъти. Задължителното съхраняване на разплащателните ведомости е 50 години. След като задължението отпадне, трз документите се сортират като една част от тях се предава в Националния архивен фонд, друга част се унищожава. Работодателят е отговорен за това съхранение, а ние можем да му помогнем в сортировката, проверката и периодичния оглед за евентуална нечетимост на някои данни поради некачествен печат, хартия и други. Проверките от НОИ и Инспекция по труда протичат бързо и гладко при наличието на коректна, добре сортирана трудово-осигурителна документация. По време на трз обслужването ние генерираме разнообразни трудово-осигурителни документи, които стават собственост на обслужваната фирма. Те престояват при нас за едногодишен период и след това се предават на техния собственик. Някои клиенти оставят книжата си при нас, поради възможността да съхраним надеждно трз документи за срок над 1 година.
Услугата съхранение на трз документи
може да е включена в пакета на абонаментното обслужване, също така е възможно нейното самостоятелно изпълнение.

Ползваме онлайн достъп до НАП и НОИ, както и до НСИ. Така реализираме следните услуги:
1. Съставяне и изпращане на декларация 1 и декларация 6 по електронен път.
2. Съставяне и изпращане на уведомления за трудови договори по електронен път.
3. Съставяне и изпращане на данни от болнични листи и други документи за временна неработоспособност.
4. Справки за персонала от електронната система на НАП – активни трудови договори, осигуровки и данъци. Проверка на данни от предходно трз обслужване.
5. Съставяне и изпращане на ТРЗ извадка до НСИ, за статистически цели.

ТРЗ онлайн, отдалечени ТРЗ услуги. Ние изпълняваме пълноценен дистанционен обмен на данни и документация, както и изпълняваме изцяло някоя трз услуга. За разлика от онлайн платформите не работим на ширпотребски принцип, а вникваме детайлно в трудово-осигурителната ситуация. За гарантиране пълнота в ТРЗ обслужването посредством онлайн и други дистанционни способи, сме решили редица проблеми пречещи на интернет платформите да финализират работния процес в този тип обслужване. Един от тях е попълването на трудовата книжка. Данните в трудовата книжка е необходимо да се нанесат ръчно на хартиен носител, съответните клетки да се подпишат и да се положи печат на предприятието. Ние имаме на разположение няколко начина с които можем да сме полезни, някои от тях са бързи, почти моментални, докато други изискват сравнително дълго време. ТРЗ представителството ни е заложено в пълномощното, което заверявате пред нотарус – само така можем да сме най-полезни за Вас.


ТРЗ обслужване
Нашето ТРЗ обслужване обхваща ТРЗ услугите, като за период от над един месец то се определя като абонаментно ТРЗ обслужване. Според обществената традиция, заедно с данъчното обслужване, то се разглежда като част от счетоводното обслужване. Ние разбираме обществените настроения и лесно можем да предефинираме някои категории за да постигнем пълна яснота по клиентските критерии.


Отдел ТРЗ
„Счетоводни услуги Русе” ЕООД предлага специалната ТРЗ услуга, наречена Отдел ТРЗ, чрез която предоставя ТРЗ специалисти за почасова временна ангажираност в място определено от клиента (офис, магазин, склад и други) където се извършват всички действия, гарантиращи всеобхватно изпълнение на всички трз процеси, характерни за персонала на клиента. Информацията продължава в категория „ТРЗ и извънтрудови правни отношения“, ТРЗ-външен отдел.

ТРЗ новини
Абонаментна осведомителна услуга за трз новости. За постоянните ни клиенти, набавяме прясна информация за всичко което е от значение за тяхната дейност. С тази информация те биват запознавани в опростен вид. Осведомителната трз услуга има особено значение, когато се изпълнява за лица които не са ни постоянни клиенти – тя допълва техните трз услуги в случаи на недостиг. ТРЗ новините повдигат значително бизнес кондицията и добавят увереност, пресметливост и планируемост в трз мениджмънта.


ТРЗ услугите не изчерпват всички трудово-осигурителни услуги, които прилагаме към нашите клиенти. Съществуват редица отношения, наричани извънтрудови по неданъчни критерии – свързани с договори за управление и контрол, т.нар. граждански договори и режими на самоосигуряване, където „Счетоводни услуги Русе” ЕООД също влага всички свои умения за безупречен отговор на всички нормативно-практически изисквания.