Skip to main content Skip to search

Archives for септември 2021

Как се открива банкова сметка на българска фирма в Румъния

Възможно ли е да разкрия разплащателна банкова сметка на българска ми фирма в Румъния?

Откриването на банкова сметка на българска фирма в Румъния на пръв поглед изглежда доста трудна задача, особено за тези от вас, които не са запознати с правните норми на нашата северна съседка. До скоро това беше абсолютно невъзможно, освен ако не сте регистрирали филиал или фирма в Румъния. Тогава всичко е ясно, но ако нямате такава, ето че има успешен вариант за това.

Какви са предимствата от откриването на банкова сметка в Румъния:

 • Лесно разплащане в леи – идеално за онлайн магазини;
 • Намаляване на загубите от курсовите разлики на банките;
 • Възможност за разплащане по банков път, при отказ за откриване на банкова сметка в България;
 • Отхвърляне на притеснения от общ характер.
Клон на банка в Букурещ, Румъния

Какви документи са необходими за откриване на банкова сметка в Румъния

Тъй като за нас българите румънският език е доста далечен (за разлика от руския), ви е необходим лицензиран преводач на такъв тип документи. Освен това , ще ви е нужно юридическо лице, което познава румънското законодателство. На практика са малко хората, които знаят български и румънски перфектно, а и да са юристи. Следователно са ви нужни поне двама или трима квалифицирани такива. Комуникацията ще е доста трудна, като цяло и няма да спечелите кой знае колко дивиденти от това. Има такава фирма „Счетоводни услуги Русе” ЕООД , която може да помогне за откриването на банкова сметка на българска фирма в Румъния, така както многократно и безукорно го прави за постоянните си клиенти. Нека се върнем все пак на необходимите книжа и пипкавата бюрокрация на тази трудоемка процедура. Само да уточним, че всички документи, които ще изброим по-долу трябва да са написани и на двата езика (български и румънски) с участие на оторизирана преводаческа фирма и заверени при легализиран нотариус. 

 1. Тъй като за Румъния ние сме чуждестранно юридическо лице, ще ни е нужно нотариално заверено копие на учредителния договор на фирмата.
 2. Нотариално заверено копие на Удостоверението за регистрирано дружество в България, както и ако има акционери, управители и други длъжностни лица.
 3. Нотариално заверено копие на сертификата за данъчно пребивававане, валидно за настоящата година т.нар. CERTIFICATE OF FISCAL RESIDENCE.
 4. Лицето, което ще представлява дружеството, трябва да е вписано в списъка (регистъра) и с право на подпис да се ангажира да води всички банкови дела.
 5. Документ за самоличност на всички лица, които са упълномощени да представляват фирмата пред банката (респ. сметката), като чуждестранни юридически лица.
 6. Референтно писмо от българската банка, в която фирмата/дружеството има сметка, с което се удостоверява платежоспособността на същите.
 7. Лицата също следва да представят регистрационен номер по ДДС, ако фирмата е по ДДС.
 8. Румънската банка може да изиска и други документи, които счита за нужни в процеса на регистрация и установяване на персоналната и фирмена сигурност и защита.

Всичко това изглежда доста трудоемко, свързано е с много време и енергия (нерви), пътуване до Румъния и обратно, така че за да си спестите тези главоболия се обърнете към професионалисти, вещи в този тип дейност. Прави се еднократно и ви се гарантира крайният резултат.

Всъщност Румъния е взела това решение за всички чужди граждани, не само българи, с което дава възможност на чужди инвестиции към страната и лесен достъп до румънската банкова система. Ефекта към икономиката ще е положителен. Що се отнася до нашите икономически взаимоотношения със съседите, надяваме се да е изгодно и за двете страни. По този начин ще можем да правим разплащания към румънски компании, мобилни оператори и т.н.

Read more

Откриване банкова сметка на фирма собственост на румънец

Кандидатстване пред българска банка за откриване на левова банкова сметка на българска фирма собственост на румънец.

Необходимо ли е откриването на разплащателна банкова сметка в България, в лева (BGN), когато фирмата ми не предвижда да има платежни отношения с контрагенти, очакваме назначаване на работници по трудов договор?

Откриването на банкова сметка в българска банка, когато собственик на българската фирма е чуждестранно лице, в случая румънец, е съпроводено с редица процедури, които в някои случаи завършват с отказ от предоставяне на всички видове и типове банкови сметки. Когато фирма е собственост на чужденец, но не е българска, шансовете за успех намаляват още. Аргументите не са съвсем ясни, тъй като банковата тайна не позволява разкриването на критериите по които се извършва преценката за физическото лице собственик. Според източници от адвокатските среди, причината произхожда от вътрешни мерки за сигурност на банката свързани с прилагане на европейските правила противодействащи срещу т.нар. „пране на пари.”

Във Вашия случай е наложително откриването на левова банкова сметка, тъй като не е възможно нареждането на бюджетен превод от разплащателна банкова сметка в различна от BGN парична единица както в България, така и в чужбина. Този превод произлиза от осигурително и/или данъчно задължение свързано с трудовото правоотношение, с погасяване насочено към съответната банкова сметка на българската данъчна служба. Предвид предназначението на сметката (макар банката да не ограничава транзакции несвързани със заплати), едва ли бихте получили отказ. Не е без значение кои банки ще посетите, оценките на всяка от тях са различни. Някои банки не са перспективни –  отказват без изключение в началото, без да се стига до интервю. В доста случаи служителите приемащи Вашата заявка не представят коректна информация до централното управление на банката, затова събеседването е необходимо да се проведе с някого от ръководството на местно ниво.

разплащателна банкова сметка на румънец с българска фирма
Банкова сметка на румънец – откриване. Български пари – BGN.

Съществува вариант, при който не е необходима фирмена разплащателна сметка за уреждане на левовите разплащания свързани с осигуровки и данъци (вкл.местни), тъй като на наше разположение е специализирана фирма, извършваща всички парични преводи от името на Вашата фирма. Възможно е, чрез нея да се плаща ежемесечно по личните банкови сметки на Вашите работници, ако не предпочитате заплатите им да се получават в брой, в BGN, от касата на фирмата.

Read more

Такси – определeние и видове

Какво представляват таксите, какви са и как се прилагат?

Таксите са плащания с които се облага лице, което е предизвикало определени и известни действия или е използвало определени и известни услуги от страна на друго лице, най-често държавни и местни органи, в свой интерес. Те са едно данъкоподобно събиране, не са данък, но могат да се оптимизират и планират както данъците, като част от мерките за управление разходваните средства от фирмата.

Посочването на конкретни поводи, по които става събирането на таксите е невъзможно, те са много разнообразни. Различават са общи и специални такси .

Общите такси са тези , които се събират винаги в определен размер за услуги и действия , независимо от кого се извършват и независимо нормата от разноски които обуслявят тяхното ценово ниво.

Специалните такси могат да се нарекат ведомствени такси, които обратно на общите такси се събират в конкретно определен размер от определени държавни и местни органи органи само с оглед на разноските и значението на услугата, която възмездяват.

Общите и специалните такси е възможно да се определят не само от държавата и местните органи, няма пречка да се събират и от други лица за техни си цели. Чрез Закона за държавните такси се определят държавните такси, а местните такси се регламентират в Закона за местни данъци и такси. Като приход, таксите имат по-голямо значение за местните бюджети, отколкото за държавните.

Определение и видове на такси
Такси в Община Русе.

От държавните такси по-значителен дял имат държавни такси, дължими по реда на административнопроцесуалния  кодекс и таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, такси събирани от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, към Агенция по вписванията.

Разделението на таксите според начина по който се определя размерът име е на прости и пропорционални такси.

Простите такси имат по-голямо разпространение. Тяхното събиране се извършва в определена абсолютна сума за документа или услугата.

Пропорционалните такси са с размер, определен с оглед на условията, обуславящи действието на държавния орган – примерно от размера на документа, цената на иска и т.н.; възможно е да се прилага прогресията при определяне размера на плащането.

Такси в зависимост от обезпечаването за контролни действия или за изпълнение на административна услуги от общ характер са контролните и възмездни такси.

Контролната такса е такава такса, събирана от държавните органи за упражнявани конролни действия, примерно тези събирани за проверка на мерките и теглилките, на разнообразни уреди и прибори.

Възмездната такса е такава която се събира при поискване на съответна услуга или действия от държавата или местните органи.

Според начина на събиране таксите биват посредствени и непосредствени. Непосредствените се плащат в съответната служба и с това се приключва процедурата, докато посредствените се плащат с покупката и залепване на таксови марки, пломби, гербова хартия и др.

Както при данъчната сигурност, така и тук се прилагат някои прийоми за оптимизация на таксите, които следва да заплати фирмата, произтичащи от характеристиката на извършваната дейност. Например, таксите за битови отпадъци и административни услуги са в зависимост от седалището и адресът на управление на фирмата. Следенето на измененията в нормативните актове, както и в тяхното прилагане от таксосъбиращите лица е част от ежедневните занимания на Счетоводни Услуги Русе ЕООД.

Read more

Надежден счетоводител

Търся надежден счетоводител за фирмата ми, от там попаднах на вашия сайт. Желая да ме ориентирате за вашето счетоводство. Къде да намеря качествени оферти на счетоводители? Много сайтове срещам, нуждая се от насочване.

Въпрос от чужденец, който желае да бъде ориентиран за надежден персонален счетоводител, за да води счетоводството на фирмата му.

За разлика от Великобритания, където има стабилни сайтове, чието мото гравитира около посланието „Намерете подходящия експерт за да ви дам безпристрастен съвет”, какъвто е Unbiased, в България има само един сайт с подобна структура, колекциониращ единствено счетоводни оферти, без да дава базова препоръка – StarOfService.

надежден счетоводител - чуждестранна търсачка
Търсачка за счетоводители – Великобритания.

На този етап в страната няма сайт, който да даде стабилно насочване за надежден счетоводител. Няма истински рейтинг на счетоводители, а тези сайтове са тип бизнес директории, които не следят доколко е вярна и коректна информацията нанасяна в клиентските профили. StarOfService е базиран на мотото „Всички професионалисти на най-добрите цени” – при кратък поглед на съдържането се вижда липсата както на критерии за професионализъм, така и за добри цени. Към настоящия момент, въпреки че сайтът не е първа младост, няма рейтинги, както и някакви други оценки за подпомагане изборът на търсещите счетоводител.

Търсене на счетоводители
Търсачка за счетоводители – България.

Счетоводството на Счетоводни Услуги Русе ЕООД е организирано по подходящ начин, за да може да реагира на специфичната организация както на документооборота, така и на някои т.нар. прищевки на лицето представляващо клиента. Счетоводителят на фирмата е персонален – води цялото счетоводно обслужване. Подробна информация е поместена в официалния сайт на фирмата.

В общи линии воденето на счетоводство не търпи съществени разлики при дейностите в услугите, производството и търговията. Някои по-специални техники за осчетоводяване и представяне на показателите във финансовите отчети съществуват при юридическите лица с нестопанска цел. Ако ползваме списък на чести търсения в Гугъл, може да откроим около 30 по-чести заявки, например за „счетоводство на фирма по ддс“; „счетоводство на транспортна фирма“; „счетоводство на строителна фирма“; „счетоводство на земеделски производител“; „счетоводство на английски“. Освен тях значителен дял има търсенето за „онлайн счетоводство“. В тези търсения, думата счетоводство успешно може да се замени със счетоводител, а предлогът „на“ със „за“. Ползвайте Google Преводач, за да разширите търсенето за надежден счетоводител, тъй като делът на български счетоводни сайтове със статии на английски език е съвсем незначителен. Счетоводните сайтове на английски език, не представляват задължително български счетоводител владеещ английски език.

Според нас, търсенето на надежден, а не някакъв друг тип персонален счетоводител не е най-подходящо. В миналото, в българския спорт битуваше терминът „олимпийска надежда”. Това беше спортист, за когото имаше голяма вероятност да постигне челни позиции на олимпиада. Когато очакването биваше оправдано с медал от олимпийски игри, спортистът преставаше да е надежда, а се дефинираше по различен начин. Това е едно съществено основание, за да считаме, че думата „надежден” не е приложима при търсенето на счетоводител. В счетоводството е нужна съвкупност от сигурни показатели.

В България, съществуват организации на счетоводители и счетоводни предприятия. Най-ефикасно е да се насочите натам, когато започнете да си търсите счетоводител. Колкото повече специфична информация приложите в търсенето, толкова повече шансът за намиране на качествена оферта нараства. Успешно намиране на Вашия надежден счетоводител!

Read more

Подаване на Декларация по чл.62а към ГФО

Подаваме Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или Протокол за общото събрание на ЕООД, когато публикуваме годишните финансови отчети в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел?

Тъй като микро, малките и средни предприятия няма да обявяват вече втора година (в сила от 14.03.2020г.) в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ведно с годишния си финансов отчет (ГФО) покани за общо събрание или протоколи за неговото провеждане за доказателство че финансовия отчет е приет, а декларация със семпло съдържание, информираме, че е възможна заблуда във връзка с официалната информация публикувана на сайта на Агенцията по вписванията. Това не означава, че отпадналите за публикуване документи няма да се изготвят.

Финансови отчети, документи за подаване
Извадка от Агенцията по вписванията, където е описана т.3.

Посоченото резюме не бива да се взима предвид, по отношение на т.3.  Наблюдаваме, че все още много счетоводни фирми се водят изцяло от тази информация по отношение на микро, малки и средни предприятия.

Ето как, нормативно е определено, прилагането на Декларацията по чл. 62а – в алинея 2, т. 2.

Декларация към гфо - извадка
Извадка от наредбата – декларацията по чл.62a, към ГФО, lex.bg.

Посочените в т.3 документи ги замества Декларацията по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като задължителен документ. Когато формулярът на този съпровождащ документ се попълва, трябва да се зачеркнат всички предприятия, които не е представляваното предприятие – не се премахват, а се зачертават с химикалка. Няма пречки да се публикуват и покани/протоколи за/от общо събрание, но за тях нормативно изискване вече не съществува.

Този ред е различен за големите предприятия и тези от обществен интерес по чл. 19, ал. 1, т.4 и §1, т. 22 от Закона за счетоводството – от тях се прилагат всички документи по стария начин за обявяване на годишни финансови отчети и доклади за дейността.

Read more