онлайн счетоводство без загуба на качествотоИндивидуално онлайн счетоводство от персонален счетоводител, обслужване без загуба на качество, от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД. Предлагаме и изпълняваме виртуален способ за електронно управление на данни, изцяло изключващ преки физически действия между счетоводителя и клиента, с високо ниво на сигурност, включващ законосъобразна и добросъвестна обработка на лични данни. Спазваме нормите за защита от коронавирус при обмен на материални информационни носители.

В последно време, предлагането на онлайн счетоводство от счетоводители и счетоводни къщи се е превърнало в масова практика. Дали, обаче, те могат да са достатъчно изчерпателни в изпълнението, без да пострада качеството на обслужване?

За да е ясно какво точно е онлайн счетоводството, нужно е да се знае какво значи терминът „онлайн“. От Уикипедия научаваме, че означава „на линия“. Разширената му употреба не е съвсем уточнена и често се ползва спекулативно. Единствено вярно е, че състоянието „онлайн“ е положението на интернет свързаност на потребител, позволяващо му ползване на мрежови данни. Принципно, ниската дефинивна култура създава доста пречки, когато се предлага и издирва информация от търсачките в интернет.

От обстойна гледна точка, онлайн счетоводството е недостатъчно за пълното счетоводно обслужване. Забелязали сме, че когато клиентите ни търсят за такъв тип съдействие, те всъщност имат предвид счетоводство от разстояние. Счетоводната отчетност от разстояние е дистанционно водене на счетоводство, което може да е както онлайн, така и офлайн. Правилната комбинация на видовете дистанционно счетоводно обслужване дава абсолютната пълнота на отдалеченото счетоводство.

В повечето случаи, счетоводството в България е съчетание от дистанционни и приоритетно недистанционни счетоводни услуги, каквото всъщност е традиционното счетоводство от петнадесет години насам. Такова счетоводство е онлайн базирано само чрез електронните услуги към НАП и НОИ, а документацията бива вземана и предоставяна на хартиен носител в мястото където се извършва осчетоводяването. Развитие се наблюдава при електронното експлоатиране от името на клиента на банкови платежни и други документи онлайн, наричано още интернет банкиране и електронното подаване на годишни фининсови отчети по някой от начините посочени в Закона за счетоводството. Клиентът няма бърз достъп до документацията му, освен в случаите когато поиска данни да му бъдат предоставени на имейл адрес или да отиде в счетоводния офис.

онлайн счетоводство постигате спокойствиеОнлайн платформи предлагат усъвършенствано интернет счетоводство с напълно достатъчна функционалност и разбираем интерфейс, които обаче не могат да ги направят успешни без качествен „човешки фактор.” Автоматичното осчетоводяване от онлайн системата е улеснение за простите счетоводни операции, но за по-сложните без ръчна намеса на счетоводител няма как да стане, освен ако системата Ви подкани сами да си осчетоводите документите. Необходимо е да се помни, че стопанска операция, осчетоводена неправилно, в нарушение на счетоводната политика, водеща до неправилен финансов резултат се санкционира по чл.263 от ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане), а ако е довела до по-нисък данък – по чл.261 от същия закон. Други, занимаващи се със счетоводство по интернет, предлагат приоритетно онлайн фактуриране и частични счетоводни услуги без онлайн модул – като с това считат, че задълженията им за качествено счетоводство са изчерпани. Особена трудност при автоматизацията от интернет платформа е трз обработката. ТРЗ услугата е съставен елемент от пълноценното счетоводно обслужване с трудоемка реализация, непостижима за онлайн приложенията – трудовата книжка, като пример, е официален документ несъществуващ в електронен вариант. Немалко счетоводни кантори изпитват значителни трудности при счетоводното обезпечаване на клиента по време на отпускарските периоди, без да прави изключение онлайн обслужването, което не бива да има никакви прекъсвания.

онлайн счетоводство достигате нови хоризонтиСчетоводството изпълнявано чрез онлайн свързаност, изисква съвкупност от първокласни счетоводни умения, организираност и базова техническа грамотност, които са много повече от посоченото в длъжностната характеристика на оперативен счетоводител. От друга страна, дори в счетоводното обслужване с назначен специалист по организацията и управлението на интернет счетоводство, неговите задачи няма да се изпълняват напълно, без да има съдействие от счетоводителите. Не бива да се пренебрегва изпращането и получаването на пощенски пратки, тъй като за постигане на първокачествена ефикасност са необходими способности и в тази насока.

Опазването на фирмената тайна и конфиденциалност при онлайн счетоводството е по-трудно, когато има повече начини за обмен на информация – така вероятностите за теч нарастват, независимо от най-високите нива на сигурност. Обаче, при подходящи мерки, могат да се стопират напълно някои уязвимости, например тези от изпращането на важни сведения до счетоводството по email. Правилният инструктаж по информационна сигурност е много полезен, тъй като е с универсален характер. Администрирането на лични дани не бива да е на заден план – неправилната обработка подлежи на значими по размер санкции.

Задачите, произтичащи от неразпространение на заразни заболявания изискват познания в сферата на бактериологията и вирусологията. Пример за това са разработените методи за избягване на зарази при изпращане на информация на материални носители, чрез пощенски или куриерски начин, за придаване на цялост в обслужването, като допълнение към онлайн услугите.

Излиза, че онлайн счетоводството не е лесно постижимо занятие. Нашите съвети при избора на счетоводство с отдалечен обмен на данни са да подхождате с отговорност и да сте внимателни много повече отколкото когато си търсите счетоводител за „офлайн” работа.

Какво представлява нашето онлайн счетоводство?

онлайн счетоводство завръщате се по-успелиТова е документация, която се сканира и изпраща по електронен начин до обработващия счетоводството, а обработените данни се предоставят по същия начин на клиента и на разнообразни външни ползватели с негово съгласие. Най-общото при онлайн счетоводството е, че не се изисква физическото присъствие на представляващия, а цялата информация се изпраща и получава от него по дистанционен начин при високи мерки за конфиденциалност. „Счетоводни услуги Русе” ЕООД позволява съвместно управление на електронните данни, при запазване на високо ниво на контрол и планиране. Не е необходимо притежание на електронен подпис от клиента. Ползвателите на услугата се разпределят така: 80% лица с чуждестранно участие в капитала и 20% с българско участие в капитала. От всичките ни клиенти, масови ползватели са около 60%, като всички „чужденци“ са пълни ползватели. Независимо дали сте физическо лице/едноличен търговец, дружество с ограничена отговорност, земеделец, фрийлансър, наемодател или стартиращ бизнес, ние разполагаме с подходящо онлайн счетоводство за Вас.

Клиентите предпочитат нашето онлайн счетоводство по следните 7 причини:

1. Сигурност – изключително високо ниво на сигурност, обезпечено от високотехнологични методи за обмен, съхранение и начин на визуализация. Това е първата причина, караща клиентите „да забравят“ че ние не сме в тяхното населено място, дори държава или континент.

2. Цената която не е водеща, тъй като и на нас не ни е критерий. Водещо е качеството. Номадството в счетоводството, движено от ниската цена, най – често не свършва добре. В гр. Русе цените за счетоводни услуги са по – ниски, околкото в гр. София, а ние се водим от средните (пазарни) цени за региона където е позициониран нашият офис. Отделна цена за онлайн счетоводство няма, тя е включена в счетоводното обслужване.

3. Ясни и лесни правила – няма как да е другояче, след като целта ни е да имаме доволни клиенти. Договор, правилник за документооборота и счетоводна политика са първите регулатори, основа за перфектните отношения.

4. Гъвкавост, вкл. индивидуална адаптираност – и без това не може. Няма компромиси при отказа ни от конвейрно счетоводство. Имаме висока подготвеност и реагираме бързо при специфични и нестандартни положения. Отработени правила и принципни положения за работа по време на отпуск на клиента и/или водещият счетоводството.

5. Независимост – допълнителна независимост, ако адресът определящ компетентната служба на НАП се премести от друго населено място в гр.Русе. По този начин се отхвърлят почти всички тамошни въздействия, спъващи дейността на фирмата. Счетоводни услуги Русе ЕООД е независимо счетоводно дружество, разбира се в рамките на разумното, предвид силното влияние в страната от бизнес и партийни кръгове. Нямаме никакво намерение да се самозасипваме със суперлативи, затова както при тази презентация, така и при останалите имаме единствено за цел да се представяме като такива което сме и какво можем.

6. Включване на всякакви екстри за завършено обслужване (както уточнихме по-горе, онлайн счетоводството е недостатъчно за пълна завършеност на счетоводния процес) – ако все пак нещо не е разрешено да се извърши от нас, а от друг, ние разполагаме с подходящите изпълнители и работата се свършва така, все едно ние сме я направили, а Вашият ангажимент е нулев. Обезпечаване допълнително, на информационен масив с данни за евентуални заявки, отправени към нас, свързани с маркетингово и друг тип фирмено разузнаване. За онагледяване, предоставяме получен от нас email събиращ оферти за онлайн счетоводно обслужване – това е част от методите за анализиране от конкуренцията.

7. Архивиране при нас – разполагаме с места за надеждно и дългосрочно електронно и физическо съхранение на всякаква информация свързана с дейността на фирмата.

Клиентските предпочитания са доказуеми, базирани са на техни препоръки и лесно могат да се проверят в реална среда – за нас ще е удоволствие да работим за Вас. Разбира се, без взаимност в отношениета не бива да има никакви очаквания.

Онлайн счетоводството без загуба на качество, изпълнявано от нас, означава пълнофункционален обмен на данни между обслужващия счетоводител и клиента и между обслужващия счетоводител и всички институции работещи онлайн, вкл. всички партньори на клиента където счетоводителят има делегирани права, с достатъчна индивидуална грижа за да може клиента да се чувства спокоен и съсредоточен върху неговия бизнес, също и осигурен достъп до аналитични данни за целите на управленското счетоводство, което е в подкрепа на правилните бизнес планове, реализацията им и контрола върху тяхното изпълнение. Ако все пак пострада качеството по наша вина, да са налице необходимите счетоводни гаранции, с които счетоводителят обезщетява клиента.

Механизмът на онлайн системата ни е базиран на основно месечно подаване на данни от клиента. Текущият обмен е непрекъснат, като достъп може да се осъществява без ограничения, затова може да се изпълнява ежедневно подаване на информация и нейното незабавно обработване, като цената в този случай е по – висока – пълнофункционално онлайн счетоводство в реално време. Напомняния, така че никога да не пропуснете крайните срокове, ако имате собствен ангажимент. Потребителският интерфейс е опростен и разбираем и всеки клиент зарежда сведения със защитена интернет връзка до всички електронни документи. Достъпът е директен, до сървър намираш се на работен компютър в счетоводния офис и индиректен до нает от нас външен сървър – избор по желание на клиента.

Ако сте се ориентирали към онлайн счетоводство, чрез което ще се извършва счетоводното обслужване, потърсете ни за да получите пълна информация за начина на работа прилаган от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД.