Skip to main content Skip to search

Цени

цени на счетоводни услуги русеЦени на счетоводство, счетоводни и данъчни услуги, ТРЗ услуги и регистрация на фирма ЕООД. Перфектните отношения между партньорите в бизнеса се основават на подходящи ценови решения. Те се определят така, че да водят до гладко протичане на съвместната ангажираност, за постигане на максимална двустранна изгода. Ценовата равнопоставеност e наш принцип, вследствие на който получаваме трайни взаимоотношения от клиенти с разнообразни по обем дейности. Ние вършим всичко по силите ни, за да предложим на нашите клиенти висококачествени услуги в съответствие с техните нужди на справедлива цена. В ситуация на изострени спекулативни практики, продиктувани от общото повишение на търговските цени, ние отговаряме с най-изгодните предложения от които няма да имате никакви притеснения.

Бързо можем да образуваме каквито и да е цени на счетоводство и разчитаме на един подробен разговор с Вас, в който да обсъдим какво можем ние, да Ви изясним какво е необходимо във Вашия случай, а Вие да решите струва ли си цената която предлагаме или не, при положение, че имате яснотата кое какво коства и съответно колко струва. Ако сте чуждестранно лице с бизнес в България, следва да знаете, че цените за Вас се определят по комплексни критерии, които са с различни съставки спрямо тези на тукашните лица – неспецифична натовареност, необичайна за т.нар. изцяло български фирми.

Не е лесно да сложим една табличка с цени на счетоводни услуги, защото знаем, че това не отговаря на индивидуалният ни подход към клиента. Те няма как да се основават на подбити пазарни цени и груби нарушения в конкурентната среда, например спекулативно ниските цени за счетоводно обслужване.

Ориентировъчният характер на фиксираните цени за счетоводни услуги, калкулирани на брой фактура, а не на действителна стопанска операция, може да се илюстрира с една съпоставка:
1. Фактури за еднотипни услуги – доставки 30 бр. от един и същ доставчик и аналогично положение при продажбите.
2. За сравнение  – същите бройки на фактурите, но при различни контрагенти и разнородни услуги.
Съществуват още много примери, както например стотина дълготрайни актива отдадени под годишен наем.

Видно е, че количеството работа (изразходеното време) не е еднакво, оттам и цената фиксирана за брой документи е несериозна и подвеждаща, още повече, че значителна част от фирмите си запазват правото „да сключват договори на различни от посочените цени“.

Любопитен момент, диктуван от стремежа за най-ниски счетоводни цени е, когато фирма има встъпителна дейност за един месец, а трябва да и се направи годишно счетоводно приключване, подаване на данъчни и статистически данни и годишен финансов отчет към Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Обслужващото я счетоводно предприятие е оферирало месечна цена от 36 лв. и безплатни услуги свързани с годишното приключване. Практически, финализирането на годината е минимум два пъти по-скъпо по пазарани цени от текущата работа… но излиза „безплатно“. Затова, винаги когато се интерсувате от цени, ще ви е необходима ценовата политика на счетоводната фирма, за да няма неочаквани изненади – примерно увеличена с 50% цена два дни преди крайният срок в който се подава справка-декларацията и отчетни регистри по ЗДДС.

Обичайно, счетоводното обслужване е абонаментно, месечно и на индивидуално съобразени ценови нива. Еднократното обслужване е частично (счетоводна услуга) и затова може да определим абонаментното счетоводно обслужване като пълно счетоводно обслужване.

Цените, които можем да Ви предложим, са съобразени с конкретната ситуация при клиента. Работим с различни критерии, които можем да обобщим, като ги подредим по степен на значимост:
1. Търговска активност и честота на проверовъчни действия от контролните органи.
2. Обем на специализираните консултации, вкл. подобряващи финансово-осигурителното положение.
3. Вид на упражняваната дейност/ти.
4. Регистрация по ЗДДС.
5. Материални активи – количество и динамика.
6. Персонал, брой и степен на ангажимент в трудово-правните отношения.
7. Банкови сметки – брой и валута.
8. Собственост на капитала, език на комуникация, необходимост от виртуален адрес/данъчен адрес и обем на представителство чрез упълномощаване с нотариална заверка на подписа.
9. Сделки в чужбина.
10. Особени изисквания на клиента.

Необходимостта от включване на несчетоводни услуги в пакета от счетоводни услуги представляващ счетоводното обслужване се дължи на:
1. Използване на силните страни на услугите с непосредствено отношение.
2. Приложимост на отстъпки в цената за отделни услуги, наричани от някои „безплатни“ услуги.
Всяка услуга при постъпването на клиента се прецизира, като има яснота за действие при нововъзникнали услуги за в бъдеще – така се ликвидират всякакви съмнения за спекулации с цените. От тази категория са примерно цените за подаване на интрастат декларации.

Цените не се влияят от месечния или годишния оборот. Ние не сме комисионери, за да прибираме част от печалбата на клиента заради повишените приходи, които са свързани с увеличената му рентабилност. Това изменение погрешно се причислява към обема на фирмена дейност, което сравнение не е релевативно. Възможно е фирмената активност да нарастне за сметка на значителни разходи в първите няколко години, огромен брой документи за разходи, но почти никакъв за приходи и годишна загуба или съвсем малка печалба.

Услугите обхващащи финансите, данъците и персонала на фирмата имат различен обем, обхват на компетентност и водят до различна отговорност при тяхното изпълнение. Затова цената ни се определя от съвсем обективни критерии и макар понякога да изглежда че се води от оборота, калкулацията на обслужването се базира само на горепосочените три показатели. Ние нямаме цени, базирани на хипотетични проверки от НАП, които са в зависимост от големината на оборота от продажби. Абсурдно е данъчните служби да стъпват на обосновка оборот – такива биха могли да са изнудвачески формирования от сенчестия бизнес. Най-честите причини за проверки се дължат на злоупотребяващи практики, ощетяващи бюджета на страната. При някои дейности има особено засилен предварителен контрол с цел минимизиране на евентуалните вреди за държавата. Те са групирани в т.нар. рискова сфера, където понякога фирмата попада в данъчния списък с минимално фактическо основание, под влияние от предмета на дейност. Примерно, по повод възстановяване на ДДС, за календарна година данъчно задължено лице може да има 12 данъчни проверки, а по една ревизия – 5 данъчни проверки за това време. Зачестяването на проверките, със сигурност води до увеличение обема на работа, но невинаги променя цените. При нас, ако средната месечна цена за счетоводно обслужване е над минималната заплата, за период от поне един отчетен счетоводен период (възможно е да не е пълна календарната година, но да е съставен ГФО) предварително, влиянието не води до увеличение.

Вие плащате само това, което получавате. Еднократните услуги се заплащат авансово, а абонаментните услуги или обслужване – до 10-20 дни след месеца на извършването им. Най-често еднократни са данъчните услуги, ТРЗ услугите и регистрацията на фирма ЕООД. Направата на ддс отчетни регистри, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация е по-често периодична счетоводна услуга, отколкото еднократна.

Минималните цени за абонаментно счетоводно обслужване, при предприятия с активна дейност са следните:
1. Нерегистрирани по ЗДДС физически и юридически лица:
1.1. Физически лица (ЕТ, свободни професии и други) – цена 60 лв.
1.2. Юридически лица (ЕООД, ООД, ЮЛНЦ) – цена 88 лв.
2. Регистрирани по ЗДДС физически и юридически лица
2.1. Физически лица (ЕТ, свободни професии и други) – цена 140 лв.
2.2. Юридически лица (ЕООД, ООД, ЮЛНЦ) –  цена 160 лв.
Когато се активни двете дейности, стопанска и нестопанска при ЮЛНЦ – минималната цена е не по-ниска от 120 лв.
Горепосочените цени са такива, на каквито следва да се получава висококачествена счетоводна продукция – изследвали сме техните нива за гр.Русе. След излизане на резултатите сме установили, че това са нашите цени – правилно ориентирани в пазарната среда.

Отстъпки от горепосочените цени са възможни, например, ако клиента изпълнява част от ангажиментите, които понякога са извънсчетоводни и за тях не се изисква образование или ценз, както и по други поводи, т.е. тези цени не са твърди и могат да се пазарят по търговските правила. Прилагаме периодични промоции – намаление от цената за пакет от услуги за нови клиенти, които оповестяваме в Интернет.

Цената за годишно приключване при фирми с над 6 месеца счетоводен абонамент при нас е включена в тази за месечното счетоводно обслужване, т.е. доплащане не се изисква.

Годишното приключване, представляващо еднократно счетоводно обслужване в началото на следващата година, е с фиксирани цени, които започват от 120 лв. за предприятие с 30 документа и достигат до 350 лв. за 200 документа. В цената е включено съставяне на ГФО от правоспособен съставител и подаване на годишна данъчна декларация по електронен път до НАП и статистически отчет до НСИ.

За работа с фирми осъществяващи сделки с чужбина, цените на счетоводни (и не само) услуги се формират по специфичните за клиента фактори, според ясни критерии, преди започване на такава дейност – подлежат на договаряне и намаления в цените.

Регистрацията на фирма ЕООД е на цена 100 лв., като промоцията за предприятие постъпило на последващо абонаментно счетоводно обслужване достига до 50% в зависимост от това в кой промоционален пакет попада.

Регистрацията по ДДС е включена в цената за абонаментно счетоводно обслужване, т.е. не я изменя – условието за това ценово разпределение на данъчната услуга е три месеца счетоводно обслужване при активна фирма.

Цени на счетоводни консултации – платените счетоводни консултации, които не са обвързани със счетоводен договор за абонаментно обслужване и се осъществяват чрез събеседване, са с цена 40 лв. за първия час и 30 лв. за всеки час след него. Когато са на място при клиента, в цената е включено времетраенето на пътуването до него. Останалите счетоводни консултации имат цени, определяни по взаимна договорка, включително тези на чужд език. За встъпителната консултация, ориентираща същинската (основна) счетоводна консултация, не определяме отделна цена. За такава консултация се считат отговорите на всички първоначални въпроси, чрез които се прецизира клиенският казус (често не е съвсем ясен).

За Вас е важно да сте внимателни съпоставяйки нашите цени. Ниското качество води до административни санкции, белег за него са най-ниските цени за счетоводни услуги. Ниска и изгодна цена са две съвсем различни понятия! Изгодната цена изразява най-добрата цена, която може да се намери за пълно изпълнение на възложените задачи.
Ако най-ниската цена беше аналогична на най-качествената работа, то светът на търговските отношения щеше да се обърне наопаки, т.е. щеше да престане на съществува.
Във фейсбук страницата на Института на професионалните счетоводители в България (ИПСБ) беше направено запитването „Евтиното счетоводство синоним ли е на нискокачествената работа?”. В коментарите, счетоводителите са на мнение че абсолютно точно определение няма, а в повечето случаи отговорът на въпроса е „по-скоро да”.
Започвайки с разума, всеки би следвало да не се подчинява на клишетата в бизнеса, които съсипват неговата логичност. Всъщност, тях ги има за да успяват тези, които превъзмогват вредоносното им влияние. „Икономията е майка на мизерията“ – култовата реплика на великия Тодор Колев от филма „Опасен чар“, Ви казва какво не бива да правите, не само в бизнеса, но и навсякъде другаде.

За да не изпадате в излишни двоумения, помислете с отговорност и отсейте рисковете, изберете качествено счетоводство от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД с прибавка от 100% гаранция, при приемане на нашата счетоводна технология.

Счетоводство в Русе от специализирано счетоводно предприятие „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, гр.Русе, ул.Рига 2, вх.3, ет.2, ЕИК 202299635, IBAN:BG88CECB979010D9420900, BIC:CECBBGSF, Банка ЦКБ, клон Русе. Задължението на предприятието, съгласно  чл.13, ал.1 от Търговския закон, е изпълнено чрез настоящата интернет страница.