Skip to main content Skip to search

Цени

цени на счетоводни услуги русеЦени на счетоводни услуги, данъчни услуги, ТРЗ услуги и регистрация на фирма ЕООД. Перфектните отношения между партньорите в бизнеса се основават на подходящи ценови решения. Те се определят така, че да водят до гладко протичане на съвместната ангажираност, за постигане на максимална двустранна изгода. Ценовата равнопоставеност e наш принцип, вследствие на който получаваме трайни взаимоотношения от клиенти с разнообразни по обем дейности. Ние вършим всичко по силите ни, за да предложим на нашите клиенти висококачествени услуги в съответствие с техните нужди на справедлива цена.

Бързо можем да образуваме каквито и да е цени на счетоводни услуги и разчитаме на един подробен разговор с Вас, в който да обсъдим какво можем ние, да Ви изясним какво е необходимо във Вашия случай, а Вие да решите струва ли си цената която предлагаме или не, при положение, че имате яснотата кое какво коства и съответно колко струва.
Не е лесно да сложим една табличка с цени на счетоводни услуги, защото знаем, че това не отговаря на индивидуалният ни подход към клиента. Те няма как да се основават на подбити пазарни цени и груби нарушения в конкурентната среда.

Ориентировъчният характер на фиксираните цени за счетоводни услуги, калкулирани на брой фактура (документ), може да се илюстрира с една съпоставка:
1. Фактури за еднотипни услуги – доставки 30 бр. от един и същ доставчик и аналогично положение при продажбите.
2. За сравнение  – същите бройки на фактурите, но при различни контрагенти и разнородни услуги.

Видно е, че количеството работа (изразходеното време) не е еднакво, оттам и цената фиксирана за брой документи е несериозна и подвеждаща, още повече, че значителна част от фирмите си запазват правото „да сключват договори на различни от посочените цени“.

Любопитен момент, диктуван от стремежа за най-ниски счетоводни цени е, когато фирма има встъпителна дейност за един месец, а трябва да и се направи годишно счетоводно приключване, подаване на данъчни и статистически данни и годишен финансов отчет към Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Обслужващото я счетоводно предприятие е оферирало месечна цена от 36 лв. и безплатни услуги свързани с годишното приключване. Практически, финализирането на годината е минимум два пъти по-скъпо по пазарани цени от текущата работа… но излиза „безплатно“.

Обичайно, счетоводното обслужване е абонаментно, месечно и на индивидуално съобразени ценови нива. Еднократното обслужване е  частично (счетоводна услуга) и затова може да определим абонаментното счетоводно обслужване като пълно счетоводно обслужване.

Цените, които можем да Ви предложим, са съобразени с конкретната ситуация при клиента. Работим с различни критерии, които можем да обобщим, като ги подредим по степен на значимост:

1. Наличие на фирмена дейност (търговска активност).
2. Вид на упражняваната дейност/ти.
3. Регистрация по ЗДДС.
4. Материални акиви – количество и динамика.
5. Персонал, брой и степен на ангажимент в трудово-правните отношения.
6. Банкови сметки – брой и валута.
7. Собственост на капитала и език на комуникация.
8. Сделки в чужбина.
9. Особени изисквания на клиента.

Цените не се влияят от месечния или годишния оборот. Ние не сме комисионери, за да прибираме част от печалбата на клиента заради повишените приходи, които са свързани с увеличената му рентабилност. Това изменение погрешно се причислява към обема на фирмена дейност, което сравнение не е релевативно. Възможно е фирмената активност да нарастне за сметка на значителни разходи в първите няколко години, огромен брой документи за разходи, но почти никакъв за приходи и годишна загуба или съвсем малка печалба. Услугите обхващащи финансите, данъците и персонала на фирмата имат различен обем, обхват и водят до различна отговорност при тяхното изпълнение. Затова цената ни се определя от съвсем обективни критерии и макар понякога да изглежда че се води от оборота, калкулацията се базира само на горепосочените три показатели.

Минималните цени за абонаментно счетоводно обслужване, при фирми с активна  търговска дейност са следните:
1. Нерегистрирани по ЗДДС физически и юридически лица:
1.1. Физически лица (ЕТ, свободни професии и други) – цена 60 лв.
1.2. Юридически лица (ЕООД, ООД, ЮЛНЦ) – цена 80 лв.
2. Регистрирани по ЗДДС физически и юридически лица
2.1. Физически лица (ЕТ, свободни професии и други) – цена 140 лв.
2.2. Юридически лица (ЕООД, ООД, ЮЛНЦ) –  цена 160 лв.

Цената за годишно приключване при фирми с над 6 месеца счетоводен абонамент при нас е включена в тази за месечното счетоводно обслужване, т.е. доплащане не се изисква.

Годишното приключване, представляващо еднократно счетоводно обслужване в началото на следващата година, е с фиксирани цени, които започват от 120 лв. за предприятие с 30 документа и достигат до 350 лв. за 200 документа. В цената е включено съставяне на ГФО от правоспособен съставител и подаване на годишна данъчна декларация по електронен път до НАП и статистически отчет до НСИ.

За работа с фирми осъществяващи сделки с чужбина, цените на счетоводни услуги се формират по допълнителни критерии, които се уточняват предварително преди започване на такава дейност и подлежат на договаряне. Някои от факторите, влияещи на критериите са: кореспонденция в говорим и писмен вид на чужд език, обем на правата по пълномощно, наличие или не на отделен адрес за кореспонденция с НАП.

Регистрацията на фирма ЕООД е на цена 100 лв., като отстъпките в цената за предприятие постъпило на последващо абонаментно счетоводно обслужване достигат до 20% за период от една година.

За Вас е важно да сте внимателни съпоставяйки нашите цени. Ниското качество води до административни санкции, белег за него са най-ниските цени за счетоводни услуги. Ниска и изгодна цена са две съвсем различни понятия! Изгодната цена изразява най-добрата цена, която може да се намери за пълно изпълнение на възложените задачи.
Ако най-ниската цена беше аналогична на най-качествената работа, то светът на търговските отношения щеше да се обърне наопаки, т.е. щеше да престане на съществува.
Във фейсбук страницата на Института на професионалните счетоводители в България (ИПСБ) беше направено запитването „Евтиното счетоводство синоним ли е на нискокачествената работа?”. В коментарите, счетоводителите са на мнение че абсолютно определение няма, а в повечето случаи отговорът на въпроса е „по-скоро да”.
За да не изпадате в излишни двоумения, помислете с отговорност и отсейте рисковете, изберете качествено счетоводство от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД с прибавка от 100% гаранция, при приемане на нашата счетоводна технология.

Счетоводство в Русе от специализирано счетоводно предприятие „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, гр.Русе, ул.Рига 2, вх.3, ет.2, ЕИК 202299635, IBAN:BG88CECB979010D9420900, BIC:CECBBGSF, Банка ЦКБ, клон Русе. Задължението на предприятието, съгласно  чл.13, ал.1 от Търговския закон, е изпълнено чрез настоящата интернет страница.