Skip to main content Skip to search

Archives for май 2020

Усложнена данъчна ревизия

двустранна счетоводна форма-отчетностСпецификите на данъчно-ревизионното производство, определят своеобразни по своя обхват и действие процедури, засягащи всевъзможни факти и обстоятелства.

Обосновката на данъчните власти, повод за проверовъчна процедура, се състои от достатъчно сериозни мотиви, произлизащи от аргументирани обследвания на данъчно задълженото лице. Търговците с рисков профил са обект на специално внимание, но само до там, основателните предпоставки са едни и същи.

Всяко предприятие за счетоводно обслужване трябва да има изградени критерии, според които да дефинира като усложнена една ревизия от данъчните органи и да запознае с тях предварително своите клиенти. Счетоводни услуги Русе ЕООД разглежда обстоятелствата по два начина, като обичайни и необичайни – така усложнената ревизия стъпва върху базови параметри, значително улесняващи заключителната и част.

Ревизията за данъци, започва със Заповед за възлагане на ревизия, във връзка с която на ревизираното лице се връчва Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице. По-нататък, данъчната ревизия на физическо лице или фирма, има за цел установяване на отклонения от данъчните норми формиращи задължения към бюджета и дали лицето има право за прихващане и връщане на платени недължимо данъци. Констатациите на ревизиращите органи се отразяват в Ревизионен доклад. След определено време се издава Ревизионен акт, финализиращ ревизията.

Приемаме за обичайно, когато една фирма има еднократно ревизиран период, като в този период е действал договора за счетоводно обслужване, с абонаментна цена  включваща данъчно обслужване съобразена с обхванатата от него ревизия.

Отклоненията наричани от нас необичайни са предпоставка за усложнена данъчна ревизия. Те се основават на следните събития:

1. Друга ревизия, една или повече, независимо от данъчната тематика, със засягане на вече ревизиран период.

2. Удължаване на срока за извършване на ревизия, изискващ представяне на допълнителна информация от данъчно задълженото лице, натоварваща  текущата счетоводна работа. Случаите за удължаване при недостатъчно време за насрещни проверки не са включени.

3. Проверовъчните действия са за период, през който договорът с предходен счетоводител е прекратен. Утежнение е, че съдействието от него често е незначително, дори липсва напълно.

Когато са налице необичайни отклонения, най-ниската цена е ½ от минималната работна заплата за страната. Тази цена се прилага и когато се окаже, че:

1. Обслужваната счетоводно фирма е имала някаква дейност, дори минимална, но не е представяла информация в счетоводството за ревизирания период и в резултат на недействителните обстоятелства е определена цена за „фирма без дейност”. При установяване на умисъл в тези действия от насрещната страна, договорът за счетоводното обслужване се прекратява.

2. Счетоводно обслужване е на средномесечна цена под ¼  от минималната работна заплата за страната за периода на ревизията.

Ситуацията при усложнена данъчна ревизия е такава, че Счетоводни услуги Русе ЕООД трябва да ангажира „ударно” значителен времеви и интелектуален ресурс, по такъв начин, че да не пострада обслужването на различни от ревизираното лице клиенти. Възможни са и други неупоменати случаи, с изявена необичайност при данъчните ревизии, към които Счетоводни услуги Русе ЕООД ще подходи с отговорност и ценообразува във взаимен интерес.

Read more

Отчетност в двустранна счетоводна форма

двустранна счетоводна форма-отчетностСтопанският живот на фирмите се характеризира с разнообразни процеси, които трябва да се представят в разбираем понятийно и цифрово вид. Въз основа на такава информационна експозиция се структурира система на отчитане, съществуваща под различни наименования още от най-древни времена. Непрекъснатото усъвършенстване на техническите способи е довело до възникване на двустранното записване, план от счетоводни сметки и метод за функциониране на счетоводната система. Първо изложение на системата е направено от Бенедикт Котрул през 1458 г, в Неапол, където счетоводната отчетност се е водела в в три книги – главна, дневник и мемориална, а през 1494 г. Лука Пачиоли издава книга в която има отделен раздел наречен „Трактат за счетоводните записвания.”

Изражението на отчетност в двустранна счетоводна форма е класическият счетоводен баланс, такъв какъвто го срещаме при фирмите в търговския регистър. Той е финализиран продукт от оперативно-техническата работа в счетоводството за текущ период съвпадащ с календарната година. Счетоводната отчетност, допринесла за този завършек, се нарича двустранно счетоводство, а нормирането се извършва според Закона за счетоводството и приложимите Счетоводни стандарти.

Отчетността не е задължително да е само счетоводна. Познати са някои извънсчетоводни видове, като оперативно-техническа и статистическа отчетност, боравещи със собствен начин за отразяване, специални форми, обработка и представяне на крайните резултати. Обаче, съществува частично препокриване и обмен, като счетоводната отчетност е възможно да използва някои документи от другите две отчетности – оперативно-техническата и статистическата, а пък те да използват документите на счетоводната отчетност.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, прилага двустранна счетоводна отчетност при осъществяване на външното счетоводното обслужване. Методологичната обосновка стъпва на определени способи, даващи висококачествени резултати. Те са:

  • способ на документирането и инвентаризацията – комбиниран способ чрез който хем се получават нужните първични сведения, хем се следят отклоненията спрямо действителните параметри и се отстраняват чрез проверовъчни способи какъвто е инвентаризацията.
  • способ на счетоводните сметки и двустранното счетоводно записване – първичното документално отразяване придобива втора своя обобщаваща същност, която се постига чрез прилагане на система от счетоводни сметки, постига се сериозна групировка и систематизация на средствата в предприятието и настъпващите изменения.
  • способ на оценките и калкулацията – прилага се при определяне на доставна стойност на материални активи, производствена и търговска себестойност на продукцията.
  • способ на балансова обобщеност – това са счетоводни данни обобщени за определен период. Възможностите са за междинно или годишно обобщаване, т.н. цялостното обхващане чрез счетоводно приключване, със счетоводна отчетност представена в синтезиран вид към определен момент.

Прилагаме една фотография на Банско/Bansko Official, откъдето е видно, че поне от 1798 г. по българските земи се е практикувала двустранната счетоводна форма. Счетоводната книга може да се види в читалищно дружество „Развитие“ гр. Банско.

двустранна счетоводна форма-отчетност-1798

Счетоводното отчитане е започнато на 14 март 1798 г. и завършено на 4 януари 1805г.

Съвкупността от приложими счетоводни методи в съчетание с опита и теоретичната подготвеност на Счетоводни услуги Русе ЕООД, решават успешно задачите на счетоводната отчетност специфични за всяко предприятие, дават съответствие между фактическото състояние и неговото цифрово изразяване в двустранна счетоводна форма.

Read more

Виртуален офис

онлайн счетоводство без загуба на качествотоФункционалната пригодност на работно пространство с фиксиран адрес, в което се извършват заместващи услуги, се нарича виртуален офис. Във връзка с дейностите е възможно да се разграничат два типа – виртуален счетоводен офис и виртуален бизнес офис.

Когато става дума за виртуален счетоводен офис, заместването се осъществява главно в представителните функции пряко свързани със счетоводното обслужване. Срещите със служители от данъчни, трудови и осигурителни институции, цялата кореспонденция с тях чрез хартиени и електронни документи са изместени в нашия офис. Управителят на фирмата няма ангажименти, а счетоводителят има грижата да го замести.

Виртуален бизнес офис – в този случай се поемат ангажименти пряко свързани с дейността, която се съдейства/замества. Принципно, изпълняваните от Счетоводни услуги Русе ЕООД дейности, се характеризират като аутосорсинг. Тази част, която обхваща счетоводството, данъците, трз и някои административни услуги, са обичаен предмет на дейност от самото предприятие. Така че, онзи  предмет на дейност, който не характеризира счетоводния профил на Счетоводни услуги Русе ЕООД, може да се нарече виртуален бизнес офис. Обхватът му е само в съпътстващи счетоводното обслужване или самостоятелни дейности, например куриерско, телекомуникационно и друго подобно изпълнение от нас касаещо Ваши клиенти и доставчици.

Цената на виртуален счетоводен офис е включена в цената за абонаментно счетоводно обслужване. Единичната услуга е на цена 60 лв. за месец

Цената на виртуален бизнес офис не е включена в цената за абонаментно счетоводно обслужване. Минималната цена за услугата е 80 лв. за месец.

С какво е изгоден един виртуален офис месторазположен в град Русе, чрез адреса на Счетоводни услуги Русе ЕООД ?

1. Обществен, търговски и данъчен адрес на престижна локация в граничен град и напълно оборудван офис.

2. Квалифицирани служители, чуждоезикова комуникация.

3. Спестяване наем и консумативни разходи.

4. Ползва се адрес, с който можете да разполагате за всякакви законни цели и по всяко време.

5. Бърз отговор на всякакви електронни и хартиени писма. Бързо уведомяване на възложителя, при случаи изискващи моментална реакция.

Примерни положения, при които има нужда от виртуален офис – фирмена дейност извършвана вкъщи, нуждаеща се от престижна локация; започващ бизнес, желаещ бърз старт с минимални средства; фирми с представителство в град Русе, необходимост от адрес за кореспонденция с НАП, поради разнообразни причини; разносна търговия, нуждаеща се от стационирано представителство; нужда от дискретност вкл.опазване на конкурентна информация, чрез т.нар. изнесен офис и необходимост от лице с нотариално заверено пълномощно, представляващо възложителя на адрес, където може да бъде открито – за целите на ЗДДС, избягване на риска от ддс дерегистрация.

Офисът на Счетоводни услуги Русе ЕООД е достатъчно обезпечен за динамична работа и има пълна възможност да служи на Вашата дейност по същия високоефективен начин, както служи на счетоводната фирма.

Read more