Skip to main content Skip to search

Счетоводни услуги

русе счетоводни услугиСчетоводните услуги са способ, чрез който стопанската дейност на едно предприятие намира изражение във всеобхватни алгоритмични действия, водещи до нейното вярно и честно представяне във финансовите отчети. Тези на пръв поглед елементарни действия, не намират адекватно разбиране от повечето собственици на фирми, както и от много счетоводители. В България битува мнението, че счетоводството е проста работа и всеки може да се справи с нея. Тази причина води до постоянно увеличаване на броя на счетоводните къщи, които не могат да отговорят на съвременните предизвикателства и затрудняват качественото изпълнение на счетоводните задачи. Затова, не е лесно попадането на счетоводство, справящо се с всичко което произтича от Вашата дейност. Каква е счетоводната отчетност, зависи от организацията на счетоводната дейност в предприятията. В качеството му на специализирано счетоводно предприятие „Счетоводни услуги Русе” ЕООД носи пълната отговорност за всички задължения, произтичащи от практическото прилагане на счетоводните норми. Чрез огромния опит в подкрепа на своя професионален статут, водейки пълноценно счетоводство, ние реализираме всякакви трудни задания без никакви затруднения. За да са възможно най-качествени счетоводните ни услуги, те не са зависими от разстоянията – успяват дистанционно навсякъде по света, при всеки който спазва необходимите инструкции и е налице с интернет. Подкрепяйки Вашите бизнес стремежи, „Счетоводни услуги Русе” ЕООД разполага с пълните възможности да реализира Вашата счетоводна отчетност с персонална грижа и отговорен подход. При изпълнение на счетоводните услуги, боравенето с лични данни е в синхрон с общия регламент за защита на личните данни (GDPR).


Счетоводни консултации
Консултациите от добър счетоводител са водещи за правилното възприемане на принципите, изходните предположения, концепции, правила, бази и процедури от предприятието, които кореспондират с неговите интереси. Те намират своето официално изражение във фирмената политика, която се прави преди началото на определен период. Протичането на данъчни проверки и ревизии, съставянето на данъчната декларация, статистическите отчети и оповестяването на годишния финансов отчет в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, са зависими от правилно воденото счетоводство. Ако счетоводството е неизправно, това обстоятелство не е лесно да се установи бързо, а се случва да изминат 2 или 3 години, докато то създаде проблеми на фирмата. В „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, разполагаме с практика на прозрачност, която дава моментален достъп на клиента до всякакви текущи и обобщени сведения, въз основа на които правим разнообразни счетоводни анализи, извършваме счетоводно консултиране както по време на годината така и към нейното финализиране. Видове счетоводни консултации.


Счетоводни услуги
Старта на същинското осчетоводяване се предхожда от действия уточняващи счетоводния статут на фирмата. То започва след утвърждаване на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан. Когато документите предоставяни в счетоводството нямат съпоставимост със счетоводните изисквания, те не се осчетоводяват, а се връщат на клиента. Правилата за работа с фактури и други счетоводни документи, могат да се прочетат в предлагания от нас правилник за документооборота на обслужваното предприятие. Счетоводните услуги е възможно да са еднократни, дневни, месечни и годишни, както да са част, дори неизчерпателна, от счетоводното обслужване.
Прилагаме общ списък на изпълнимите счетоводни услуги:
1. Счетоводна база за отчетност – Българските счетоводни стандарти или Международните счетоводни стандарти.
2. Съставяне на индивидуален сметкоплан и правилник за документооборота.
3. Счетоводно контиране на входящи и изходящи фактури.
4. Счетоводно контиране на банкови документи.
5. Счетоводно контиране на митническа и друга документация.
6. Счетоводно контиране на заплати, осигуровки, данъци и други на персонала, по граждански и други договори.
7. Счетоводно контиране и отчетност на стоково-материални запаси.
8. Съставяне на счетоводен амортизационен план за ДМА и НМДА.
9. Съставяне на оборотни ведомости, главни книги, справки и счетоводни описи.
10. Съставяне на годишни финансови отчети, съставяне и оповестяване на счетоводна политика, годишна инвентаризация
11. Съставяне и подаване на декларации по Интрастат.
12. Съставяне и подаване на статистически отчети.
13. Финансов анализ.
14. Текущ счетоводен резултат – до 25 число на месеца, следващ отчетния месец.
15. Проследяване по счетоводен начин на вземания и задължения, банкови кредити, лизингови договори, приходи и разходи, печалби и загуби, неразпределена печалба, касова наличност.
16. Създаване, попълване и типизиране на вторични счетоводни документи.
17. Подредба и съхранение на архивна информация от счетоводството на хартиен или електронен носител, включително счетоводни регистри.


Счетоводно обслужване
Извършваме счетоводно обслужване (т.е. реализираме всички обществено признати услуги или част от тях) на месечна и годишина изпълнимост, като за период от над един месец то се определя като абонаментно счетоводно обслужване. Ползата на страните в отношението изпълнител – възложител, е да са наясно с изискванията на отсрещната страна. Този интерес се диктува от двустранната изгода за колкото се може по-качествена работа. Балансът не бива да се нарушава, защото ощетената страна не би могла да има кондицията за да постигне максимума от себе си. Накратко, ние не бихме могли да направим за Вас професионално счетоводство с пълна гаранция, ако не се следват основните постановки за качествена работа:

1. Съблюдаване на закона. Ние, вместо клиента следим за всякакви изменения и информираме за всичко, което е важно в синтезиран, но напълно ясен вид. От клиента се иска да спазва това което знае, а това което не знае е наша работа. Няма да приветстваме всякакви псевдо съвети от типа „една жена каза” с цел привличане на интерес от недобронамерени колеги, които да се изтъкват като солиден контрааргумент на нашите консултации. Ако упорстват, в един момент такива клиенти ще получат псевдосчетоводството което им приляга, защото ние ще преустановим взаимоотношенията.

2. Навременно и едновременно предаване на месечните документи, при абонаментно счетоводно обслужване. Закъсненията могат да нарушат счетоводната работа и пропилеят времето на всички ни. На практика може да се получи липса на информация за факти и събития, която е била важна за определен момент, но тя е била пропусната заради клиентското безхаберие. Нарушаването на правилника за документооборота, ако е без съществена причина, със сигурност ще доведе до отказ от счетоводно обслужване от наша страна.

3. Редовно заплащане цената на абонаментното счетоводно обслужване. Получаването на професионално счетоводство, поставя значителни изисквания към осъществяването му. Търговската логика е такава, че безплатно и на най-ниски цени оферират такива търговци, които са изпаднали продажбен колапс – тя важи за всички сфери. Опитите за достигане на тези цени, чрез неплащане, няма да получават развитие – договорът за абонаментното счетоводно обслужване ще бъде прекратен.


без онлайн счетоводствоБъдещето е на онлайн счетоводството. Това е перспектива, която ще даде значително отражение върху целият счетоводен процес. Отдавна сме наясно, че няма връщане назад и този отдалечен и дистанционен начин ще добива все по-голяма популярност. Увереност за това ни дава работата с чужденци. Все още в България няма такъв голям интерес към интернет базирания обмен на всякаква информация и документация, както е в другите страни. Практически, случва се така, че не познаваме чужденците с които работим. Това обстоятелство, понякога озадачава данъчните органи, които са свикнали да разбират отношенията счетоводно предприятие – фирма възложител, само като физически изразени контакти. Ако е нужна гъвкавост в счетоводството (и не само), не бива да има никакви спирачки да се използва всякаква законова възможност за оптимизация и ефикасна работа. Ние сме разработили различни методи за дистанционно изпълнение на счетоводната работа, без от тях да пострада счетоводната функционалност. Подаването на ГФО до търговския регистър чрез електронен подпис, една новост която преди много години ни впечатли доста, вече изглежда съвсем незначително и банално на фона на огромното разнообразие от възможности които ползваме в интернет средата. От Вас се иска да спазвате нашите изисквания и няма да сте само атрактивни чрез интернет, а и напълно успешни. Не на последно място, ще имате още един плюс за Вашето здраве в епидемиологична обстановка, защото чрез нас ще се лишите от голям на брой физически съприкосновения.


Счетоводни новини
Абонаментна осведомителна услуга за счетоводни новости. В работата за постоянните ни клиенти, ние следим всичко което е важно за тяхната дейност, като ги информираме без да ги претоварваме със сложности. Осведомителната счетоводна услуга има особено значение, при изпълнение за лица без те да са ни постоянни клиенти – тя допълва техните счетоводни услуги, когато съществува недостатъчно уведомяване. Счетоводните новини повдигат значително бизнес кондицията и добавят увереност, пресметливост и планируемост във финансово-счетоводния мениджмънт. Рубриката „Счетоводна функционалност“ е категория от публикации, подобни на тези от информационното ни осведомяване.


Счетоводно представителство

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД представляват клиентите пред разнообразен кръг от техни контрагенти и разнообразни институции в изпълнение на техните счетоводни възложения. Разбира се, както и при другите услуги, се спазва предварително определеното ниво на конфиденциалност. Възможна е командированост за счетоводна сверка на задължения, вземания, т.е. за счетоводна инвентаризация самостоятелно или като участие в комисия. По отношение на НАП, НСИ и Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ също възникват поводи за счетоводно представителство. Даването на права за представляване се осъществява чрез пълномощно с нотариална заверка.


Поради липсата на каквато и да е легална обосновка, за това какво точно представляват счетоводните услуги, обществените разбирания са наложили определени схващания, които са станали традиционни с течение на времето. Приели сме утвърдения в много счетоводни къщи начин за счетоводно обслужване включващо данъчно и трз обслужване, като уточняваме това в нашата комуникация с клиента. „Счетоводни услуги Русе” ЕООД е в състояние да извърши и други обществено определени счетоводни услуги, освен посочените тук, като за обсъждането им може да се свържете на посочените данни за контакт с нас.