счетоводство на общопроизводствените разходиРазходите, които са свързани с организацията, управлението, обслужването и контрола на производствената дейност в нейната цялост се наричат общопроизводствени разходи. За да няма произволно тълкуване, те са нормирани посредством счетоводни стандарти.

Най-често в българските счетоводства се прилага нашето нормиране, макар че е допустимо и международното. Какви счетоводни стандарти в цялост ще се предпочетат от предприятието, зависи от счетоводната му политика. Ние извършваме счетоводни консултации и съставяне на такива политики.

По-надолу ще разгледаме положения съобразно българския счетоводен стандарт №2, наричан още НСС 2. Този стандарт определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по историческа цена (доставна стойност).

Специфичното за този вид разходи, е невъзможността те да се отнесат пряко към конкретно дейност или производствен процес още при възникването им. По тази причина, при тяхното възникване за предприятието, те се отчитат като непреки разходи, а впоследствие се разпределят спрямо определени критерии.

Тези косвени разходи са на различни нива и често имат характер на разходи за извършване на допълнителни дейности по обслужването на разнообразни единици в тяхната цялост. Според счетоводното им групиране, те могат да се подразделят по стопански звена. Задължително трябва да се анализират всички такива разходи, защото някои от тях не отговарят на критериите за общопроизводствените разходи, а се отнасят към допълнителните разходи.

Общопроизводствените разходи не са от най-желаните, защото често изкривяват планираните показатели, тяхното разпределение е трудно и невинаги съвсем точно. Затова стремежът на фирмите е да намаляват техният размер. Периодично, най-често в края на годината общопроизводствените разходи се разпределят по счетоводен начин. Съществено значение за правилното разпределение, играе базата въз основа на която те се разпределят.

счетоводство на общопроизводствените разходи книгаОбщопроизводствените разходи се подразделят на:

– постоянни – такива, които не се изменят съществено, под влияние обема на производството;

– променливи –  това са разходите, които се влияят пряко или почти пряко от обема на производството.

Общопроизводствените разходи се разпределят по следния начин:

постоянните общопроизводствени разходи за всеки произвеждан продукт – се извършва на базата на нормалния капацитет на производствените мощности. Нормален капацитет е този, който е определен за няколко периода или сезона. При планирани поддръжки възниква загуба на капацитет – допустимо е той да се взема предвид при изчисленията;

променливите общопроизводствени разходи за всеки произведен продукт – се извършва на базата на реалното използване на производствените мощности.

Обемът на производство оказва влияние върху постоянните общопроизводствени разходи. Влиянието се отразява в изчисленията по следния начин:

– нисък обем на производство – тогава размерът на постоянните общопроизводствени разходи за единица продукция не се увеличава, за да не се увеличи себестойността им в резултат на ниска производителност или престой. При това положение неразпределените общопроизводствени разходи се отчитат като други текущи разходи за периода извън разходите за преработка;

– висок обем на производство – тогава размерът на постоянните общопроизводствени разходи за единица продукция се намалява така, че стоково-материалните запаси да не се оценяват над фактическата им стойност, т.е. постоянните общопроизводствени разходи се разпределят върху фактически произведените бройки.

При производство на взаимосвързана продукция, разпределянето на общопроизводствените разходи се извършва между основните продукти съотнесено на база относителен дял на справедлива (продажна) стойност на единица изделие (продукт) към общата справедлива (продажна) стойност на всичката продукция. Счетоводният стандарт дава възможност за ползване на коефиценти, които се разработват предварително. Ако се получи странична продукция, тя се оценява по нетна реализуема стойност, в отчисление от стойността на основния продукт.

В счетоводната политика на предприятието се описва как трябва да протича счетоводството на общопроизводствените разходи. Някои обстоятелства, счетоводната политика и нейните методи подлежат на оповестяване в годишния финансов отчет на предприятията.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД, извършва счетоводство на общопроизводствените разходи по професионален начин, онлайн, съобразно изготвената от него счетоводна политика на обслужваното предприятие.