счетоводство на фирми с румънска собственост на капиталаВоденето на счетоводство е задължение произлизащо от националното счетоводно законодателство, засягащо регистрираните в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ фирми, без значение дали капитала им е притежание на чужденци, физически или/и юридически лица. Бизнес обменът между България и Румъния е с трайни нива и въпреки вариациите, за счетоводство в нашата страна клиентите винаги ще имат интерес.

Счетоводният процес при фирми с румънска собственост на капитала е същият,  както и при фирми с българска собственост на капитала. Има обаче някои дребни, но съществени различия, даващи изявена работна индивидуалност на счетоводните взаимоотношения.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, са профилирани в счетоводните, данъчни и трз услуги, включително двустранно счетоводство, съставяне на трз ведомост и изчисление на осигурителни и данъчни вноски, финансов контрол, пресмятане на печалбите и загубите.

Всички наши услуги, успешно се фокусират върху малки и средни предприятия, притежавани от чужденци. Тази концентрация в комбинация със свързани области от нашата дейност (като бизнес планиране, включване, разрешителни за пребиваване и работа) дава уникален набор от знания и опит, с който малко доставчици на счетоводни услуги в България могат да се справят. Работейки в екип от профилирани експерти, и когато е необходимо – външни специалисти като експерти по ДДС или митница, ние сме в състояние да покрием всички счетоводни и съпътстващи бизнес потребности на едно място.

Предвид нашите услуги, ние презентираме някои, които са по-популярни в бизнеса на чужденци – фирми с румънска собственост на капитала:

1. Експертна експозиция на всяка входяща или изходяща фактура в счетоводния месец – данъчно и счетоводно обработване.

2. Сдвояване на всяка фактура с банковите транзакции – клиенти и доставчици. Сдвояване на цялата транзакция с фактурите – проформа, авансова, кредитно и дебитно известия.       

3. Счетоводно регистриране на транзакциите от банковите сметки.

4. ДДС записи и декларации, отчетни регистри /дневници/:

 • изчисляване на дължимия или възстановим ДДС до 10 -то число на всеки месец за предходния период, при съответното навременно представяне на фактурите и съпътстващите ги документи;
 • изпращане на изчислението на обслужвания клиен, съгласуване за потвърждение преди изпращане на декларацията за ДДС на властите;
 • подаване на декларация за ДДС на данъчните власти.

5. Пълно администриране на човешки ресурси, престиращи труд:

 • регистриране на служители в системата за заплати (въз основа на броя на служителите);
 • отчитане на нови служители пред данъчната служба – уведомления по Кодекса на труда;
 • изчисляване на заплати, дължими данъци и вноски месечно, като се взимат предвид отпуските платени и неплатени, отсъствията по болест и други;
 • предоставяне на месечен отчет за заплати и данъци;
 • изпращане на ведомости за заплати до представителя на компанията всеки месец за съотватния предходния месец;
 • подаване на персонални отчети за заплатите пред данъчната служба – декларации образци 1 и 6;
 • изготвяне на документи за напускане в случай на прекратяване и докладване на края на трудовата дейност пред данъчния орган с уведомление.

6. Представителство на дружеството пред данъчни и/или местни власти:

 • представяне на компанията чрез пълномощно при рутинни или цялостни контролни действия на държавата, в случай на проверки и ревизии на данните и обстоятелства, събиране на писменни обяснения и тяхното представяне.

7. Часове за консултации

 • консултантски часове и ангажимент за индивидуално събеседване в удобно време.

8. Виртуален офис – счетоводен и/или несчетоводен.

 • услуги по представителство в гр.Русе, България, свързани и несвързани със счетоводния процес.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, дългогодишно предоставя своите знания както и непрекъснато увеличава практическите си умения насочени към фирми с румънска собственост на капитала. Румъния е страна, която граничи с гр.Русе, нашите комуникации са с изгладена метода и следват последните достижения на електронната и хартиената кореспонденция. Счетоводството на фирми с румънска собственост на капитала, може да е с ясно документално обезпечение и законови срокове, така че и двете страни да са спокойни в работния обмен.