двустранна счетоводна форма-отчетностСтопанският живот на фирмите се характеризира с разнообразни процеси, които трябва да се представят в разбираем понятийно и цифрово вид. Въз основа на такава информационна експозиция се структурира система на отчитане, съществуваща под различни наименования още от най-древни времена. Непрекъснатото усъвършенстване на техническите способи е довело до възникване на двустранното записване, план от счетоводни сметки и метод за функциониране на счетоводната система. Първо изложение на системата е направено от Бенедикт Котрул през 1458 г, в Неапол, където счетоводната отчетност се е водела в в три книги – главна, дневник и мемориална, а през 1494 г. Лука Пачиоли издава книга в която има отделен раздел наречен „Трактат за счетоводните записвания.”

Изражението на отчетност в двустранна счетоводна форма е класическият счетоводен баланс, такъв какъвто го срещаме при фирмите в търговския регистър. Той е финализиран продукт от оперативно-техническата работа в счетоводството за текущ период съвпадащ с календарната година. Счетоводната отчетност, допринесла за този завършек, се нарича двустранно счетоводство, а нормирането се извършва според Закона за счетоводството и приложимите Счетоводни стандарти.

Отчетността не е задължително да е само счетоводна. Познати са някои извънсчетоводни видове, като оперативно-техническа и статистическа отчетност, боравещи със собствен начин за отразяване, специални форми, обработка и представяне на крайните резултати. Обаче, съществува частично препокриване и обмен, като счетоводната отчетност е възможно да използва някои документи от другите две отчетности – оперативно-техническата и статистическата, а пък те да използват документите на счетоводната отчетност.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, прилага двустранна счетоводна отчетност при осъществяване на външното счетоводното обслужване. Методологичната обосновка стъпва на определени способи, даващи висококачествени резултати. Те са:

  • способ на документирането и инвентаризацията – комбиниран способ чрез който хем се получават нужните първични сведения, хем се следят отклоненията спрямо действителните параметри и се отстраняват чрез проверовъчни способи какъвто е инвентаризацията.
  • способ на счетоводните сметки и двустранното счетоводно записване – първичното документално отразяване придобива втора своя обобщаваща същност, която се постига чрез прилагане на система от счетоводни сметки, постига се сериозна групировка и систематизация на средствата в предприятието и настъпващите изменения.
  • способ на оценките и калкулацията – прилага се при определяне на доставна стойност на материални активи, производствена и търговска себестойност на продукцията.
  • способ на балансова обобщеност – това са счетоводни данни обобщени за определен период. Възможностите са за междинно или годишно обобщаване, т.н. цялостното обхващане чрез счетоводно приключване, със счетоводна отчетност представена в синтезиран вид към определен момент.

Прилагаме една фотография на Банско/Bansko Official, откъдето е видно, че поне от 1798 г. по българските земи се е практикувала двустранната счетоводна форма. Счетоводната книга може да се види в читалищно дружество „Развитие“ гр. Банско.

двустранна счетоводна форма-отчетност-1798

Счетоводното отчитане е започнато на 14 март 1798 г. и завършено на 4 януари 1805г.

Съвкупността от приложими счетоводни методи в съчетание с опита и теоретичната подготвеност на Счетоводни услуги Русе ЕООД, решават успешно задачите на счетоводната отчетност специфични за всяко предприятие, дават съответствие между фактическото състояние и неговото цифрово изразяване в двустранна счетоводна форма.