озониране на счетоводен офисПатогенни агенти. Защо е важно да ги няма в работната среда на счетоводителя?

Счетоводството е професионален процес, който използва огромен обем от информация, а осъществяващият го е с редица умения и трудов опит добити за немалко време. Пренасянето на патогени в счетоводния офис, е риск от заболяване на ключови работещи, нарушаващо нормалния ритъм на работния процес. Затова, дезинфекцията и стерилизацията на работното място и помещението с осъществяване на счетоводни услуги, са значими мероприятия поради все по-сериозните изяви на вирусни и бактериални агенти.

Всяка вирусна заболеваемост с масов характер води до значими сътресения в реализирането на счетоводните задания, поради невъзможност за тяхното изпълнение вследствие на карантини, приемане в болнично заведение, недостатъчна кондиция и други. „Работата от вкъщи” е компромисен вариант, който коства намаление в качеството, независимо от здравното състояние на счетоводителя.

За елиминиране на патогенни съставки в помещенията са разработени разнообразни методи, но само един е достатъчно подходящ. Това е озонирането. Липсата на достатъчно информация, кара мнозина да подхождат с предубеждения спрямо употребата на озона, въпреки че метода е незаменим и безалтернативен. Често погрешно се счита, че UV лъчите от изкуствен източник са напълно ефективни за цялостно третиране на помещения. Сами по себе си, те са достатъчни за пълна обработка единствено на близкостоящи повърхности, както и дезинфекция на въздушните потоци циркулиращи принудително или по естествен начин в границите на наситеното UV лъчение. Озонирането е улеснение, което не е безопасно, но при изпълнение нормите за работа целите се постигнат без рискове за здравето. Бактерицидният ефект на озона е 50 пъти по-ефективен и 3000 пъти по-бърз от хлора. Вирусите като цяло са по-податливи на озон, отколкото бактериите, а обработката може да се дефинира като студена стерилизация.

Образуване и разпространение на озона в атмосферата

Озонът е газ, който се състои от три кислородни атома (O3), с остра миризма и бледосин цвят при значителна концентрация. В природни условия, интерес представлява неговото разпространение в тропосферата и стратосферата.

1. Тропосферата е най-ниският слой на нашата атмосфера, който започва от нивото на земята, простирайки се нагоре до около 10 километра. Чест природен източник на озон са мълниите. Озонът се образува в тропосферата и от азотни оксиди, които реагират с летливи органични съединения в топли и слънчеви дни. Азотните оксиди се отделят в атмосферата като страничен продукт при всяко горене. Например, азотните оксиди се отделят от изгарянето на растителността по време на пожар. Въпреки това, двигателите с вътрешно горене (особено автомобилите) и въглищните централи са основните източници на азотни оксиди в промишлените и градски центрове. Озонът в резултат на човешката дейност дейност, може да превиши пределните норми, предимно през летните месеци, когато топлината и слънчевата светлина са по-интензивни. Освен това озонът, образуван в градовете, или азотните окиси с произход от градовете могат да бъдат транспортирани на дълги разстояния до селските райони – известен е като смогов озон.

2. Следващият слой, който се нарича стратосфера, се простира от върха на тропосферата до около 50 километра над земята. Така известния „озонов слой” или озоносфера се намира в стратосферата с озон вариращ от 10 до 20 ppm (части на милион), най-изявен на височина от 17 до 36 км. с пикова концентрация на около 23 км.. Поглъщайки високоенергийната ултравиолетова светлина от Слънцето, неизтънелия „озонов слой” действа като щит за широк спектър UV лъчи, като по този начин защитава живота на Земята. Образува се от поразяването чрез високоенергийни слънчеви ултравиолетови лъчи на обикновените кислородни молекули (O2). Ултравиолетовите лъчи разделят молекулата на два единични кислородни атома, известни като атомен кислород. Впоследствие освободеният кислороден атом се комбинира с друга кислородна молекула, за да образува молекула озон.

В далечното минало озонът, като съставка на въздуха е бил с огромни концентрации, а тънкият озонов слой позволявал на живота да съществува само в океана. Времето, когато е достигната настоящата приземна концентрация на озон, почти съвпада с това време, когато животът на земята започва движение от водата към сушата. С други думи концентрацията на озона вероятно е изиграла важна роля за колонизацията на сушата. Казано по-просто, животът или организмите, които преди са съществували само в океана, за да се предпазват от вредното UV лъчение, са били в състояние да мигрират на брега благодарение изменението в концентрация на озон.

Концентрации на озон

В тропосферата, близо до земната повърхност естествено генерирания озон е от около 0,02 до 0,06 ppm, затова тези нива се считат за безвредни за човека, макар поносимостта да е индивидуална. Максималната разрешена обемна концентрация на озон ( на FDA) във въздуха за жилищни райони е 0,05 ppm. При краткотрайни екзспозиции в промишлеността са допустими по-високи норми, вероятно това е причина Китайската национална здравна комисия да определя по-висок праг за безопасност на озона от 0,1 ppm, според www.china.org.cn.

Повишаването на концентрацията:

  • от 0,5 ppm до 1.0 ppm, може да причини главоболие, дразнене на очите и дихателната система, затруднено дишане със затруднение в усвояването на кислорода и суха кашлица.
  • от 1.0 ppm до 10 ppm причинява силно раздразнение на дихателната система, възможна е тежка пневмония и кома.
  • над 10 ppm сериозно застрашава живота и здравето и води до смърт.

Човек има праг на осезаемост за мириса на озон от 0,01 mg/m3. В съответствие с Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, 8-часовото гранично ниво на озон е 0,2 mg/m3, а за 15 минути е 0,6 mg/m3.

Измерването на концентрации се извършва чрез анализатор за озон. 1 ppm (части на милион) е равен на 2,14 mg/m3 (милиграми на кубичен метър) озон, според www.ozonesolutions.com.

Високите концентрации на озон са канцерогенни, а в реакция с холестерина се образуват неразтворими съединения, причиняващи атеросклероза.

С нарастването на нивата от газообразен озон той става взривоопасен, а в течно състояние се самовзривява.

Приложение на озонирането и ултравиолетовото облъчване

Извършването на счетоводство в затворени помещения, създава известна несигурност относно качественото му изпълнение, поради голямата вероятност от разпространяване на вирусни зарази в резултат от честите ежедневни контакти. Чрез метода на озониране счетоводния офис се дезинфекцира, при строго спазване на мерките за безопасност. Неблагоприятно въздействие може да има върху железни, медни, някои алуминиеви и каучукови предмети. Материи с органичен произход е възможно да проявят чувствителност, някои декоративни растения могат да пострадат. В плюс е, че за хлебарките офиса ще стане твърде непривлекателен.

За пречистването на изделия от хартия и картон, материали често употребими в битието на счетоводителя, озонирането е единствен начин. Не е подходящо да бъдат измити с вода и сапун, белина, спирт и т.н., защото ще се повредят. Употребата на UV (ултравиолетови) лъчи от изкуствен източник е ефикасна само за страната, от която са осветени.

Самостоятелно, облъчването с ултравиолетова светлина е ефективно при дължина на вълната от 254 nm и интезитет, който се получава в близост до лампата. Тук също трябва да се спазват мерки за безопасност – облъчването е изключително вредно за незащитени очи и по-малко за кожата, но за сметка на това, например, мълниеносно мори вируса причиняващ Ебола. За безопасна употреба лампата се настройва да работи в отсъствие на хора, животни и растения.

Санитарна употреба на озона

Озонът в подходящо ниска концентрация е не само мощен унищожител на патогенните вредители, но и поддръжник на екологичното равновесие в микроскопичния свят на бактерии, вируси и други миниатюрни създания. Тъй като анализаторите на озон са скъпи и труднодостъпни, както и по много други причини, ние не можем да ползваме озона в неговата балансираща, а само в неговата унищожаваща роля. Компромисен вариант е дълговременната му употреба в съвсем ниска концентрация, която според японски учени, все още е в състояние да убие вредоносни бактерии, вируси и плесени, ако се получи достатъчно дълго третиране.

В зависимост от видовете и нивата на заразеност, излъчватели с нива от 0,5 до 2,5 ppm (1.1 до 5.3 g/m3) на час, са напълно подходящи за ударна дезинфекция (10 – 15 мин) на счетоводния офис. По-ниски концентрации, приложени за продължително време са с аналогично действие, като се отчита че озонът е нетраен и бързо се саморазпада до кислород. Най-ефикасно е да не се бърза да с проветряването след изключване на устройството, а до се изчака още половин до един час.

Счетоводният офис – технически способи на озониране

1. Чрез озонови генератори. Това са електрически генератори, където чрез иницииран от високо напрежение газов разряд (коронен разряд) се отделя газообразен озон. За неговото равномерно сместване с въздушната среда в помещението е необходим вентилатор. Ако не е включен вентилатор възникват области където има прекомерно натрупване на газ, за сметка на други с недостатъчно където дезинфекцията няма да е пълна. Без циркулация  озонирането е особено ефективно за кратък период от време в малки обеми, например затворени кутии и шкафове съхраняващи документи.

2. Чрез комбинирани UV лампи. Светлинните източници с фотометрична характеристика покриваща обхвата от 100 nm – 280 nm се определят като бактерицидни. Този лъчеви диапазон си нарича UV-C. В него попадат и ултравиолетовите емисии, които образуват озон.

Комбинирани са такива лампи, чиито бактерициден ефект се състои от два пика в спектралната характеристика – един с дължина на вълната около 185 nm преобразуващ кислорода с озон и друг на около 254 nm където светлината е с най-изявена дезинфекционна сила, а озониращия ефект е слаб. Кварцовите горелки в т.нар.кварцови лампи са неподходящи, заради изключително бързото нагряване постигано за около 10 -15 мин. след което трябва да се изключат за да се охладят. Напоследък се счита, че UV-C лампите е достътъчно само „да светят” –  по тази причина са разработени специални стъкла, които не позволяват образуване на озон. Безозоновите UV лампи, могат да се намерят в много модели домашни пречистватели на въздух, където ултравиолетовото лъчение не се вижда, а лампата се обдухва чрез вентилатор с постъпващ от помещението филтриран въздух. В тези прeчистватели можем да намерим и мини озонови генератори – това са електростатичните (йонизиращи) филтри.

Планово и извънредно озониране на счетоводен офис

С цел хигиенизиране на работното място, Счетоводни услуги Русе ЕООД извършва планово и извънпланово (извънредно) озониране на счетоводния офис. Плановото е на две части – в работно и в извънработно време. Прилага се 200-500 mg/h озонониране за 20 мин, последвано от 20 мин. остатъчно действие и 20 мин. проветряване по време на обедната почивка. След изтичане на работното време, озонирането се извършва още няколко пъти за 30 мин. посред нощ, чрез предварително зададено задействане на фиксирани интервали от време. Извън плана озонирането се извършва при клиентопоток, значително отличаващ се от обичайния с по-високи дози за кратко време. Нестабилността на озона, определя неговия къс живот, който при нашите условия и концентрации е 30 до 40 мин. във въздушната среда на затворен обем. Присъствието на хора по време на озонирането и остатъчното му действие е абсолютно забранено! Не е необходимо излъчването на високи концентрации – те ускоряват стареенето на материалите, а при желязото например избива ръжда. Ниските и умерените концентрации, за продължително време, намаляват силно или премахват напълно:

– пестициди, фунгициди, нитрати, плесени и гъбички;
– миризма на цигарен дим и други органични и неорганични миризми;
– миризми – не ги маскира, а ги премахва;
– гъбичките образуващи мухъл, например по стените;
– гъбичните спори – с дълготраен ефект;
– прахови акари , включително причинители на алергии, пристъпи на астма;
– всякакви микроорганизми, които причиняват бактериална инфекция, възпаление, бактериално заболяване, гниене и други.

Микроорганизмите, включително тези които са патогенни, са навсякъде около нас. Вирусите, бактериите и другите микроорганизми са невидими за окото и се намират практически навсякъде: по всекидневните предмети, в санитарните помещения и дори във въздуха който дишаме. Трябва, разбира се, да се започне с основна дезинфекция, т.е. измиване на ръцете със сапун. Обработката с озон ще осигури обеззаразяване, т.е. почистване на всички повърхности, както и отстраняване и неутрализиране на вещества, потенциално токсични и опасни за здравето. Третирането с правилната концентрация на озон е най-ефективният и сравнително безопасен метод, чрез които можете да се отървете от много вредности наведнъж.

В Счетоводни услуги Русе ЕООД харесваме чистотата. Ние предоставяме един хигиенизиран счетоводен офис, където всеки посетител се чувства удобно.

Ако клиентите или други лица желаят третиране с озон на всякакъв тип помещения, услугата се реализира чрез специализираната фирма Озониране ЕООД. Обработката е предплатена, извършва се във време удобно за възложителя и в рамките на два дни след получаване на плащането за услугата.