Skip to main content Skip to search

Archives for Данъчна сигурност

Важни положения при данъчна проверка

важни положения данъчна проверкаОбусловените от една данъчна проверка положения, определят начина по който ще протече контролния процес от Националната агенция по приходите (НАП).

Какво е данъчна проверка?

Това е проверка от органите по приходите, чрез която се осъществява даначно-осигурителен контрол. Нейното приложение е свързано с установяне на законосъобразност при начислението и внасянето на данъци и осигуровки. Прието е проверката да се нарича данъчна, заради органите които я извършват. Действията на органите по приходите при осъществяване на проверката са регламентирани в Закона за НАП, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и приложимите материални данъчни закони и подзаконови актове.

Какви видове са данъчните проверки?

Данъчните проверки биват следните видове:

  • планови;
  • извънпланови, вкл. внезапни/спешни/ и извънредни проверки.

Към извънплановите проверки спада проверката по сигнали. За да се извърши такава проверка е необходима легитимацията на подаващия. На настоящия етап е ниско нивото на анонимност на лицето подало сигнала.

Съществуват още повторни проверки, при рецидивиращи нарушения и насрещни проверки, когато се проверява вторично едно лице във връзка с проверка на друго лице. Насрещната проверка е важна при съмнения за преправяне на първични и други документи и отчетни регистри.

Други подвидове проверки могат да са:

  • проверка по делегация;
  • проверка за нарушение – преценява се дали е извършено или не;
  • проверка за прихващане или ефективно възстановяване на данъци и осигуровки;
  • проверка за регистрациа по ДДС;
  • проверка за възстановяване на ДДС;
  • проверка за прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО);
  • други.

Положенията при данъчна проверка са следните:

1. Подготовка

Намират приложение систематизацията на задачите; избора на начини за въздействие, средства, способи и източници за информация. Изработване модел за протичане на същинската част. За улеснение на органа по приходите и повишаване качеството на проверкта се установяват контакти с други лица различни от лицето което се проверява, които имат отношение към предмета на проверката от Национална агенция по приходите (НАП).

2. Контролна дейност

Фактическа проверка на документални носители, за установяване реалност при разходи и приходи. Формиране на облагаема величина. Извършвате се разговори с лица, от които може да се почерпи допълнителна информация в добавка към анализите, инвентаризациите, изследванията, документалните проверки и други обичайни операции. Основният способ, който се използва е документалната проверка. Той дава информация за реалността на водената отчетност, нейната достоверност, възможността за изчисление на данъци и осигуровки. Заради това е особена важност изчерпателната и достоверна информация, която се предоставя чрез тях. Друг начин за събиране на сведения от НАП са писмените обяснения. По искане от органа по приходите, проверяваното лице или лицата които го представляват, са задължени да дадат писмени обяснения. Ако това задължение не се изпълнява, без да се имат предвид лицата при които не се изискват писмени обяснения, лицето може да бъде призовано пред съда при условията на чл. 176 от Гражданския процесуален кодекс. Най-общо лица от които не се изискват писмени обяснения са лицата с психически или физически недостатъци, които не могат да възприемат правилно обстоятелствата и поради това техните обяснения не могат се приемат за достоверни; както лица роднини по права линия и такива които могат чрез обясненията да предизвикат накаказателно преследване спрямо тях и лица опазващи професионална тайна.

3. Приключване

Осъществява се чрез систематизация на резултатите, съставяне на необходимите документи, извеждане на заключения и предложения. Запознаване и взаимодействие с проверяваните и други заинтерсувани лица с получените резултати.

4. Реализация

Издаване на протокол от проверовъчния орган по приходите. Ако в протокола има описани нередности, по тях може да се проведе отделна проверка или да се назначи ревизия. Протоколът не е такъв административен акт, който подлежи на обжалване. Това обаче не значи, че не може да бъде възразен пред висшестоящия административен орган, който е разпоредил проверката. Резултатът от проверката не е основание за установяване на размера на данъци и задължителни вноски за осигуряването, обаче, констатациите в протокола, в случай че съдържат доказуеми данни за извършено нарушение, са основание за издаване на акт за извършено нарушение(АУАН).

Неговото издаване все още не значи, че нарушението е действително извършено – има възможности за някои действия с които проверяваното лице може да се защити в случаите на неверни/погрешни констатации.

Протоколите са специални данъчни документи и се водят под отчет в НАП, като се съхраняват в специализиран регистър, воден от съответните териториални дирекции и офиси.

Въвеждането на модерни технически способи при данъчните проверки, позволява изполването на дистанционни способи от счетоводните предприятия, представляващи фирмите които обслужват. Така, практически е напълно възможно провеждането на данъчна проверка от НАП в София, докато предоставящият информация се намира в Русе и изпраща всичките данни по интернет, подписани с електронен подпис. Счетоводни услуги Русе ЕООД, посредничи между проверяваното лице и НАП, изпълнявайки ползотворно предоставените чрез нотариално пълномощие права. По този начин се спестяват всякакви усложнения от непознаването на положенията по данъчната проверка, печели се време и се осигурява спокойствие и за двете страни.

Read more

Далновидна данъчна защита

данъчна защита-далновиднаСтратегически правилното прогнозиране в сферата на данъците винаги се отплаща многократно. Резултатите от данъчната защита са липса на данъчни проверки и ревизии или тяхното бързо и успешно преминаване. Високите обороти от продажби сами по себе си не провокират проверовъчни действия, освен ако се съчетават с други фактори.

Комплексните данъчни услуги в състава на пълното данъчно обслужване от Счетоводни услуги Русе ЕООД са напълно достатъчни за изрядното данъчно представяне на всеки клиент.  Данъчни проблеми биха възникнали при занемарено предходно обслужване на новопостъпили лица или при такива които не следват данъчните ни съвети.

Данъчната защита не означава само поправяне на грешки или преборване на данъчен произвол постфактум, тя е цялостна грижа за данъчното спокойствие.

Постигането на данъчна сигурност е главната задача на данъчната ни защита. Тя може за се случи само при дългосрочна работа и пълна информационна обезпеченост на т.нар. абонаментното обслужване. Краткосрочните услуги решават отделни казуси, но за цялостни решения са крайно недостатъчни. 

Мнозина са с претенции, че са данъчни консултанти, но не се интерсуват от подобряване на реалния данъчен статут на клиентите, а се стремят да решават нежеланите ефекти постфактум. Те  работят „на парче” и интереса им е генериране на неприятности от данъчно естество, които да тушират на високи цени.  Друг недостатък в практиката им е употребата на агресивни данъчни стратегии – да снижават екстремно данъчните резултати като ги нулират и ги правят отрицателни, които мероприятия на пръв поглед са свръхизгодни, но всъщност крият значителни рискове.

Зад използването на нискоефикасни практики, водещи до данъчни проблеми, на първо място стои нискокачественото счетоводство, тъй като от неговото синтезиране се извеждат показателите формиращи данъчните резултати по прякото облагане. Не по-различно е представянето при косвените данъци-ддс, патент и др. Обикновено, ниската цена за счетоводно обслужване води до прекомерна ангажираност на работещите в счетоводните къщи. Претоварването със счетоводна работа, дори за можещи счетоводители е фактор, който не позволява индивидуализиране на клиента, води до пропуски и недомислие, а за данъчно планиране дума не може да става.

Ние от Счетоводни услуги Русе ЕООД, можем да осигурим един оптимум, който се е доказал с годините, даващ значим тласък на фирменият просперитет и изрядно данъчно досие. Не твърдим, че сме перфектния избор, нито че ще доведем фирмата до невиждани и нечувани резултати, защото успешната съвместна работа изисква действия и от отсрещната страна. Субективизмът на данъчните власти винаги има своята провокация, а ако някой твърди че може да спечели войната като победи в битката той е на изключително неверен път.

Работата ни води до пълен данъчен авторитет, пред всички данъчни служби – отдавна остаряло е твърдението, че имидж се трупа само пред местната данъчна служба или пред ключови данъчни органи по приходите в региона по регистрация.

Най-ниският данъчен резултат не е, не е бил и няма да е наша цел, а само този който да направи бизнеса на клиента напълно данъчно защитим. Адекватното данъчно изражение на търговските занимания, е единствената успешна стратегия гарантираща дългосрочното им развитие.

Read more

Усложнена данъчна ревизия

двустранна счетоводна форма-отчетностСпецификите на данъчно-ревизионното производство, определят своеобразни по своя обхват и действие процедури, засягащи всевъзможни факти и обстоятелства.

Обосновката на данъчните власти, повод за проверовъчна процедура, се състои от достатъчно сериозни мотиви, произлизащи от аргументирани обследвания на данъчно задълженото лице. Търговците с рисков профил са обект на специално внимание, но само до там, основателните предпоставки са едни и същи.

Всяко предприятие за счетоводно обслужване трябва да има изградени критерии, според които да дефинира като усложнена една ревизия от данъчните органи и да запознае с тях предварително своите клиенти. Счетоводни услуги Русе ЕООД разглежда обстоятелствата по два начина, като обичайни и необичайни – така усложнената ревизия стъпва върху базови параметри, значително улесняващи заключителната и част.

Ревизията за данъци, започва със Заповед за възлагане на ревизия, във връзка с която на ревизираното лице се връчва Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице. По-нататък, данъчната ревизия на физическо лице или фирма, има за цел установяване на отклонения от данъчните норми формиращи задължения към бюджета и дали лицето има право за прихващане и връщане на платени недължимо данъци. Констатациите на ревизиращите органи се отразяват в Ревизионен доклад. След определено време се издава Ревизионен акт, финализиращ ревизията.

Приемаме за обичайно, когато една фирма има еднократно ревизиран период, като в този период е действал договора за счетоводно обслужване, с абонаментна цена  включваща данъчно обслужване съобразена с обхванатата от него ревизия.

Отклоненията наричани от нас необичайни са предпоставка за усложнена данъчна ревизия. Те се основават на следните събития:

1. Друга ревизия, една или повече, независимо от данъчната тематика, със засягане на вече ревизиран период.

2. Удължаване на срока за извършване на ревизия, изискващ представяне на допълнителна информация от данъчно задълженото лице, натоварваща  текущата счетоводна работа. Случаите за удължаване при недостатъчно време за насрещни проверки не са включени.

3. Проверовъчните действия са за период, през който договорът с предходен счетоводител е прекратен. Утежнение е, че съдействието от него често е незначително, дори липсва напълно.

Когато са налице необичайни отклонения, най-ниската цена е ½ от минималната работна заплата за страната. Тази цена се прилага и когато се окаже, че:

1. Обслужваната счетоводно фирма е имала някаква дейност, дори минимална, но не е представяла информация в счетоводството за ревизирания период и в резултат на недействителните обстоятелства е определена цена за „фирма без дейност”. При установяване на умисъл в тези действия от насрещната страна, договорът за счетоводното обслужване се прекратява.

2. Счетоводно обслужване е на средномесечна цена под ¼  от минималната работна заплата за страната за периода на ревизията.

Ситуацията при усложнена данъчна ревизия е такава, че Счетоводни услуги Русе ЕООД трябва да ангажира „ударно” значителен времеви и интелектуален ресурс, по такъв начин, че да не пострада обслужването на различни от ревизираното лице клиенти. Възможни са и други неупоменати случаи, с изявена необичайност при данъчните ревизии, към които Счетоводни услуги Русе ЕООД ще подходи с отговорност и ценообразува във взаимен интерес.

Read more