Skip to main content Skip to search

Archives for март 2022

Украинец с фирма в България промени по фирма и счетоводство

украинец-фирма-българия-промени-фирма-счетоводствоВъпроси от украинец желаещ смяна на управител и счетоводство за българската си фирма в писменна кореспонденция по email

Колко ще струва да направите промени по фирмата  и какво е необходимо за това:

а) да сменете управителя  с държава: България  на управител с държава: Украйна ако е възможно;

Решението за смяна на управителя на дружеството е от компетентността на общото събрание. В частното предприятие този въпрос се решава от собственика и се формализира със съответното решение. Останалите подробности ще Ви бъдат съобщени по телефон.

б) едноличен собственик на капитала – какви данни са необходими;

Паспорт на гражданин на Украйна.

в) смяна на седалище и адрес на управление държава: България, област: София, община: София, населено място: София на адрес в гр.Русе;

Прави се смяна на седалище и адрес на управление.

г) смяна на адреса за кореспонденция с НАП на територията на страната от нашия адрес на вашия адрес;

След като има смяна на седалище и адрес на управление, смяна на  адрес за кореспонденция с НАП не е необходима. Посочва се само седалище и адрес на управление – така този адрес е едновременно и адрес за кореспонденция с НАП.

д) адресът ще се променя в бъдеще, очакваме предложение от вас (първата година не планираме офис и склад, доставката на клиента ще бъде поръчана директно от украинската фабрика).

Смяна на седалище и адрес на управление може да се направи по всяко време. Разполагаме с адрес в гр.Русе, който можем да предложим.

За удобство при работа, трябва да смените клона на банката от София в Русе.

Банките в България, които работят с чужденци изискват лична среща със собственика на фирмата.

Ще се промени нещо в данъчното облагане ако управителите и собственикът е гражданин на Украйна?

В данъчното облагане на фирмата нищо не се променя.

Има ли брокери, които можете да препоръчате, за да можем да работим с тях чрез вашата компания?

Можем да съдействаме, като осигурим всякакви външни специалисти.

Какви данъци се плащат при внос в България на стоки от Украйна или Молдова и как се случват покупките от Румъния?

По тези въпроси ще Ви отговорим, след като се запознаем с детайли представени от Вас. Ще Ви изпратим въпроси за уточняване на сделките.

Какъв пакет от услуги можете да предложите на нашата компания, ако няма продажби и поръчки през първата половина на годината, а през втората половина на годината близо до 20 фактури на месец? (фактури, отчети, банка – работници – всичко трябва да влезе)?

Счетоводното обслужване се извършва след сключване на договор. В България за такъв тип услуги не е задължителна неговата писмена форма. Ще Ви изпратим договор за счетоводно обслужване, тарифа за счетоводно обслужване и правилник за документооборта, които да дискутираме.

Предвид сключването на договор за счетоводно обслужване, смяната на управител и счетоводството са включени в цената за цялостно обслужване, т.е. това представлява отстъпка за промяната на управител и адрес, заради това че бъдещото счетоводно обслужване ще си извършва от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД.

По поставените въпроси и задачи за изпълнение, след събеседване онлайн, по email и чрез телефонни разговори „Счетоводни услуги Русе” ЕООД съдейства за цялостна реализация на всичко, което е възможно да се направи. Веднага отговорихме по поставените въпроси и уточнихме подробностите по телефон. След възлагане на задачите, финализирането на поръчаното заедно с прехвърлянe на счетоводството от София в Русе отне една седмица. Кореспонденцията беше извършена на разбираем български език.

Read more

Регистрация фирма от чужденец – гражданин на Украйна

регистрация-фирма-чужденец-украинец-гражданин-УкрайнаЧужденецът, украински гражданин, който регистрира фирма в България, трябва да е наясно с основните изисквания продиктувани от законодателството. Така регистрационния процес ще премине гладко и лицето бързо ще има свой бизнес.

За самостоятелна търговия от украинец, който няма българско гражданство, най-подходящо е дружеството с еднолична собственост на капитала и управление от самото лице собственик. Такова дружество се нарича ЕООД. Най-често повод за откриването на такава фирма е улеснената търговия със страните членки на Европейския съюз. Първата стъпка по пътя към създаването на фирма е обсъждането на бъдещият бизнес с компетентно лице. За да направите това, трябва да се свържете със счетоводител, юрист, данъчен и осигурителен консултант. За да не си разпилявате времето в търсене на отделни специалисти, може да си намерите лице с дълга практическа грамотност. При регистрация на ЕООД на чужденец украинец е важен богатият опит, така че един счетоводител занимаващ се дълго време с такива регистрации може да Ви бъде перфектен помощник.

Търговската регистрация на ЕООД се извършва независимо от местонахождението на физическото лице в рамките на териториалните граници на България. Ние предлагаме локация в Русе, която да бъде вписана като адрес на фирмата.

Процесът на регистрация включва проверка на представените документи за регистрация, въвеждане на информация за ново търговско юридическо лице в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, регистрация и издаване на актуално извлечение от Агенцията по вписванията в България.

Електронните документи, подадени за държавна регистрация, се изпълняват в съответствие с изискванията на законодателството в областта на електронните документи и електронния подпис. Ние спазваме стриктно защитата на личните данни, като така съдействаме както на лицето – гражданин на Украйна, така и на държавните служби в България.

Регистрация на собственика на ЕООД в данъчната служба и плащане на осигуровки за социалните и здравните фондове

Осигурителният консултант или счетоводителят преценява как точно ще се провежда осигуряването на украинеца с фирма в България, дали ще липсва, кога ще прекъсва и възобновява и т.н. Такъв тип осигуряване за сметка на лицето собственик се нарича самоосигуряване. От украинските граждани, които пребивават краткосрочно и продължително в страната, не се дължи здравноосигурителна вноска, а оказаната им медицинска помощ се заплаща от тях, при положение че не е в сила международен договор, по който Република България е страна. Договорът между Република България и Украйна за социално осигуряване, в сила от 01.04.2003 г.е ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 28 ноември 2001 г. – ДВ, бр. 107 от 2001 г., който регулира обществените отношения в областта на социалната сигурност и задължителното обществено осигуряване на лицата, пребиваващи на територията на една от договарящите страни, които се подчиняват или са били подчинени на законодателството на едната или и на двете договарящи страни.

Печат на фирмата не се изисква

В съответствие с Указ № 612 от 26.08.1965 г. (изм. ДВ. бр.97 от 15 Октомври 2002 г.) за печатите, където чл. 7 гласи че „право на обикновени печати и щемпели имат всички учреждения, предприятия и организации, представляващи юридически личност, и техните поделения, което удостоверяват висшестоящите им ведомства и организации или съответния районен съд. Физическите лица имат право да ползват само щемпели”, икономическият субект има право да използва печата в своята дейност. Обаче, използването на печата от предприятието не е задължително. Ние спомагаме с качествен печат и изработка на фирмен знак (лого). Ако желаете да ползвате печат в банката, е необходимо да съобщите за това предварително.

Откриване на банкова сметка на фирмата

При регистрацията на фирмата задължително се внасят пари по банкова сметка, която се нарича набирателна сметка. След като фирмата е готова, набирателната сметка се закрива. За да започне пълноценна работа, юридическо лице може да открие разплащателна сметка във всяка търговска банка. Значение имат банковите такси, защото те не са еднакви при всяка банка. Ние можем да помогнем, тъй като сме наясно с плюсовите и минусите на банките в България. Съпровождаме украинеца до избрана от него банка и участваме със съвети при събеседването. Специфичното при откриване на банкови сметки на чужденци с фирми в България е, че не всяка банка е подходяща, въпреки че навсякъде има готовност и желание за приемане на нов клиент за банково обслужване.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД отдавна се занимава със спомагане на чужденци при започване на търговска дейност в България, като се прилага писмена и речева комуникация на роден език за клиента. Повече за регистрация на фирма ЕООД е написано тук.

Read more

Санкция за неподадено уведомление по чл.62 от КТ

Пропуснато е подаването на уведомление за прекратен трудов договор. Каква санкция се налага?

уведомление-чл.62-кт-санкция-глобаУведомление по чл.62, ал.3 от Кодекса по труда (KT) се предоставя до Националната агенция по приходите, за сключен, прекратен или изменен трудов договор по следния начин:

  • в срок от три дни, при уведомяване за сключен или изменен трудов договор;
  • в срок от седем дни, при уведомяване за трудов договор който е прекратен.

Уведомление неподадено в срок, се санкционира съгласно чл.413, ал.2 от КТ:

  • за работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. (при повторно нарушение от 15 000 до 20 000 лв.);
  • за виновното длъжностно лице, освен ако подлежи на по-тежко наказание – глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. (при повторно нарушение от 5 000 до 10 000 лв.).

Повторно нарушение е налице, когато е извършено в срок от една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е санкциониран за нарушение от същия вид – вижте чл. 416, ал. 8 от КТ.

Отстраняването на нарушението, вкл. след неговото установяване и липсата на вреда за работници и служители, не могат да са предпоставка за маловажност на нарушението. Намалените стойности на санкциониране, по чл.415в, ал.1 от КТ от 100 до 300 лв. за работодател и 50 до 100 лв. за виновно длъжностно лице не са приложими, защото според ал.2 от разпоредбата, нарушението на изискванията по чл.62, ал.3 от КТ не е маловажно. Тази строгост на предвидените санкции е кратко обяснима. Борбата с нелегалната трудова заетост и извършването на работа без трудов договор и липса на социални и здравни осигуровки е трудна – необходим е сериозен паричен „фактор” за нейното улесняване. Макар случаят да изглежда различен, това се отнася с еднаква сила и за прекратеното трудово правоотношение.

За да се стигне до санкция е необходимо да се измине ред от законово определени действия, като най-напред е нужна констатация на нарушението. Тя се прави от съответната служба на инспекцията по труда. Дори да изглеждат обричащи, при подходящ избор на мерки повечето санкции могат да се преодолеят, без да се стига до тяхното налагане.

Read more