вземане и носене на документи във връзка със счетоводното обслужване
Счетоводни услуги Русе ЕООД, предоставя защитен отдалечен пренос на хартиена документация – фактури; банкови извлечения; счетоводни отчети и други счетоводни документи; трудови книжки; трудови договори и длъжностни характеристики;  ведомост за заплати; данъчни декларации;  искания, протоколи, актове и доклади на съответните държавни служби и всички останали, необходими за счетоводството, трз и данъците на обслужваната фирма. По този начин нуждата от висококачествени счетоводни услуги, се съблюдава с още по-изявена индивидуална грижа за клиента.

Вземане и носене на документи, допълнително към счетоводното обслужване, се реализира както за гр. Русе, така и за местоположения отдалечени до 40 км. от гр. Русе, по подобен на куриерите начин, независимо дали локацията е в очертанията на населеното място или обект извън него – при установеност, че до там се достига по проходим за лек автомобил, асфалтиран, павиран или бетониран път. Например, установки могат да се определят в извънрусенските селища: Николово, Мартен, Долно Абланово, Просена, Хотанца, Юделник, Тетово, Ново село, Червена вода, Семерджиево, Ястребово, Бъзън, Ветово, Писанец, Сваленик, Нисово, Щръклево, Басарбово, Красен, Божичен, Иваново, Кошов, Табачка, Червен, Пиргово, Мечка,  Тръстеник, Две могили и Пепелина, където нашето счетоводно обслужване има потенциала да конкурира местните счетоводители и счетоводни къщи. Пълна реализация на нашите възможности, може да се получи само при отговорна роля на клиента.

В принципно отношение, двупосочните действия могат да се представят така:

1. Вземане на документи от офис на клиента –  приемане на документи от местоположение, определено от клиента. Съставя се опис от предаващата страна, със степен на детайлност уговорена с приемащата страна. Приемо – предаването на счетоводни и несчетоводни документи е възможно да се извърши с общ опис, но той няма да е подчинен на изискванията на фирмения Правилник за документооборота на счетоводните документи.

2. Носене на документи до офис на клиента –  предаване на документи на местоположение, определено от клиента. Начинът по който се съставя описът и всички други основни елементи са аналогични на тези по т.1. Накратко, при приемо-предаване на документацията, клиентът е съставител на описа при предаването към счетоводителя, а счетоводителят е съставител на описа при предаването към клиента.

Някои подробности във връзка с описа за предаването на счетоводните документи са посочени тук.

Услугата не може да се нарече нито безплатна, нито безвъзмездна. Тя е включена в цената за абонаментно счетоводно обслужване, а дали ще се ползва зависи от предпочитанията на клиента. Невинаги, запазването на фирмената тайна е възможно при събеседване в офис на клиента, не е възможно за всеки незначителен повод да се „отскача” до клиентското местоположение и други, т.е. тази услуга за обмен на хартиена документация не се изпълнява по подразбиране, а само по изрична поръчка.

Същността на услугата се състои в събиране на комплектовани документи във връзка с месечното счетоводство, трз и данъци. Обичайно, тя е еднократна за месеца, по-рядко до четири пъти в месеца за фирми с оборот над 200 хил. лева и местоположения извън гр.Русе. Документирането при значително текучество на персонал няма как да се изпълни при такъв режим на взаимодействие – факт който се спестява от повечето счетоводни къщи, но който си има съответното наше дистанционно решение. Макар тези моменти да са фиксирани, можем на направим уговорка за посещение в извънредни дати.

Дати могат да се формират няколко дни преди необходимостта за представяне на обобщена информация към НАП:

1. Когато фирмата има ДДС регистрация,  ежемесечно е необходимо да подава до 14-то число справка декларация по ДДС, чрез която изпраща информация по електронен път, за извършените и получените доставки на стоки и услуги.

2. Когато има осигурявящ се собственик и/или работници, декларация 1 и декларация 6, които са свързани с осигуряването на персонала трябва да се подават до 25-то число на месеца, с информация за предходния месец.

3. При сключване или изменение на трудовия договор се представя уведомление в тридневен срок, както и в седемдневен срок от прекратяването му. 

При фирми с малък обем на дейност, които нямат ДДС регистрация, представянето на документи може да се извърши еднократно заради годишното счетоводно приключване.

След обработка, ежемесечно предаваните на Счетоводни услуги Русе ЕООД документи се съхраняват в офиса на счетоводната кантора до годишното счетоводно приключване, след което се предават обратно на клиента. Еднократно предадените годишни документи се връщат веднага след тяхната обработка. Възможно е съхранението в счетоводната фирма да продължи за повече от един отчетен период.

Ние имаме дългогодишна практика свързана с онлайн счетоводството, т.е. дистанционно счетоводство въобще, чрез която сме изгладили напълно доста случаи, които биха изискали бърза реакция от разстояние. Вземането и носенето на документи във връзка със счетоводното обслужване е елемент на безприсъственото счетоводство, при което е напълно възможно да не сте в досег с Вашият счетоводител в течение на години.

Богатата практика на Счетоводни услуги Русе ЕООД в сферата на дистанционното счетоводно обслужване, отдавна надхвърля очертанията на Русенския регион. Това е приоритетно онлайн счетоводно обслужване – повече информация тук. Отдалеченият обмен на хартиена документация, също е възможен без наш пренос/превоз, чрез други високоефикасни начини, обхващащ територията на цялата страна, а при необходимост – и чужбина.