Skip to main content Skip to search

Данъчни услуги

данъчни услуги русеДанъчните услуги, регистрират и управляват данъчните ефекти произтичащи от предходната, настоящата и бъдеща дейност на клиента за постигане на безрисков данъчен резултат. Те са елемент от абонаментното счетоводно обслужване на „Счетоводни услуги Русе” ЕООД или изпълними като еднократна данъчна услуга. Познати са също така и като данъчно счетоводство. Счетоводните и данъчните услуги са с преимуществен контрол от Националната агенция по приходите (НАП). При изпълнение на данъчните услуги, боравенето с лични данни е в синхрон с общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Данъчни консултации
Консултантската дейност на „Счетоводни услуги Русе” ЕООД в областта на прякото и непрякото данъчно облагане допринася за правилното развитие на всяка фирма. Благодарение на систематичното информиране и адекватно реагиране при досег с данъчната информация, Вие получавате точната консултация от която се нуждаете. Сферата на данъците и т.нар. данъкоподобни плащания непрекъснато търпи промени. Вече е крайно недостатъчно познаването на законовите постановки, които са приложими само за България. Налага се съобразяване с международните норми, тъй като все повече български фирми имат търговски обмен, както и свързаност поради капиталова собственост в чужбина.
Налоговата материя не е трудна за опознаване при осигурен правилен подход към нея. Тъй като обаче, за целта е нужен значителен времеви ресурс, това би коствало отлив от други занимания, които всъщност представляват предмета на дейност на Вашата фирма.
За да не се получат аномалии в тази насока, „Счетоводни услуги Русе” ЕООД оказва нужното съдействие, чрез широкообхватни данъчни консултации, базирани на най-актуалната информация в страната и чужбина.
Данъчните консултации са незаменима част от данъчните услуги, без тях не може, дори един съвсем елементарен разговор за подаване на данъчна декларация е носител на нейните белези.
Всяка фирма на счетоводно обслужване при нас получава данъчна стратегия, уговорена предварително с клиента – това са планови данъчни консултации, оптимизации и съгласувания, определяни от индивидуалните фирмени характеристики.
Ако се получат несъответствия, причинени от непознаването на налоговата материя от страна на данъчните органи, осигуряваме данъчна защита на високо ниво, вкл. работа с успешни данъчни адвокати ценящи фирмената конфиденциалност. Категорията „Данъчна сигурност“ предоставя допълнителни данни в тази насока.


Данъчни услуги

Всяка от посочените услуги, може да се изпълнява като съставна част от данъчното обслужване:
1. Незабавна информация при данъчни новости, изискващи съобразяване от страна на клиента.
2. Пълно данъчно представителство пред НАП и други структури на Министерство на финансите, отдели на Местни данъци и такси в съответната Община – представляване на клиентите в данъчни проверки и ревизии и друго данъчно представителство.
3. Прилагане на международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Справки за местно лице от НАП.
4. Индивидуално данъчно планиране и оптимизиране.
5. Мерки за насърчаване на инвестициите – данъчни ефекти.
6. Данъчно разглеждане на дружества в група.
7. Подбор на акредитиран представител по ЗДДС.
8. Съставяне и подаване на документи, декларации и справки по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ДОПК и други.
9. Съставяне на Данъчен амортизационен план за ДМА и НМДА.
10. Текущ данъчен резултат – до 25 число на месеца, следващ отчетния месец.
11. Попълване на платежни нареждания за данъци и данъкоподобни плащания и тяхното подаване на хартиен носител или чрез интернет банкиране.
12. Проследяване на оборота заради ДДС регистрация и дерегистрация. Пълно съдействие за всички видове клиентски ДДС регистрации, вкл. по повод надвишен праг при онлайн продажби на чужди фирми с място на изпълнение в страната.
13. Определяне на коефицента и деклариране на частичния данъчен кредит по ЗДДС.
14. Изготвяне на документация за трансферно ценообразуване.
15. Данъчно счетоводство, т.е. счетоводните показатели представени само за данъчни цели.

Съхранение на данъчни документи. Това са документи свързани с регистрация и дерегистрация по ЗДДС, годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ, справки, искания и протоколи по данъчни проверки, АУАН-и от НАП, ревизионни доклади и актове и други. Повечето от тези документи съществуват само като информация на сървърите в НАП, но само това обстоятелство не е достатъчно за да бъде защитен клиента при излизане извън строя на електронната база данни. Имали сме случаи, при проверки, когато органа по приходите ни е искал информация на хартиен носител, защото не я намира в електронната система.
Услугата съхранение на данъчни документи
може да е включена в пакета на абонаментното обслужване, също така е възможно нейното самостоятелно изпълнение.

Имаме на разположение онлайн контакт с НАП и Дирекции МДТ по Общини. Така следните често срещани услуги намират реализация:
1. Заявление за регистрация по ЗДДС.
2. Съставяне и изпращане на справка – декларация по ЗДДС.
3. Справка за извършено приспадане на ДДС и Протокол-опис.
4. Заявление за дерегистрация по ЗДДС.
5. Декларация по чл.92 от ЗКПО.
6. Декларации по чл. 219 и чл. 252 от ЗКПО.
7. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.
8. Декларация по чл. 142, ал.5 и Уведомления по чл.77, чл.77а, чл.78 ДОПК.
9. Декларации по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за МПС – та.
10. Извличане на данъчна информация от данъчно – осигурителната сметка.
11. Проследяване на задължения по ЗМДТ.

Данъци онлайн, отдалечени данъчни услуги. Реализираме пълноценен дистанционен обмен на данни и документация, както и изпълняваме изцяло единична данъчна услуга. Онлайн платформите акцентуват върху подаване на справки-декларации по ЗДДС и не отдават значение на пълнообхватното обслужване в данъчната област. Ние няма как да не обслужим данъчно една фирма, защото когато се следва данъчна стратегия, всичко в данъчната сфера трябва да бъде под контрол. Тъй като работим с чужденци от цял свят имаме всякакви поводи да натрупаме опита, който ни е необходим за да функционира ефикасно системата ни за отдалечено, дистанционно и онлайн обслужване в България.


Данъчно обслужване
„Счетоводни услуги Русе” ЕООД, обслужва данъчно своите клиенти чрез изчерпателни данъчни услуги, включително посредством рекомендацията на допълнителните актове, уреждащи данъчната система в страната, без митническо представителство и агентиране, и възстановяване на ДДС от ЕС. Данъчното обслужване може да е абонаментно, както и неабонаментно. Абонаментът представлява цялостно данъчно обслужване за повече от един месец. Данъчното обслужване без абонамент може да е пълно или непълно (частично) и да е за период не по-дълъг от един месец или за повече месеци, но без да е обичайното, което получава една фирма с абонамент.


Данъчни новини

Абонаментна осведомителна услуга за данъчни новости. Работейки за постоянните ни клиенти, ние отсяваме всичко което има значение за тяхната дейност. Уведомяваме ги, без да ги претоварваме със сложни данни. Осведомителната данъчна услуга има особено значение, при изпълнение за лица без те да са ни постоянни клиенти – тя допълва техните данъчни услуги, когато имат информационен недостиг. Данъчните новини повдигат значително бизнес кондицията и добавят увереност, пресметливост и планируемост в данъчния мениджмънт.


Данъчно представителство
Клиентите на „Счетоводни услуги Русе” ЕООД при всички случаи могат да разчитат на професионалната ни подкрепа и защита на интереса им по най-добрия начин. Без данъчно представителство, данъчното обслужване ще е непълно. Малцина клиенти могат да отстояват своите права и затова най-често се прибягва до данъчен експерт с представителни функции. Данъчното представителство се урежда чрез нотариално заверено пълномощно, вкл. при акредитирано представителство от счетоводната фирма, като местно юридическо лице. Най-добре е правата по това представителство да са делигирани за срока на договора за счетоводно обслужване предварително, а не да се предоставят според всеки възникнал случай. Пример, за постоянно представителство е този когато има такова за целите на ЗДДС, на адреса за корепонденция с НАП – така обслужваната фирма избягва риска от ДДС дерегистрация поради отсъствието на собственика от адреса за управление. Има още много начини, които сме разработили за пълна функционалност на отдалеченото, дистанционно и онлайн абонаментно счетоводно обслужване – гарантираме успех или връщаме парите.