счетоводна отчетност от разстояниеКогато взаимодействието в счетоводството се извършва без физическото присъствие на една от двете страни, тогава то се определя като счетоводна отчетност от разстояние.

Фирма Счетоводни услуги Русе ЕООД, има работа за редица клиенти от страната, от различни населени места. Опитът ни в счетоводството от дистанция е показателен с това, че отдалечените локации в страната не водят до деградация в качеството на услугите. Счетоводството в Русе, осигурява способи за надеждна защита на чувствителна фирмена информация, избягват се конфликтни отношения с органите по приходите, служители от социалното осигуряване и други местни за лицето служби.

Отдалечената счетоводната отчетност е удобство, прилагано от малко счетоводни предприятия, но със сериозен потенциал в бъдеще. Тя е най-подходяща за далечни управления на фирми, техни обекти чрез които се осъществява стопанска дейност или места където се е стационирал възложителят на счетоводната услуга – домашен или командировъчен адрес. Всякакви алтернативни варианти също са достатъчно ефикасни, когато има стратегия и ясен план – тогава единствено изискваме предварително съгласуване.

Когато става дума за вирусни зарази разстоянието е плюс – дистанцирането и ограничаването на физическите контакти силно намалява риска от пренасяне и разболяване. Счетоводни услуги Русе ЕООД извършва озониране на входящата и изходяща физическа документация и преносими електронни носители.

Специфичното за счетоводната отчетност от разстояние е, че тя може да се ползва както от електронни методи за обмен, така и от такива базирани на куриерски принцип. Несъмнено, наличието на оригинали, необходими в някои случаи, изискват тяхното изпращане в хартиен вид, а не по електронен начин чрез файлове които впоследствие биват разпечатвани. Данъчните органи предпочитат да работят с оригинални документи, поради най-автентичното състояние на съдържанието. За оформянето на трудовите книжки, разполагаме с подходящи, лесноизпълними правила.

Счетоводството от разстояние на фирма Счетоводни услуги Русе ЕООД, осигурява:

– контрол и съгласуваност на данните и информацията, управлявани чрез интегрирани процеси, в които всяка задача е поверена на хора със специфични компетенции, координирани от един мениджър;
– систематичен административен контрол и отчитане;
– гарантиране на достъп и директен контрол върху данни и документи от името на клиента, както и за тези процеси които са управлявани чрез аутсорсинг;
– интегриране на счетоводен софтуер и разработване на заплати с други приложения, за да отговарят на специфичните изисквания за управление и контрол;
– намаляване на отпечатването на твърди копия, като се използват системи за управление и съхранение на документи в цифрова форма;
– специализирани съвети относно конкретни данъчни, корпоративни и трудови аспекти;
– квалифицирани външни ресурси, способни да изпълняват извънредни или временни задачи в рамките на една компания;
– аутсорсинг услуги за непрофилни бизнес процеси – фирмена счетоводна отчетност, задължения и вземания, ведомости за заплати, осигуровки, данъци, регистър на дълготрайните активи, текущо осчетоводяване и изготвяне на финансови отчети, фирмен адрес и фирмен секретар;
– ноу-хау за вътрешен контрол – документиране и оценка на вътрешния контрол, подобряване на счетоводните и бизнес процесите;
– временни специалисти със съответен опит и компетенции (краткосрочни или дългосрочни) с експертни познания за различни варианти на ангажираност и командированост.

Фирма Счетоводни услуги Русе ЕООД предоставя възможности за ежедневно, седмично, месечно, тримесечно, шестмесечно и годишно счетоводно отчитане, посредством което всичката необходима информация пристига без никакво забавяне, в прегледен и разбираем вид. Различията в разстоянията не оказват влияние както на качеството, така и на цената – имате на разположение всичко което е необходимо без да ни посещавате в счетоводния ни офис.