регистрация-фирма-чужденец-украинец-гражданин-УкрайнаЧужденецът, украински гражданин, който регистрира фирма в България, трябва да е наясно с основните изисквания продиктувани от законодателството. Така регистрационния процес ще премине гладко и лицето бързо ще има свой бизнес.

За самостоятелна търговия от украинец, който няма българско гражданство, най-подходящо е дружеството с еднолична собственост на капитала и управление от самото лице собственик. Такова дружество се нарича ЕООД. Най-често повод за откриването на такава фирма е улеснената търговия със страните членки на Европейския съюз. Първата стъпка по пътя към създаването на фирма е обсъждането на бъдещият бизнес с компетентно лице. За да направите това, трябва да се свържете със счетоводител, юрист, данъчен и осигурителен консултант. За да не си разпилявате времето в търсене на отделни специалисти, може да си намерите лице с дълга практическа грамотност. При регистрация на ЕООД на чужденец украинец е важен богатият опит, така че един счетоводител занимаващ се дълго време с такива регистрации може да Ви бъде перфектен помощник.

Търговската регистрация на ЕООД се извършва независимо от местонахождението на физическото лице в рамките на териториалните граници на България. Ние предлагаме локация в Русе, която да бъде вписана като адрес на фирмата.

Процесът на регистрация включва проверка на представените документи за регистрация, въвеждане на информация за ново търговско юридическо лице в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, регистрация и издаване на актуално извлечение от Агенцията по вписванията в България.

Електронните документи, подадени за държавна регистрация, се изпълняват в съответствие с изискванията на законодателството в областта на електронните документи и електронния подпис. Ние спазваме стриктно защитата на личните данни, като така съдействаме както на лицето – гражданин на Украйна, така и на държавните служби в България.

Регистрация на собственика на ЕООД в данъчната служба и плащане на осигуровки за социалните и здравните фондове

Осигурителният консултант или счетоводителят преценява как точно ще се провежда осигуряването на украинеца с фирма в България, дали ще липсва, кога ще прекъсва и възобновява и т.н. Такъв тип осигуряване за сметка на лицето собственик се нарича самоосигуряване. От украинските граждани, които пребивават краткосрочно и продължително в страната, не се дължи здравноосигурителна вноска, а оказаната им медицинска помощ се заплаща от тях, при положение че не е в сила международен договор, по който Република България е страна. Договорът между Република България и Украйна за социално осигуряване, в сила от 01.04.2003 г.е ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 28 ноември 2001 г. – ДВ, бр. 107 от 2001 г., който регулира обществените отношения в областта на социалната сигурност и задължителното обществено осигуряване на лицата, пребиваващи на територията на една от договарящите страни, които се подчиняват или са били подчинени на законодателството на едната или и на двете договарящи страни.

Печат на фирмата не се изисква

В съответствие с Указ № 612 от 26.08.1965 г. (изм. ДВ. бр.97 от 15 Октомври 2002 г.) за печатите, където чл. 7 гласи че „право на обикновени печати и щемпели имат всички учреждения, предприятия и организации, представляващи юридически личност, и техните поделения, което удостоверяват висшестоящите им ведомства и организации или съответния районен съд. Физическите лица имат право да ползват само щемпели”, икономическият субект има право да използва печата в своята дейност. Обаче, използването на печата от предприятието не е задължително. Ние спомагаме с качествен печат и изработка на фирмен знак (лого). Ако желаете да ползвате печат в банката, е необходимо да съобщите за това предварително.

Откриване на банкова сметка на фирмата

При регистрацията на фирмата задължително се внасят пари по банкова сметка, която се нарича набирателна сметка. След като фирмата е готова, набирателната сметка се закрива. За да започне пълноценна работа, юридическо лице може да открие разплащателна сметка във всяка търговска банка. Значение имат банковите такси, защото те не са еднакви при всяка банка. Ние можем да помогнем, тъй като сме наясно с плюсовите и минусите на банките в България. Съпровождаме украинеца до избрана от него банка и участваме със съвети при събеседването. Специфичното при откриване на банкови сметки на чужденци с фирми в България е, че не всяка банка е подходяща, въпреки че навсякъде има готовност и желание за приемане на нов клиент за банково обслужване.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД отдавна се занимава със спомагане на чужденци при започване на търговска дейност в България, като се прилага писмена и речева комуникация на роден език за клиента. Повече за регистрация на фирма ЕООД е написано тук.