Какво представляват таксите, какви са и как се прилагат?

Таксите са плащания с които се облага лице, което е предизвикало определени и известни действия или е използвало определени и известни услуги от страна на друго лице, най-често държавни и местни органи, в свой интерес. Те са едно данъкоподобно събиране, не са данък, но могат да се оптимизират и планират както данъците, като част от мерките за управление разходваните средства от фирмата.

Посочването на конкретни поводи, по които става събирането на таксите е невъзможно, те са много разнообразни. Различават са общи и специални такси .

Общите такси са тези , които се събират винаги в определен размер за услуги и действия , независимо от кого се извършват и независимо нормата от разноски които обуслявят тяхното ценово ниво.

Специалните такси могат да се нарекат ведомствени такси, които обратно на общите такси се събират в конкретно определен размер от определени държавни и местни органи органи само с оглед на разноските и значението на услугата, която възмездяват.

Общите и специалните такси е възможно да се определят не само от държавата и местните органи, няма пречка да се събират и от други лица за техни си цели. Чрез Закона за държавните такси се определят държавните такси, а местните такси се регламентират в Закона за местни данъци и такси. Като приход, таксите имат по-голямо значение за местните бюджети, отколкото за държавните.

Определение и видове на такси
Такси в Община Русе.

От държавните такси по-значителен дял имат държавни такси, дължими по реда на административнопроцесуалния  кодекс и таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, такси събирани от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, към Агенция по вписванията.

Разделението на таксите според начина по който се определя размерът име е на прости и пропорционални такси.

Простите такси имат по-голямо разпространение. Тяхното събиране се извършва в определена абсолютна сума за документа или услугата.

Пропорционалните такси са с размер, определен с оглед на условията, обуславящи действието на държавния орган – примерно от размера на документа, цената на иска и т.н.; възможно е да се прилага прогресията при определяне размера на плащането.

Такси в зависимост от обезпечаването за контролни действия или за изпълнение на административна услуги от общ характер са контролните и възмездни такси.

Контролната такса е такава такса, събирана от държавните органи за упражнявани конролни действия, примерно тези събирани за проверка на мерките и теглилките, на разнообразни уреди и прибори.

Възмездната такса е такава която се събира при поискване на съответна услуга или действия от държавата или местните органи.

Според начина на събиране таксите биват посредствени и непосредствени. Непосредствените се плащат в съответната служба и с това се приключва процедурата, докато посредствените се плащат с покупката и залепване на таксови марки, пломби, гербова хартия и др.

Както при данъчната сигурност, така и тук се прилагат някои прийоми за оптимизация на таксите, които следва да заплати фирмата, произтичащи от характеристиката на извършваната дейност. Например, таксите за битови отпадъци и административни услуги са в зависимост от седалището и адресът на управление на фирмата. Следенето на измененията в нормативните актове, както и в тяхното прилагане от таксосъбиращите лица е част от ежедневните занимания на Счетоводни Услуги Русе ЕООД.