Подаваме Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или Протокол за общото събрание на ЕООД, когато публикуваме годишните финансови отчети в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел?

Тъй като микро, малките и средни предприятия няма да обявяват вече втора година (в сила от 14.03.2020г.) в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ведно с годишния си финансов отчет (ГФО) покани за общо събрание или протоколи за неговото провеждане за доказателство че финансовия отчет е приет, а декларация със семпло съдържание, информираме, че е възможна заблуда във връзка с официалната информация публикувана на сайта на Агенцията по вписванията. Това не означава, че отпадналите за публикуване документи няма да се изготвят.

Финансови отчети, документи за подаване
Извадка от Агенцията по вписванията, където е описана т.3.

Посоченото резюме не бива да се взима предвид, по отношение на т.3.  Наблюдаваме, че все още много счетоводни фирми се водят изцяло от тази информация по отношение на микро, малки и средни предприятия.

Ето как, нормативно е определено, прилагането на Декларацията по чл. 62а – в алинея 2, т. 2.

Декларация към гфо - извадка
Извадка от наредбата – декларацията по чл.62a, към ГФО, lex.bg.

Посочените в т.3 документи ги замества Декларацията по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като задължителен документ. Когато формулярът на този съпровождащ документ се попълва, трябва да се зачеркнат всички предприятия, които не е представляваното предприятие – не се премахват, а се зачертават с химикалка. Няма пречки да се публикуват и покани/протоколи за/от общо събрание, но за тях нормативно изискване вече не съществува.

Този ред е различен за големите предприятия и тези от обществен интерес по чл. 19, ал. 1, т.4 и §1, т. 22 от Закона за счетоводството – от тях се прилагат всички документи по стария начин за обявяване на годишни финансови отчети и доклади за дейността.