Skip to main content Skip to search

Archives for Отговори на въпроси

Надежден счетоводител

Търся надежден счетоводител за фирмата ми, от там попаднах на вашия сайт. Желая да ме ориентирате за вашето счетоводство. Къде да намеря качествени оферти на счетоводители? Много сайтове срещам, нуждая се от насочване.

Въпрос от чужденец, който желае да бъде ориентиран за надежден персонален счетоводител, за да води счетоводството на фирмата му.

За разлика от Великобритания, където има стабилни сайтове, чието мото гравитира около посланието „Намерете подходящия експерт за да ви дам безпристрастен съвет”, какъвто е Unbiased, в България има само един сайт с подобна структура, колекциониращ единствено счетоводни оферти, без да дава базова препоръка – StarOfService.

надежден счетоводител - чуждестранна търсачка
Търсачка за счетоводители – Великобритания.

На този етап в страната няма сайт, който да даде стабилно насочване за надежден счетоводител. Няма истински рейтинг на счетоводители, а тези сайтове са тип бизнес директории, които не следят доколко е вярна и коректна информацията нанасяна в клиентските профили. StarOfService е базиран на мотото „Всички професионалисти на най-добрите цени” – при кратък поглед на съдържането се вижда липсата както на критерии за професионализъм, така и за добри цени. Към настоящия момент, въпреки че сайтът не е първа младост, няма рейтинги, както и някакви други оценки за подпомагане изборът на търсещите счетоводител.

Търсене на счетоводители
Търсачка за счетоводители – България.

Счетоводството на Счетоводни Услуги Русе ЕООД е организирано по подходящ начин, за да може да реагира на специфичната организация както на документооборота, така и на някои т.нар. прищевки на лицето представляващо клиента. Счетоводителят на фирмата е персонален – води цялото счетоводно обслужване. Подробна информация е поместена в официалния сайт на фирмата.

В общи линии воденето на счетоводство не търпи съществени разлики при дейностите в услугите, производството и търговията. Някои по-специални техники за осчетоводяване и представяне на показателите във финансовите отчети съществуват при юридическите лица с нестопанска цел. Ако ползваме списък на чести търсения в Гугъл, може да откроим около 30 по-чести заявки, например за „счетоводство на фирма по ддс“; „счетоводство на транспортна фирма“; „счетоводство на строителна фирма“; „счетоводство на земеделски производител“; „счетоводство на английски“. Освен тях значителен дял има търсенето за „онлайн счетоводство“. В тези търсения, думата счетоводство успешно може да се замени със счетоводител, а предлогът „на“ със „за“. Ползвайте Google Преводач, за да разширите търсенето за надежден счетоводител, тъй като делът на български счетоводни сайтове със статии на английски език е съвсем незначителен. Счетоводните сайтове на английски език, не представляват задължително български счетоводител владеещ английски език.

Според нас, търсенето на надежден, а не някакъв друг тип персонален счетоводител не е най-подходящо. В миналото, в българския спорт битуваше терминът „олимпийска надежда”. Това беше спортист, за когото имаше голяма вероятност да постигне челни позиции на олимпиада. Когато очакването биваше оправдано с медал от олимпийски игри, спортистът преставаше да е надежда, а се дефинираше по различен начин. Това е едно съществено основание, за да считаме, че думата „надежден” не е приложима при търсенето на счетоводител. В счетоводството е нужна съвкупност от сигурни показатели.

В България, съществуват организации на счетоводители и счетоводни предприятия. Най-ефикасно е да се насочите натам, когато започнете да си търсите счетоводител. Колкото повече специфична информация приложите в търсенето, толкова повече шансът за намиране на качествена оферта нараства. Успешно намиране на Вашия надежден счетоводител!

Read more

Подаване на Декларация по чл.62а към ГФО

Подаваме Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или Протокол за общото събрание на ЕООД, когато публикуваме годишните финансови отчети в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел?

Тъй като микро, малките и средни предприятия няма да обявяват вече втора година (в сила от 14.03.2020г.) в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ведно с годишния си финансов отчет (ГФО) покани за общо събрание или протоколи за неговото провеждане за доказателство че финансовия отчет е приет, а декларация със семпло съдържание, информираме, че е възможна заблуда във връзка с официалната информация публикувана на сайта на Агенцията по вписванията. Това не означава, че отпадналите за публикуване документи няма да се изготвят.

Финансови отчети, документи за подаване
Извадка от Агенцията по вписванията, където е описана т.3.

Посоченото резюме не бива да се взима предвид, по отношение на т.3.  Наблюдаваме, че все още много счетоводни фирми се водят изцяло от тази информация по отношение на микро, малки и средни предприятия.

Ето как, нормативно е определено, прилагането на Декларацията по чл. 62а – в алинея 2, т. 2.

Декларация към гфо - извадка
Извадка от наредбата – декларацията по чл.62a, към ГФО, lex.bg.

Посочените в т.3 документи ги замества Декларацията по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като задължителен документ. Когато формулярът на този съпровождащ документ се попълва, трябва да се зачеркнат всички предприятия, които не е представляваното предприятие – не се премахват, а се зачертават с химикалка. Няма пречки да се публикуват и покани/протоколи за/от общо събрание, но за тях нормативно изискване вече не съществува.

Този ред е различен за големите предприятия и тези от обществен интерес по чл. 19, ал. 1, т.4 и §1, т. 22 от Закона за счетоводството – от тях се прилагат всички документи по стария начин за обявяване на годишни финансови отчети и доклади за дейността.

Read more