двустранна счетоводна форма-отчетностСпецификите на данъчно-ревизионното производство, определят своеобразни по своя обхват и действие процедури, засягащи всевъзможни факти и обстоятелства.

Обосновката на данъчните власти, повод за проверовъчна процедура, се състои от достатъчно сериозни мотиви, произлизащи от аргументирани обследвания на данъчно задълженото лице. Търговците с рисков профил са обект на специално внимание, но само до там, основателните предпоставки са едни и същи.

Всяко предприятие за счетоводно обслужване трябва да има изградени критерии, според които да дефинира като усложнена една ревизия от данъчните органи и да запознае с тях предварително своите клиенти. Счетоводни услуги Русе ЕООД разглежда обстоятелствата по два начина, като обичайни и необичайни – така усложнената ревизия стъпва върху базови параметри, значително улесняващи заключителната и част.

Ревизията за данъци, започва със Заповед за възлагане на ревизия, във връзка с която на ревизираното лице се връчва Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице. По-нататък, данъчната ревизия на физическо лице или фирма, има за цел установяване на отклонения от данъчните норми формиращи задължения към бюджета и дали лицето има право за прихващане и връщане на платени недължимо данъци. Констатациите на ревизиращите органи се отразяват в Ревизионен доклад. След определено време се издава Ревизионен акт, финализиращ ревизията.

Приемаме за обичайно, когато една фирма има еднократно ревизиран период, като в този период е действал договора за счетоводно обслужване, с абонаментна цена  включваща данъчно обслужване съобразена с обхванатата от него ревизия.

Отклоненията наричани от нас необичайни са предпоставка за усложнена данъчна ревизия. Те се основават на следните събития:

1. Друга ревизия, една или повече, независимо от данъчната тематика, със засягане на вече ревизиран период.

2. Удължаване на срока за извършване на ревизия, изискващ представяне на допълнителна информация от данъчно задълженото лице, натоварваща  текущата счетоводна работа. Случаите за удължаване при недостатъчно време за насрещни проверки не са включени.

3. Проверовъчните действия са за период, през който договорът с предходен счетоводител е прекратен. Утежнение е, че съдействието от него често е незначително, дори липсва напълно.

Когато са налице необичайни отклонения, най-ниската цена е ½ от минималната работна заплата за страната. Тази цена се прилага и когато се окаже, че:

1. Обслужваната счетоводно фирма е имала някаква дейност, дори минимална, но не е представяла информация в счетоводството за ревизирания период и в резултат на недействителните обстоятелства е определена цена за „фирма без дейност”. При установяване на умисъл в тези действия от насрещната страна, договорът за счетоводното обслужване се прекратява.

2. Счетоводно обслужване е на средномесечна цена под ¼  от минималната работна заплата за страната за периода на ревизията.

Ситуацията при усложнена данъчна ревизия е такава, че Счетоводни услуги Русе ЕООД трябва да ангажира „ударно” значителен времеви и интелектуален ресурс, по такъв начин, че да не пострада обслужването на различни от ревизираното лице клиенти. Възможни са и други неупоменати случаи, с изявена необичайност при данъчните ревизии, към които Счетоводни услуги Русе ЕООД ще подходи с отговорност и ценообразува във взаимен интерес.