цени на интрастатКакви са Вашите цени на услуги за подаване на Интрастат декларации? Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване има ли значение за цената?

От началото на 2022 г. има промени при подаване на информация в Модул Събиращ орган (МСО) на системата Интрастат.

Сменени са имената на Интрастат декларациите  – Вътресъюзен внос и Вътресъюзен износ. Това са старите Пристигания и Изпращания. Декларациите обобщават данни за входящи и изходящи потоци от стоки спрямо границата на България, по отношение на останалите страни членки на Европейския съюз. Съществуват два срока за подаване в месеца следващ референтния период – за нетекущо задължение с Интрастат декларация до 14-то число на месеца и до 20-то число за текущо възникнало задължение.

В модул Вътресъюзен износ е добавена клетка, в която трябва да се вписва VIN номера на лицето за което се подава информация, независимо от кода на стоката, т.е. ако имаме еднородна стока, но с различни VIN номера на клиента, се подава информация за всеки клиент поотделно. VIN –  това е номерът за идентификацията по ддс на лицето получател по вътресъюзен внос. Заради изискването за вписване на номер, се налага съставяне на нови цени за услугите.

Месечните цени за Интрастат обработка и подаване по електронен път са следните:

1. Един нулев търговски поток (Вътресъюзен внос или Вътресъюзен износ) е 15 евро, двата търговски потока нулеви са 25 евро.

2. Ненулеви търговски потоци, независимо дали е само един или са двата за месеца, общ брой записи:

  • до два записа                                   30 евро;
  • от три до четири записа                   35 евро;
  • от пет до девет записа                     50 евро;
  • от десет до четиринадесет записа   65 евро;
  • над четиринадесет записа – добавят се по 2 евро на запис.

Един нулев и един ненулев потоци – нулевият не се брои, цената се формира само от ненулевия.

Изброените цени се отнасят за еднократна услуга, без да се води счетоводство на фирмата. Фактурират се по левовата им равностойност. Това не са цени за подаване на Интрастат декларации на място в офис на НАП.

Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване редуцира цените посочени по-горе с 20%.

Цените не са твърди, те могат да се променят под влияние на разнообразни ценови подходи. Най-точното значение на тези цени е, че те са максимални цени, т.е. по-големи суми от тях няма да се прилагат. Промоциите са периодични, като е възможна и пълна отстъпка от цялата стойност, ако договорът за счетоводно обслужване е на сравнително висока абонаментна цена.

Подаването на данни за Интрастат, е услуга свързана със статистическия тип отчетност, но тя се различава от другите видове отчетост, като тези за целите на НСИ и на БНБ.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД , обработва и подава всякакви видове Интрастат декларации с данни предоставени от клиента, по електронен път с квалифициран електронен подпис, 100% онлайн, с пълна гаранция за изпълнението. При проблемни ситуации подаваме на място интрастат данни на електронен носител и придружително писмо – в компетентната за лицето служба на НАП.