Пропуснато е подаването на уведомление за прекратен трудов договор. Каква санкция се налага?

уведомление-чл.62-кт-санкция-глобаУведомление по чл.62, ал.3 от Кодекса по труда (KT) се предоставя до Националната агенция по приходите, за сключен, прекратен или изменен трудов договор по следния начин:

  • в срок от три дни, при уведомяване за сключен или изменен трудов договор;
  • в срок от седем дни, при уведомяване за трудов договор който е прекратен.

Уведомление неподадено в срок, се санкционира съгласно чл.413, ал.2 от КТ:

  • за работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. (при повторно нарушение от 15 000 до 20 000 лв.);
  • за виновното длъжностно лице, освен ако подлежи на по-тежко наказание – глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. (при повторно нарушение от 5 000 до 10 000 лв.).

Повторно нарушение е налице, когато е извършено в срок от една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е санкциониран за нарушение от същия вид – вижте чл. 416, ал. 8 от КТ.

Отстраняването на нарушението, вкл. след неговото установяване и липсата на вреда за работници и служители, не могат да са предпоставка за маловажност на нарушението. Намалените стойности на санкциониране, по чл.415в, ал.1 от КТ от 100 до 300 лв. за работодател и 50 до 100 лв. за виновно длъжностно лице не са приложими, защото според ал.2 от разпоредбата, нарушението на изискванията по чл.62, ал.3 от КТ не е маловажно. Тази строгост на предвидените санкции е кратко обяснима. Борбата с нелегалната трудова заетост и извършването на работа без трудов договор и липса на социални и здравни осигуровки е трудна – необходим е сериозен паричен „фактор” за нейното улесняване. Макар случаят да изглежда различен, това се отнася с еднаква сила и за прекратеното трудово правоотношение.

За да се стигне до санкция е необходимо да се измине ред от законово определени действия, като най-напред е нужна констатация на нарушението. Тя се прави от съответната служба на инспекцията по труда. Дори да изглеждат обричащи, при подходящ избор на мерки повечето санкции могат да се преодолеят, без да се стига до тяхното налагане.