Представяте ли болнични в НОИ Русе, без да водите счетоводство на фирмата?

нои русе болничниБолнични изпращаме с електронен подпис на упълномощено лице.

Болничните към НОИ Русе се подават само по електронен път. Това се дължи на влезлите в сила още през август 2020 г.  изменения и допълнения на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), чрез които подаването на всички документи, нужни за изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване е само по електронен път, посредством квалифициран електронен подпис (КЕП).

Подаването на болнични се извършва чрез документи за деклариране на обстоятелства, които се наричат удостоверения. Тези документи се прилагат по отношение на осигурителите и самоосигуряващите се лица, които декларират данни в съответните приложения №9, 10 и 11 от наредбата, необходими за изплащане на паричните обезщетения при болест, майчинство и осиновяване на дете.

За да се ангажираме с тази услуга, е необходимо да се подаде Заявление за упълномощаване на упълномощаването за представяне на горепосочените документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис собственост на упълномощено лице. Така лицето, на което е издаден болничен не е необходимо да си изважда електронен подпис и да работи със съответното софтуерно приложение на НОИ, чрез което се подават болнични.

Заявлението се подава от упълномощителя (физическо лице или фирма) до Директора на Териториалното поделение на НОИ по местожителство на лицето. След максимум два работни дни, упълномощеното лице има необходимите възможности, предоставени от НОИ, за да подаде по електронен път болничния на упълномощителя или на лице работещо за него, с право на парично обезщетение при временна неработоспособност (възможни са случаи при които болнични се подават при липса на такова право).

При оттегляне на упълномощаването, лицето заявител трябва да подаде ново заявление в НОИ, не по-късно от три работни дни преди датата на оттеглянето.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД извършва цялостна услуга по подаване на болнични, вкл. всякакви корекции и други изменения. Тя е елемент от онлайн счетоводството, така че имате на разположение най-облегчения начин за обмен на документи – по електронен път. Болничният изпращате към нас, като копие на email или влагате в интернет базирано приложение. Ние извличаме от него необходимата информация, която изпращаме към НОИ, откъдето получаваме потвърждение за обработените данни. Обратно, към Вас връщаме потвърждението и фактура за услугата по електронен начин или чрез пощенска/куриерска услуга за наша сметка. Счетоводни Услуги Русе ЕООД, има възможностите и достатъчна практика за да подава болнични по електронен път, обслужвайки клиенти от цялата страна.