етапи при ревизия от напПредстои ни ревизия от НАП. Как се провежда ревизията и какво трябва да направи лицето ако не е съгласно с резултатите и желае да обжалва?

Ще посочим основните етапи при протичане на данъчната ревизия, включително тези при нейното обжалване.

1. Начало

Ревизията от НАП започва с издаване на заповед за възлагане на ревизията.

В този документ се посочват идентификационни данни на лицето което се ревизира; основание на ревизията; органите по ревизията; задължения, които са предмет на ревизията; период/и/ на ревизията по задължение/ния и срок за извършване.

Измененията на тази заповед стават със съставянето на нова заповед, като промените може да прави само органа по приходите който е възложил ревизията.

При получаване на документа от пълнолетен член на семейството, той е длъжен да го предаде на лицето или негов пълномощник. Самата заповед за възлагане на ревизията не се обжалва.

2. Връчване

На този етап органът по приходите на НАП връчва на ревизираното лице заповедта за възлагане на ревизията, като за набавяне на сведения за контролното производство се връчва и искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице. В 14 дневен срок, от приемането на данъчното искане, ревизираното лице следва да представи упоменатите в него документи, да състави справки, декларации и обяснения, освен ако те са представени пред органи на НАП във връзка с друго производство. Органи по приходите са: изпълнителен и териториални директори включително заместниците им, директорите на дирекции, началници на отдели и сектори, главни и старши експерти по приходите, главни инспектори и инспектори по приходите.

3. Финализиране

До 14 дни, след изтичане срока на ревизията от НАП, се съставя ревизионен доклад. Ревизионният доклад се съпровожда от събраните доказателства, които се посочват като приложение към него. Той се връчва до 3 дни от неговото изготвяне. След неговото получаване от ревизираното лице, текат 14 дни през които може да се изрази несъгласие с констатациите в него, като за целта се подават писмено възражение и съответните доказателства.

Ревизионен акт. В 14 дневен срок от подаване на възражението към ревизионния доклад или изтичане срока за неговото подаване се издава ревизионен акт или производството бива прекратено със заповед, и се връчват на лицето. Констатациите в ревизионния доклад най-често се прехвърлят в ревизионния акт, независимо от възражението, но има случаи в които се установяват нови констатации без да са били включени в ревизионния доклад.

Посредством ревизионния акт се установяват, прихващат и/или изменят данъчни и осигурителни задължения. Това не означава, че във всеки случай ревизията приключва с такива резултати.

4. Обжалване

Обжалване по административен ред

Административното обжалване се извършва в 14 дневен срок от приемането на връчения ревизионен акт. Жаленето не е основание за спиране на изпълнението на ревизионния акт – всички задължения, например, стоят и трупат лихва. Изпълнение може да се спре само срещу обезпечение. Жалбата се подава чрез териториалната дирекция, като решаващ орган е съответния директор на „Обжалване и управление на изпълнението” при централното управление на НАП. В 45 дневен срок от представянето на жалбата, решаващият орган я разглежда и се произнася с мотивирано решение.

Обжалване чрез съда

Ревизионния акт се обжалва съдебно при окръжния съд по местонахождение, чрез решаващия орган, в 14 дневен срок от получаване на решението. Съдебното обжалване също не спира изпълнението на ревизионния акт – приложимо е обезпечение, както при жаленето по административен ред. Решението на съда може да потвърди констатациите, отмени изцяло или частично ревизионния акт, като то подлежи на касационно обжалване.

Посочени са най-важните моменти, не се включени разни прийоми, примерно за продължаване на срок, определен от орган по приходите във връзка с извършвана ревизия/проверка при наличие на обективни причини и други подобни. Всяка ревизия от НАП е специфична и сериозно аргументирана. Етапите, за които са установени причини за обжалване, не е задължително да се преминат всички – възможен е благоприятен завършек още по време на самата ревизия. Важно е, как ще изберете с какъв счетоводител/данъчен и осигурителен съветник да работите, за да преодолеете още в зародиш неблагоприятните ефекти при ревизия от НАП.