трз-външен-отделТРЗ е отговорно звено във всяко предприятие. Обособяването му в отдел е продиктувано от нуждата от обработка на сравнително голям обем от трудови досиета, във връзка с мащабна фирмена дейност. Приблизително, при персонал над 150 работници е подходящо да се включи още едно лице, обработващо заплатите. Така, с увеличение обемите на производството, търговията и услугите на предприятието, е възможно да се стигне до 5 лица които обработват заплатите, при които обстоятелства според нас, вече може да се говори за обособен ТРЗ отдел.

Не е задължително ТРЗ отделът да се намира в самото предприятие, нито пък да е съставен от работници, които са назначени и контролирани от него. Съществуват разнообразни причини, поради които е възможно възникването на неспецифични затруднения, които могат да са разрешат само чрез ангажирането на външна ТРЗ организация.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, осигурява изчерпателен пакет от трз услуги в следните две направления – обработка на заплати и трз контрол или само едно от двете в зависимост от конкретната необходимост. Практически, функционирането е като на трз отдел, а разликата е само че той се намира вън от обслужваното предприятие. Няма пречка, в самото предприятие  да се структурира, обособи и изпълни трз отдел от наши специалисти и под наш контрол.

Основната причина, поради която се търси външен трз отдел е неразпространението на фирмена информация свързана с работните досиета на персонала. Заплатите е най-добре да си останат известни само между работодателя и работещите. За съжаление, твърде малко може да се направи в тази насока по отношение на НОИ и НАП, свидетели сме на многократни течове на чувствителна информация от тези държавни институции.  Персоналната отговорност на служителите в държавните служби се размива в колективната безотговорност и дори да се смени служителя които изнася данни в нарушение на длъжностните му задължения, по всяка вероятност ще бъде заменен от друг, който ще върши същите беззакония. Ние можем да бъдем полезни, като сменим регионалните служби на НОИ и НАП, като чрез това действие не се дават никакви гаранции, че в новите институции няма да се появят недобросъвестни действия по отношение на фирмената трз информация.

Чрез външен ТРЗ отдел от Счетоводни услуги Русе ЕООД, освен доверителност и дискретност печелите и намаляване на административната натовареност.

Разчитате на редуциране на разходите за обработка на персонал по трудови договори, наеми, ел.енергия, отопление и др., улеснени контакти с държавните институции, които могат да се изключат напълно от Ваша страна посредством упълномощаване.

Ние даваме пълна гаранция за изпълнение на договореното или връщаме парите.

Събеседването и обмен на носители на ТРЗ информация с Вас може да се осъществява по някой от начините, който е най-удобен за Вашата дейност. Те са разнообразни – вземане и носене на документи в гр.Русе и близки до него населени места за наша сметка, пълен електронен обмен за отдалечени местоположения в България (възможен и до близки места), вземане и носене на документи от Вас в наш офис, комбинирани или самостоятелни куриерски пратки по пощенски начин и други начини произтичащи от фирмената необходимост.