Skip to main content Skip to search

Цени

Цени на счетоводни услуги. Перфектните отношения между партньорите в бизнеса се основават на взаимоизгодни решения. Остаряло е схващането, че за да си успешен в търговията е необходимо да печелиш от ограбването на своя бизнеспартньор, чрез прийоми и техники, познати на света откак се помни. Няма никакъв смисъл от такива отношения, защото истината рано или късно изплува, а този който се е ползвал от ограбеното понася неблагоприятните ефекти от своето действие.

Лесно е да образуваме каквито и да е цени на счетоводни услуги и разчитаме на един подробен разговор с Вас, в който да обсъдим какво можем ние, да Ви изясним какво е необходимо във Вашия случай, а Вие да решите струва ли си цената която предлагаме или не, при положение, че имате яснотата кое какво коства и съответно колко струва. Не е лесно да сложим една табличка с цени, защото знаем, че това не отговаря на индивидуалният ни подход към клиента.

Ориентировъчният характер на фиксираните цени за счетоводни услуги, калкулирани на брой фактура(документ), може да се илюстрира с една съпоставка:
1. Фактури за еднотипни услуги – доставки 30 бр.от един и същ доставчик и аналогично положение при продажбите.
2. За сравнение  – същите бройки на фактурите, но при различни контрагенти
и разнородни услуги.
Видно е, че количеството работа(изразходеното време) не е еднакво, оттам и цената фиксирана за брой документи е несериозна и подвеждаща.

Обичайно, счетоводното обслужване е абонаментно, месечно и на индивидуално съобразени ценови нива. Еднократното обслужване е  частично(счетоводна услуга) и затова може да определим абонаментното счетоводно обслужване, като пълно счетоводно обслужване.

Цените, които можем да Ви предложим, са съобразени с конкретната ситуация при клиента. Работим с различни критерии, които можем да обобщим, като ги подредим по степен на значимост:

1. Наличие на фирмена дейност(търговска активност)
2. Вид на упражняваната дейност/ти
3. Регистрация по ЗДДС
4. Материални акиви – количество и динамика
5. Персонал, брой и степен на ангажимент в трудово-правните отношения
6. Банкови сметки – брой и валута
7. Особени изисквания на клиента

За работа с фирми осъществяващи сделки с чужбина, цените на счетоводни услуги се формират по допълнителни критерии, един от които е степен на ангажирост във връзка с контролни проверки и ревизии от страна на данъчните власти.

Минималните цени за абонаментно счетоводно обслужване, при фирми с активна  търговска дейност са следните:
1. Нерегистрирани по ЗДДС физически и юридически лица:
1.1. Физически лица (ЕТ, свободни професии и други) – цена 60 лв.
1.2. Юридически лица (ЕООД, ООД, ЮЛНЦ) – цена 80 лв.
2. Регистрирани по ЗДДС физически и юридически лица
2.1. Физически лица (ЕТ, свободни професии и други) – цена 140 лв.
2.2. Юридически лица (ЕООД, ООД, ЮЛНЦ) –  цена 160 лв.

Цената за годишно приключване при фирми с над 6 месеца абонамент при нас е включена в тази за месечното счетоводно обслужване, т.е. доплащане не се изисква.

Заплащането на еднократните счетоводни услуги е предварително, по банков път или чрез лицензиран пощенски оператор, до два дни преди възлагане на работата.
Счетоводство в Русе от специализирано счетоводно предприятие „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, гр.Русе, ул.Рига 2, вх.3, ет.2, ЕИК 202299635, IBAN:BG88CECB979010D9420900, BIC:CECBBGSF, Банка ЦКБ, клон Русе. Задължението на предприятието, съгласно  чл.13, ал.1 от Търговския закон, е изпълнено чрез настоящата интернет страница.