Skip to main content Skip to search

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги. Счетоводните услуги са поредица от полезни  действия (алгоритъм), за постигане на определен резултат.
Какви са тези действия зависи от организацията на счетоводната дейност в предприятията, като съгласно Закона за счетоводството, отговорност за тази организация носят съставителите на финансовите отчети, които може да са и специализирани счетоводни предприятия.
Поради липсата на каквато и да е легална обосновка, за това какво точно представляват счетоводните услуги, обществените разбирания са наложили определени схващания, които са станали традиционни с течение на времето.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД, извършва пълно счетоводно обслужване(т.е. извършваме всички обществено признати услуги), на месечен обонамент, като за леснота ще Ви предоставим една обобщена разбивка, която може да послужи за точно определяне на частичната ангажираност, при клиенти, които не са на месечен абонамент за счетоводно обслужване.

Ние сме в състояние да извършим и други обществено определени счетоводни услуги, освен посочените тук, като за обсъждането по тази тема може да се свържете на посочените данни за контакт с нас.

Счетоводни услуги

1. Счетоводна база за отчетност – Българските счетоводни стандарти или Международните счетоводни стандарти
2. Съставяне на индивидуален сметкоплан и правилник за документооборота
3. Счетоводно контиране на входящи и изходящи фактури
4. Счетоводно контиране на банкови документи
5. Счетоводно контиране на митническа и друга документация
6. Счетоводно контиране на заплати ,осигуровки, данъци и други на персонала, по граждански и други договори
7. Счетоводно контиране и отчетност на стоково-материални запаси
8. Съставене на счетоводен амортизационен план за ДМА и НМДА
9. Съставяне на оборотни ведомости, главни книги, справки и счетоводни описи.
10. Съставяне на годишни финансови отчети, съставяне и оповестяване на счетоводна политика, годишна инвентаризация
11. Съставяне и подаване на декларации по Интрастат
12. Съставяне и подаване на статистически отчети
13. Финансов анализ
14. Одиторски услуги

Трудово-осигурителни услуги

1. Съставяне на разплащателни ведомости за заплати, договори за управление, граждански договори, рекапитулации, осигуровки и данъци в тази връзка, изготвяне бюджетни платежни нареждания.
2. Работа с болнични листи и други документи за временна неработоспособност
3. Заверки на осигурителни книжки
4. Съставяне на трудови, граждански и други договори (след предварително съгласуване с юрист)
5. Индивидуално законово трудово-осигурително планиране и оптимизиране (заплаща се допълнително)

Данъчни услуги и консултации

1. Незабавна информация при новости,изискващи съобразяване от страна на клиента(принципно и за другите услуги)
2. Съставяне и подаване на  документи по ЗДДС
3. Съставяне на Данъчен амортизационен план за ДМА и НМДА
4. Текущ финансов(данъчен) резултат – до 25 число на месеца, следващ отчетното тримесечие
5. Работа по СИДДО
6. Индивидуално законово данъчно планиране и оптимизиране (заплаща се допълнително)