Skip to main content Skip to search

Цени

Цени на счетоводни услуги. Перфектните отношения между партньорите в бизнеса се основават на взаимоизгодни решения.

Бързо можем да образуваме каквито и да е цени на счетоводни услуги и разчитаме на един подробен разговор с Вас, в който да обсъдим какво можем ние, да Ви изясним какво е необходимо във Вашия случай, а Вие да решите струва ли си цената която предлагаме или не, при положение, че имате яснотата кое какво коства и съответно колко струва.

Не е лесно да сложим една табличка с цени на счетоводни услуги, защото знаем, че това не отговаря на индивидуалният ни подход към клиента. Те няма как да се основават на подбити пазарни цени и груби нарушения в конкурентната среда. Ниска и изгодна цена са две съвсем различни понятия! Изгодната цена изразява най-добрата цена, която може да се намери за пълно изпълнение на възложените задачи. Ако най-ниската цена беше аналогична на най-качествената работа, то светът на търговските отношения щеше да се обърне наопаки, т.е. щеше да престане на съществува.

Ориентировъчният характер на фиксираните цени за счетоводни услуги, калкулирани на брой фактура (документ), може да се илюстрира с една съпоставка:
1. Фактури за еднотипни услуги – доставки 30 бр. от един и същ доставчик и аналогично положение при продажбите.
2. За сравнение  – същите бройки на фактурите, но при различни контрагенти и разнородни услуги.

Видно е, че количеството работа (изразходеното време) не е еднакво, оттам и цената фиксирана за брой документи е несериозна и подвеждаща.

Любопитен момент, диктуван от стремежа за най-ниски счетоводни цени е, когато фирма има встъпителна дейност за един месец, а трябва да и се направи годишно счетоводно приключване, подаване на данъчни и статистически данни и годишен финансов отчет към Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Обслужващото я счетоводно предприятие е оферирало месечна цена от 36 лв. и безплатни услуги свързани с годишното приключване. Практически, финализирането на годината е минимум два пъти по-скъпо по пазарани цени от текущата работа… но излиза „безплатно“.

Обичайно, счетоводното обслужване е абонаментно, месечно и на индивидуално съобразени ценови нива. Еднократното обслужване е  частично (счетоводна услуга) и затова може да определим абонаментното счетоводно обслужване, като пълно счетоводно обслужване.

Цените, които можем да Ви предложим, са съобразени с конкретната ситуация при клиента. Работим с различни критерии, които можем да обобщим, като ги подредим по степен на значимост:

1. Наличие на фирмена дейност (търговска активност).
2. Вид на упражняваната дейност/ти.
3. Регистрация по ЗДДС.
4. Материални акиви – количество и динамика.
5. Персонал, брой и степен на ангажимент в трудово-правните отношения.
6. Банкови сметки – брой и валута.
7. Собственост на капитала и език на комуникация.
8. Сделки в чужбина.
9. Особени изисквания на клиента.

Цените не се влияят от месечния или годишния оборот. Ние не сме комисионери, за да прибираме част от печалбата на клиента заради повишените приходи, които са свързани с увеличената му печалба. Това изменение погрешно се причислява към обема на фирмена дейност, което сравнение не е релевативно.

Минималните цени за абонаментно счетоводно обслужване, при фирми с активна  търговска дейност са следните:
1. Нерегистрирани по ЗДДС физически и юридически лица:
1.1. Физически лица (ЕТ, свободни професии и други) – цена 60 лв.
1.2. Юридически лица (ЕООД, ООД, ЮЛНЦ) – цена 80 лв.
2. Регистрирани по ЗДДС физически и юридически лица
2.1. Физически лица (ЕТ, свободни професии и други) – цена 140 лв.
2.2. Юридически лица (ЕООД, ООД, ЮЛНЦ) –  цена 160 лв.

Цената за годишно приключване при фирми с над 6 месеца счетоводен абонамент при нас е включена в тази за месечното счетоводно обслужване, т.е. доплащане не се изисква.

Заплащането на еднократните счетоводни услуги е предварително, по банков път или чрез лицензиран пощенски оператор, до два дни преди възлагане на работата.

За работа с фирми осъществяващи сделки с чужбина, цените на счетоводни услуги се формират по допълнителни критерии, които се уточняват предварително преди започване на такава дейност и подлежат на договаряне.

Счетоводство в Русе от специализирано счетоводно предприятие „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, гр.Русе, ул.Рига 2, вх.3, ет.2, ЕИК 202299635, IBAN:BG88CECB979010D9420900, BIC:CECBBGSF, Банка ЦКБ, клон Русе. Задължението на предприятието, съгласно  чл.13, ал.1 от Търговския закон, е изпълнено чрез настоящата интернет страница.